6. kapitola

Chodenie s Bohom

1 Počujte, čo hovorí Hospodin: „Povstaň! Začni súdny spor pred vrchmi. Nech pahorky počujú tvoj hlas!“
2 Počujte, vrchy, Hospodinov súdny spor, aj vy, pevné základy zeme! Hospodin totiž vedie spor so svojím ľudom, súdi sa s Izraelom.6,2 Oz 4,1; 12,2 3 „Ľud môj, čo som ti urobil, čím som ťa zaťažil? Odpovedz mi! 4 Veď som ťa vyviedol z Egypta, vykúpil som ťa z domu otrokov; poslal som pred tebou Mojžiša, Árona a Mirjam.6,4 1Sam 12,6 5 Ľud môj, rozpomeň sa, čo zamýšľal moábsky kráľ Balák a čo mu odpovedal Beórov syn Bileám, čo sa dialo od Šittímu po Gilgál.“ Vtedy spoznáš Hospodinove spravodlivé skutky.6,5 Nm 22–24; 25,1 6 „S čím mám predstúpiť pred Hospodina a skloniť sa pred Bohom výsosti? Mám predstúpiť pred neho so spaľovanými obetami a s jednoročnými teľcami?6,6 1Sam 15,22; Ž 51,18 7 Má Hospodin záľubu v tisícoch baranov a v desaťtisícoch potokov oleja? Mám dať svojho prvorodeného za svoj priestupok, plod svojho tela za svoj hriech?“ 8 Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba: len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom.6,8 Gn 5,22; Dt 10,12; Oz 6,6

Oklamaní klamári

9 Čuj, Hospodin privoláva mestu — a je múdre báť sa tvojho mena: „Počujte, kmene a zbor mesta!6,9 Iz 10,5
10 Ešte sú hriešne poklady v dome bezbožníka aj prekliata, skúpa efa.6,10 Am 8,5 11 Mám ja za poctivé vyhlásiť podvodné váhy a mešec s falošným závažím? 12 Boháči tohto mesta sú plní násilia. Jeho obyvatelia hovoria lož, v ústach majú podvodný jazyk. 13 Preto som ťa aj ja začal biť, pustošiť za tvoje hriechy. 14 Budeš jesť, ale sa nenasýtiš a ostaneš naďalej hladný, keď si aj niečo odložíš nabok, nič nezachrániš, lebo čo by si chcel zachrániť, vydám napospas meču.6,14 Lv 26,26; Oz 4,10 15 Budeš siať, ale žať nebudeš, vylisuješ olivy, ale olejom sa nepotrieš, vytlačíš aj mušt, ale víno piť nebudeš.6,15 Lv 26,16; Dt 28,38-40 16 Držíš sa Omriho ustanovení a všetkých skutkov Achábovho domu. Vy sa spravujete ich radami. Preto ťa vydám na spustošenie a obyvateľov mesta na posmech. Budete znášať pohanenie od cudzích národov.“6,16 1Krľ 16,25; Jer 51,51