4. kapitola

Nový Jeruzalem

1 Keď sa však raz zmenia časy, bude vrch Hospodinovho domu pevný na čele vrchov a bude vyšší než pahorky. Potom sa pohrnú k nemu národy.4,1-3 Iz 2,2-4
2 Mnohí pohania poputujú a povedia: „Poďte, vystúpme na Hospodinov vrch, k domu Boha Jákobovho, aby nás učil svojim cestám a aby sme chodili po jeho chodníkoch.“ Zo Siona totiž vyjde náuka a slovo Hospodina z Jeruzalema. 3 On bude rozsudzovať medzi mnohými národmi a určovať právo mocným a ďalekým národom. Potom si prekujú meče na pluhové radlice a oštepy na vinárske nože. Nepozdvihne národ proti národu meč a nebudú sa už učiť vojne.4,3 Ž 110,6; Mt 25,32 4 Každý bude sedieť pod svojím viničom a pod svojím figovníkom a nik ho nevydesí, lebo ústa Hospodina zástupov prehovorili.4,4 Zach 3,10 5 Aj keď všetky národy chodia v mene svojich bohov, my však budeme chodiť v mene Hospodina, nášho Boha, na večné veky.4,5 Iz 2,5; 26,8; Zach 10,12 6 „V ten deň,“ znie výrok Hospodina, „pozbieram, čo kríva, zhromaždím, čo je zahnané a s čím som zle nakladal.4,6 Ez 34,16; 37,21-22; Sof 3,19 7 Z toho, čo kríva, urobím zvyšok a z toho, čo je zahnané, mocný národ.“ Hospodin bude kraľovať nad nimi na vrchu Sion odteraz až naveky.4,7 Iz 4,3; 24,23; Mich 2,12; 5,7-8; 7,18; Lk 1,33 8 Ty, Migdal-Éder, pahorok dcéry Siona, dostaví sa a vráti sa k tebe predchádzajúca vláda, kráľovstvo pre dcéru Jeruzalema.

Súženie a záchrana Siona

9 Prečo teraz tak hlasno kričíš? Či nieto kráľa v tebe? Či zahynul tvoj radca, že ťa zovreli bolesti ako rodičku?4,9 Iz 13,8; Jer 8,19
10 Zvíjaj sa a tlač, dcéra Siona, ako rodička, lebo teraz musíš vyjsť z mesta a budeš bývať na poli. Pôjdeš až do Babylonu, tam budeš zachránená. Tam ťa vykúpi Hospodin z ruky tvojich nepriateľov.4,10 Iz 43,14; 48,20 11 Teraz sa však zhromažďujú proti tebe mnohé národy a hovoria: „Nech je znesvätená a nech sa kochajú naše oči na Sione.“4,11 Abd 12 12 Ony však nepoznajú Hospodinove zámery a nechápu jeho úmysel, lebo zhromaždil ich ako snopy do stodoly.4,12 Iz 55,8n; Joel 4,2 13 Vstaň a mláť, dcéra Siona, lebo tvoje rohy zmením na železo a tvoje kopytá na bronz, takže rozdrvíš mnohé národy. Podrobíš kliatbe ich korisť pre Hospodina a ich silu pre Pána celej zeme. 14 Teraz si však urob krvavé zárezy, zbojnícka dcéra. Dostali sme sa do obliehania. Palicou budú biť po líci sudcu Izraela.