Predchádzajúca kapitola

2. kapitola

Hrozba kňazom

1 Teraz teda vám, kňazom, znie toto rozhodnutie:
2 „Ak neposlúchnete a nevezmete si k srdcu, že máte vzdávať česť môjmu menu,“ vraví Hospodin zástupov, „tak zošlem na vás kliatbu a vaše požehnanie prekľajem. Veď som ho už aj preklial, lebo nikto z vás si to neberie k srdcu. 3 Ja pokarhám vaše potomstvo a vrhnem vám kal do tváre, kal vašich sviatočných obiet. Vynesú vás aj s nimi. 4 Potom spoznáte, že toto rozhodnutie som vám poslal ja, aby sa zachovala moja zmluva s Lévim,“ vraví Hospodin zástupov. 5 „Moja zmluva s ním znamenala život a pokoj. Dal som mu toto: bázeň, aby sa ma bál a mal úctu pred mojím menom. 6 Z jeho úst vychádzalo pravdivé naučenie, neprávosť nemal na perách, v pokoji a úprimnosti chodil so mnou a mnohých odvrátil od neprávostí. 7 Veď pery kňaza majú strážiť poznanie; z jeho úst sa očakáva naučenie, lebo on je poslom Hospodina zástupov. 8 Vy ste však odbočili z cesty, svojím učením ste mnohých doviedli k pádu; porušili ste levitskú zmluvu,“ vraví Hospodin zástupov. 9 „Preto som vás vydal na opovrhnutie a ponížení ste pred celým ľudom, lebo nezachovávate moje cesty a vo veciach zákona niektorým ľuďom nadržiavate.“

Proti zmiešaným manželstvám a rozvodu

10 Či nemáme všetci jedného otca? Či nás nestvoril jeden Boh? Prečo sme si navzájom vierolomní a znesväcujeme zmluvu svojich otcov?
11 Vierolomne koná Júda, ohavnosť sa pácha v Izraeli i v Jeruzaleme. Júda znesvätil svätyňu, ktorú Hospodin miluje; oženil sa s dcérou cudzieho božstva. 12 Kiež tomu, kto sa toho dopúšťa, Hospodin vyhubí z Jákobových stanov svedka i obhajcu, ako aj toho, kto prináša obetný dar Hospodinovi zástupov. 13 Dopúšťate sa aj ďalšej veci: Hospodinov oltár zmáčate slzami, plačete a vzdycháte, lebo už nehľadí na obetu, aby niečo so záľubou prijal z vašich rúk. 14 Pýtate sa: „Prečo?“ Preto, že Hospodin je svedkom medzi tebou a ženou tvojej mladosti, ktorej si sa spreneveril, hoci ona ti je družkou a ženou podľa zmluvy. 15 Či on nevytvoril jednotu a nedal zo svojho Ducha? O čo má teda v tejto jednote ísť? O Božie potomstvo. Preto dajte pozor na seba, nespreneverujte sa žene svojej mladosti. 16 „Každý nech nenávidí rozvod,“ vraví Hospodin, Boh Izraela, „nech na svojom rúchu prikryje násilie,“ vraví Hospodin zástupov. Dajte teda pozor na seba, nespreneverujte sa. 17 Unavujete Hospodina svojimi rečami. Pýtate sa: „Čím ho unavujeme?“ Tým, že vravíte: „Každý, kto pácha zlo, páči sa Hospodinovi, takých má rád;“ alebo: „Kde je Boh práva?“