8. kapitola

Vysvätenie kňazov

1 Hospodin povedal Mojžišovi:8,1 Sir 45,15
2 „Vezmi Árona, jeho synov, rúcha a olej na pomazanie, býčka na obetu za hriech, dva barany a kôš nekvasených chlebov!8,2 Ex 28,2.4.43; Heb 5,4; 7,27 3 Potom zvolaj celú pospolitosť ku vchodu do stanu stretávania.“ 4 Mojžiš urobil, ako mu prikázal Hospodin. Pospolitosť sa zhromaždila pri vchode do stanu stretávania8,4 Dt 13,1 5 a Mojžiš zhromaždeným povedal: „Toto nám Hospodin kázal urobiť.“ 6 Mojžiš vyzval Árona a jeho synov, aby pristúpili, a umyl ich vodou.8,6 Ex 29,4; Heb 9,10 7 Potom mu dal spodné rúcho, opásal ho, obliekol mu plášť, dal mu efód, opásal ho efódovým pásom a pevne mu ho ním priviazal. 8 Pripevnil naň náprsník a vložil doň urím a tummím.8,8 Ex 28,15-30 9 Na hlavu mu položil turban a spredu naň pripevnil zlatú ozdobu, posvätnú čelenku, ako to Mojžišovi prikázal Hospodin.8,9 Ex 28,4.36-38; 39,28-30 10 Mojžiš vzal olej na pomazanie, pomazal a posvätil príbytok so všetkým príslušenstvom.8,10 Ex 30,23-29 11 Sedemkrát pokropil a pomazal oltár i všetko jeho náradie, umývadlo s podstavcom, aby to posvätil. 12 Z oleja na pomazanie nalial Áronovi na hlavu, aby ho posvätil.8,12 Ex 29,7; Lv 21,10-12; Ž 133,2 13 Mojžiš dal predviesť Áronových synov, obliekol im spodné rúcho, opásal ich a nasadil im kňazské čiapky, ako to Mojžišovi prikázal Hospodin.8,13 Ex 29,8-9; Ž 132,9

Obeta pri kňazskej vysviacke

14 Potom dal priviesť býčka určeného na obetu za hriech a Áron so svojimi synmi položil ruky na hlavu býčka.8,14 Lv 4,3-12; Ez 43,19
15 Zarezali ho a Mojžiš vzal krv, prstom dookola potrel rohy oltára a očistil ho od hriechu. Krv vylial na spodok oltára a posvätil ho na vykonávanie obradov zmierenia. 16 Mojžiš vzal všetok tuk, ktorý je na vnútornostiach, lalok pečene, obidve obličky s ich tukom a spálil na oltári.8,16 Lv 4,8-9 17 Býčka, jeho kožu, mäso a trus však spálil mimo tábora, ako to Mojžišovi prikázal Hospodin.8,17 Lv 4,11-12; Heb 13,11-13 18 Potom dal priviesť barana určeného na spaľovanú obetu a Áron so svojimi synmi položil ruky na hlavu barana.8,18 Ex 29,15-18; Lv 1,4-13 19 Zarezali ho a Mojžiš jeho krvou dookola pokropil oltár. 20 Barana rozsekali na kusy a Mojžiš spálil jeho hlavu, odseknuté časti a tuk. 21 Vnútornosti a nohy umyli a spálili. Mojžiš teda na oltári spálil celého barana. To je spaľovaná obeta príjemnej vône, ohňová obeta Hospodinovi, ako to Mojžišovi prikázal Hospodin.8,21 Gn 8,21; Ef 5,2 22 Potom dal priviesť aj druhého barana obetovaného pri vysviacke a Áron so svojimi synmi položil ruky na hlavu barana.8,22 Lv 7,37; Jn 17,19 23 Zarezali ho a Mojžiš vzal z jeho krvi a potrel Áronovi lalôčik pravého ucha, palec pravej ruky, ako aj palec pravej nohy.8,23 Lv 14,14.17.28 24 Potom dal Mojžiš priviesť Áronových synov a krvou im potrel lalôčik pravého ucha, palec pravej ruky, ako aj palec pravej nohy. Ostatnou krvou dookola pokropil oltár.8,24 Lv 7,11; Heb 9,22 25 Vzal aj tuk, mastný chvost a všetok tuk na vnútornostiach, lalok pečene, obidve obličky s ich tukom a pravé stehno. 26 Z koša nekvasených chlebov, ktorý bol pred Hospodinom, vzal jeden nekvasený koláč, s olejom zamiesený bochník chleba, jeden posúch a položil to na tuk a na pravé stehno. 27 To všetko dal do rúk Áronovi a jeho synom a mávaním to priniesli pred Hospodina ako podávanú obetu.8,27 Ex 29,24; Heb 9,14 28 Mojžiš to potom vzal z ich rúk a spálil to na oltári na spaľované obety. To je obeta vysviacky, ohňová obeta príjemnej vône Hospodinovi. 29 Mojžiš vzal hruď a zamával ňou ako podávanou obetou Hospodinovi. To je Mojžišov podiel, podiel z barana obetovaného pri vysviacke, ako to Mojžišovi prikázal Hospodin.8,29 Ex 29,26-27 30 Mojžiš vzal z oleja na pomazanie a z krvi, čo zostala na oltári, pokropil Árona, jeho rúcha a s ním jeho synov a ich rúcha. Tak vysvätil Árona i jeho rúcha, jeho synov, ako aj ich rúcha.8,30 Ex 29,21; 30,30; Iz 61,1 31 Nato povedal Mojžiš Áronovi a jeho synom: „Uvarte mäso pri vchode do stanu stretávania a jedzte ho tam s chlebom, čo je v koši na vysviacku kňazov, ako som prikázal: Nech to zje Áron a jeho synovia.8,31 Ex 29,31-32; Dt 12,6-7; Jn 6,51 32 Čo však zostane z mäsa a z chleba, musí sa spáliť. 33 Sedem dní nebudete odchádzať od vchodu stanu stretávania, kým sa neskončia dni vašej vysviacky. Vaša vysviacka potrvá sedem dní.8,33 Ez 43,25-27 34 Podľa Hospodinovho príkazu sa to, čo sa konalo dnes, má konať aj ďalej, aby sa vám odpustilo. 8,34 Heb 7,16.27; 10,11-12 35 Zostaňte pri vchode do stanu stretávania sedem dní vo dne i v noci a zachovávajte Hospodinove ustanovenia, aby ste nepomreli. Taký príkaz som dostal.“ 36 Áron a jeho synovia urobili všetko, čo prostredníctvom Mojžiša prikázal Hospodin.8,36 Ex 39,43