Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

6. kapitola

Spaľovaná obeta

1 Hospodin povedal Mojžišovi:
2 „Prikáž Áronovi a jeho synom: ‚Toto je zákon o spaľovanej obete: Spaľovaná obeta bude na ohnisku na oltári po celú noc až do rána a oheň na oltári sa musí stále udržovať.6,2 Lv 1,1-17 3 Kňaz si oblečie ľanové rúcho a ľanové spodky. Zhrnie mastný popol zo spaľovanej obety, ktorú strávil oheň na oltári, a vysype ho vedľa oltára.6,3 Ex 28,39-43 4 Potom si vyzlečie rúcho a oblečie si iné, vynesie mastný popol von za tábor na čisté miesto.6,4 Lv 4,12.21; Heb 13,11-13 5 Oheň na oltári sa musí stále udržovať, nesmie vyhasnúť. Kňaz na ňom každé ráno zapáli drevo a rozloží spaľovanú obetu a spáli na ňom tuk z obiet spoločenstva.6,5 2Mak 1,18-36 6 Oheň musí neustále horieť na oltári, nesmie vyhasnúť.

Pokrmová obeta

7 Toto je zákon o pokrmovej obete: Nech ju Áronovi synovia prinesú k oltáru pre Hospodina.6,7 Lv 2,1-2; Nm 15,4
8 Jeden z nich z pokrmovej obety vezme za hrsť jemnej múky s olejom i všetko kadidlo, ktoré je na pokrmovej obete, a spáli to na oltári. Bude to príjemná vôňa na pripomienku Hospodinovi. 9 Čo z pokrmovej obety zostane, to zje Áron a jeho synovia. To sa bude jesť nekvasené na posvätnom mieste. Bude sa to jesť na nádvorí stanu stretávania.6,9 Sir 45,21 10 Nesmie sa to piecť ako kvasené. Dal som im to ako podiel svojich ohňových obiet. Je to svätosväté ako obeta za hriech a za vinu.6,10 Lv 2,11 11 Smie to jesť každý mužský príslušník spomedzi Áronovcov. Toto ustanovenie o ohňových obetách Hospodina platí večne pre vaše pokolenie. Čokoľvek sa ich dotkne, bude sväté.‘“

Obeta pri vysviacke kňaza

12 Hospodin povedal Mojžišovi:
13 „Toto je obetný dar Árona a jeho synov, ktorý prinesú Hospodinovi v deň svojho pomazania: desatinu efy jemnej múky ako pravidelnú pokrmovú obetu, polovicu ráno a polovicu večer.6,13 Ex 29,2 14 Pripraví ju zamiesenú s olejom na platni. Pokrmovú obetu prinesieš rozdrobenú na kúsky. Bude to príjemná vôňa Hospodinovi. 15 Pripraví ju syn, ktorý má nastúpiť na jeho miesto ako pomazaný kňaz. To je trvalé ustanovenie Hospodina. Celá obeta sa má spáliť. 16 Každá pokrmová obeta kňaza bude celostná obeta. Nesmie sa jesť.“6,16 Lv 2,10

Obeta za hriech

17 Hospodin povedal Mojžišovi:
18 „Povedz Áronovi a jeho synom: ‚Toto je zákon o obete za vinu. Na mieste, na ktorom sa zabíja spaľovaná obeta, bude sa zabíjať pred Hospodinom aj obeta za hriech. Je svätosvätá.6,18 Lv 4 19 Smie ju jesť len kňaz, ktorý prináša obetu za hriech. Bude sa jesť na svätom mieste, na nádvorí stanu stretávania. 20 Čokoľvek sa dotkne jej mäsa, bude sväté. Ak niečo z jej krvi kvapne na rúcho, škvrnu musíš vyprať na posvätnom mieste.6,20 Ex 39,37; Ag 2,12; Mt 9,21 21 Hlinenú nádobu, v ktorej sa bude variť, treba rozbiť. Ak sa varí v bronzovej nádobe, treba ju vydrhnúť a opláchnuť vodou. 22 Každý mužský príslušník spomedzi kňazov môže z nej jesť. Je svätosvätá. 23 Nijaká obeta za hriech, z ktorej krvi sa niečo nesie do stanu stretávania na vykonanie obradu zmierenia vo svätyni, nesmie sa jesť; musí sa spáliť.6,23 Heb 13,11