Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

5. kapitola

Obrad obety za osobitné previnenia

1 Ak sa niekto previní tým, že počul vysloviť kliatbu, bol toho očitým svedkom alebo sa o tom dozvedel, no neoznámil to, uvalí na seba vinu;5,1 Nm 19,20; Sdc 17,2; Prís 29,24; 30,9
2 alebo ak sa niekto dotkne niečoho nečistého, či zdochliny nečistej divej zveri, alebo zdochliny nečistého domáceho zvieraťa, alebo zdochliny nečistého plaza, aj keď o tom nevedel, je nečistý a previní sa; 5,2 Lv 11,24.28.31; Ag 2,13; 2Kor 6,17 3 alebo ak sa dotkne ľudskej nečistoty, či akejkoľvek nečistoty, ktorou sa môže poškvrniť, aj keď o tom nevie, no potom sa to dozvie, previní sa;5,3 Nm 19,11-20 4 alebo ak sa niekto nerozvážne zaprisahá, že vykoná niečo zlé alebo dobré; všetkým, čím sa človek nerozvážne pod prísahou zaviaže, aj keď nevie, že sa to nemá, a potom sa to dozvie, previní sa.5,4 Mt 14,7; Sk 23,12 5 Ak sa previní v jednej z týchto vecí, nech sa prizná, čím sa prehrešil.5,5 Lv 16,21; Nm 5,7; Joz 7,19-20; Prís 28,13; Sir 4,26 6 Nech prinesie Hospodinovi obetu za hriech, ktorého sa dopustil, samicu zo stáda, buď ovcu alebo kozu. Kňaz vykoná zaňho obrad zmierenia za jeho hriech. 7 Ak pre chudobu nemá na ovcu, nech prinesie Hospodinovi za svoje previnenie, ktorého sa dopustil, dve hrdličky alebo dva holúbky, jedno vtáča na obetu za hriech a druhé na spaľovanú obetu. 8 Zanesie ich kňazovi, ktorý obetuje najprv to, čo je určené na obetu za hriech; odspodu mu nechtom natrhne šiju, ale neodtrhne hlavu. 9 Krvou z obety za hriech pokropí stenu oltára a ostatnú krv vytlačí na spodnú časť oltára. Taká je obeta za hriech. 10 Druhé vtáča pripraví podľa predpisu o spaľovanej obete. Tak vykoná kňaz zaňho obrad zmierenia za jeho hriech, ktorého sa dopustil, a odpustí sa mu.5,10 Lv 1,14-17; Rim 5,11 11 Ak však pre chudobu nemá ani na dve hrdličky alebo na dva holúbky, nech za to, čo spáchal, prinesie desatinu efy jemnej múky ako svoj obetný dar. Nepoleje ju olejom ani nepridá k nej kadidlo, lebo je to obeta za hriech. 12 Prinesie ju kňazovi a on z nej vezme plné priehrštie na pripomienku a spáli ju na oltári ako ohňovú obetu Hospodinovi. Taká je obeta za hriech. 13 Za hriech, ktorého sa hocičím z tohto dopustil, kňaz namiesto neho vykoná obrad zmierenia a odpustí sa mu. Ostatok z obety bude patriť kňazovi ako pri pokrmovej obete.‘“5,13 Ex 32,30; Lv 2,3; 4,6

Obeta za vinu

14 Hospodin povedal Mojžišovi:
15 „Ak sa niekto ťažko spreneverí tým, že sa neúmyselne prehreší proti svätým veciam Hospodina, nech za svoju vinu prinesie Hospodinovi bezchybného barana zo svojho stáda, ktorého cena sa stanoví v šekloch striebra podľa váhy šekla svätyne ako obeta za vinu. 5,15 Lv 7,1.6 16 Za previnenie proti svätým veciam musí priniesť náhradu a pridá k nej pätinu. Odovzdá to kňazovi a kňaz obetovaním barana vykoná zaňho obetu za vinu a odpustí sa mu.5,16 Lv 22,14; 27,13.15.27.31 17 Ak sa niekto prehreší a nevedomky prestúpi niektorý z príkazov Hospodina, čo sa konať nesmie, previní sa, preto musí znášať následky svojej viny. 18 Prinesie kňazovi bezchybného barana zo svojho stáda, podľa ceny, ktorú určíš ako obetu za vinu. Za neúmyselný priestupok, ktorého sa dopustil, vykoná kňaz zaňho obrad zmierenia a odpustí sa mu. 19 Taká je obeta za vinu. Určite sa previnil proti Hospodinovi.5,19 Podľa starších prekladov v. 19 zakončuje 5. kapitolu. 20 Hospodin povedal Mojžišovi: 21 „Ak sa niekto prehreší a spreneverí voči Hospodinovi tým, že svojmu blížnemu odtají vec, ktorú prijal do úschovy, či zverenú alebo ulúpenú, alebo ak vydiera svojho blížneho,5,21 Nm 5,6-8 22 alebo ak niečo stratené nájde a krivoprísažne to zatají, nech sa človek dopustí čohokoľvek z týchto vecí, zhreší. 23 Keď sa teda prehrešil a previnil, nech vráti, čo ulúpil, i to, čo si násilím vynútil alebo čo prijal do úschovy, alebo stratenú vec, ktorú našiel,5,23 Ez 33,15; Lk 19,8 24 alebo čokoľvek, o čom krivo prisahal, nech to nahradí v plnej hodnote a k tomu nech pridá pätinu a v deň svojej obety za vinu to odovzdá vlastníkovi. 25 Za svoje previnenie nech prinesie kňazovi pre Hospodina bezchybného barana zo stáda ako obetu za vinu. Jeho cenu určíš podľa obety za vinu. 26 Kňaz zaňho vykoná obrad zmierenia pred Hospodinom a odpustí sa mu všetko, čo spáchal a čím sa previnil.“