Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

4. kapitola

Obrad obety za hriech kňaza

1 Hospodin povedal Mojžišovi:
2 „Povedz Izraelitom: ‚Ak sa niekto neúmyselne prehreší proti niektorému z príkazov Hospodina, hoci len jedinému, a urobí niečo zakázané,4,2 Ž 19,13; Heb 9,7 3 potom má za spáchaný hriech, ak sa ho dopustil pomazaný kňaz, čím uvalil vinu na ľud, priviesť Hospodinovi ako obetu mladého, bezchybného býčka.4,3 Heb 7,27-28 4 Býčka privedie ku vchodu stanu stretávania, položí ruku na hlavu býčka a zabije ho pred Hospodinom. 5 Potom pomazaný kňaz vezme z krvi býčka a prinesie ju k stanu stretávania.4,5 Lv 16,14.19; Heb 13,11 6 Potom si kňaz namočí prst v krvi a sedemkrát ňou pred Hospodinom pokropí oponu svätyne. 7 Nech kňaz krvou potrie rohy oltára na pálenie voňavého kadidla pred Hospodinom v stane stretávania. Ostatnú krv z toho býčka vyleje na spodnú časť oltára na spaľované obety pri vchode do stanu stretávania.4,7 Ex 30,1-10; Lv 9,9; Heb 9,21-25 8 Potom z býčka, obetovaného za hriech, vyberie všetok tuk, totiž tuk, ktorý pokrýva vnútornosti, všetok tuk, čo je na vnútornostiach, 9 ďalej obidve obličky aj s tukom, ktorý je na nich i na slabinách, ako aj lalok pečene, ktorý oddelí od obličiek, 4,9 Lv 3,4.10.15 10 tak ako sa oddeľuje z býka pri obete spoločenstva. Kňaz to spáli na oltári na spaľované obety.4,10 Ex 32,6; Lv 3,5; 9,4 11 Kožu z býčka, všetko jeho mäso s hlavou, hnátmi, vnútornosťami a s trusom,4,11 Ex 29,14; Lv 8,17; 9,11 12 teda celého býčka vynesie za tábor na čisté miesto, kde sa vysýpa popol a spáli ho na dreve. Musí sa spáliť na mieste, kde sa vysýpa popol.4,12 Lv 6,11; Heb 13,11

Obrad obety za hriech ľudu

13 Ak celá izraelská pospolitosť spácha niečo neúmyselne, bez toho, aby si to zhromaždenie uvedomilo, a koná proti niektorému z Hospodinových príkazov, čo sa konať nesmie, previní sa.4,13 Nm 15,22-29
14 Keď si potom ľud spáchaný hriech uvedomí, zhromaždenie privedie mladého býčka pred stan stretávania ako obetu za hriech. 15 Starší z pospolitosti položia ruky na hlavu býčka pred Hospodinom a potom ho pred Hospodinom zabijú.4,15 Ex 24,1 16 Potom pomazaný kňaz prinesie trochu krvi z býčka do stanu stretávania, 17 namočí si v nej prst a pred Hospodinom sedemkrát pokropí oponu.4,17 Lv 14,7; Heb 10,10-12 18 Trochou krvi potrie aj rohy oltára, ktorý je pred Hospodinom v stane stretávania, a ostatnú krv vyleje na spodnú časť oltára na spaľované obety, ktorý je pri vchode do stanu stretávania. 19 Odstráni z býčka všetok tuk a spáli ho na oltári. 20 Aj s týmto býčkom urobí to isté, ako urobil s býčkom obetovaným za hriech; rovnako s ním naloží. Kňaz vykoná za nich obrad zmierenia a odpustí sa im. 21 Býčka vynesie za tábor, spáli ho, ako spálil toho predchádzajúceho. Taká je obeta za hriech zhromaždenia.4,21 Lv 4,11-12; 2Kor 5,21

Obrad obety za hriech panovníka

22 Ak zhreší knieža tak, že neúmyselne prestúpi niektorý z príkazov Hospodina, svojho Boha, urobí niečo, čo sa robiť nesmie, previní sa.
23 Keď ho však upozornia, že sa dopustil hriechu, privedie ako obetný dar capa, bezchybného samca. 24 Potom na hlavu capa položí ruku a zabije ho tam, kde sa zabíjajú spaľované obety pred Hospodinom. Taká je obeta za hriech.4,24 Iz 53,6 25 Kňaz si vezme na prst trochu z krvi obety za hriech a potrie rohy oltára na spaľované obety. Ostatnú krv vyleje na spodnú časť oltára na spaľované obety.4,25 Lv 9,9 26 Všetok tuk spáli na oltári tak ako tuk z obety spoločenstva. Kňaz vykoná obrad zmierenia za jeho hriech a odpustí sa mu.4,26 Ex 32,30

Obrad obety za hriech jednotlivca

27 Ak sa niekto z pospolitého ľudu neúmyselne prehreší a dopustí sa niečoho proti niektorému príkazu Hospodina, čiže vykoná to, čo sa konať nesmie, previní sa.
28 Keď ho však upozornia, že sa dopustil hriechu, privedie ako obetný dar za spáchaný hriech kozu, bezchybnú samicu.4,28 Nm 15,11.27 29 Potom na hlavu obety za hriech položí ruku a obetu za hriech zabije na mieste spaľovaných obiet. 30 Kňaz si vezme na prst trochu z krvi obety a potrie rohy oltára na spaľované obety. Ostatnú krv vyleje na spodnú časť oltára. 31 Potom z kozy vyberie všetok tuk, ako sa vyberá tuk z obety spoločenstva, a kňaz ho spáli na oltári ako príjemnú vôňu Hospodinovi. Kňaz vykoná zaňho obrad zmierenia a odpustí sa mu.4,31 Lv 3,3-5.9-11.14-16 32 Ak chce priniesť na obetný dar jahňa ako obetu za hriech, nech privedie bezchybnú samicu. 4,32 Ex 12,3.5; Jn 1,29 33 Ruku položí na hlavu obety za hriech a zabije ju ako obetu za hriech tam, kde sa zabíjajú spaľované obety. 34 Kňaz vezme trochu z krvi obety za hriech na prst, potrie rohy oltára na spaľované obety a ostatnú krv vyleje na spodnú časť oltára. 35 Vyberie všetok jej tuk, ako sa vyberá tuk z jahňaťa pri obete spoločenstva, a kňaz ho spáli na oltári ako ohňovú obetu Hospodinovi. Kňaz zaňho vykoná obrad zmierenia za hriech, ktorého sa dopustil, a odpustí sa mu.