Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

27. kapitola

Náhrada za sľuby

1 Hospodin oslovil Mojžiša:
2 „Povedz Izraelitom toto: ‚Kto zvláštnym sľubom zasvätí Hospodinovi osoby, tie ohodnotíš takto:27,2 Gn 28,20-22; Sdc 11,30-31; 1Sam 1,11.28 3 Muža od dvadsať do šesťdesiat rokov ohodnoť na päťdesiat šeklov striebra podľa váhy šekla svätyne. 4 Ak je to žena, ohodnoť ju na tridsať šeklov. 5 Ak ide o vek od päť do dvadsať rokov, muža ohodnoť na dvadsať šeklov, ženu na desať šeklov. 6 Ak ide o mesačné až päťročné dieťa, chlapca oceň na päť šeklov a dievča na tri šekle striebra. 7 Ak ide o osobu šesťdesiatročnú a staršiu, muža oceň na pätnásť šeklov a ženu na desať šeklov. 8 Keby bol niekto natoľko chudobný, že by nemohol zaplatiť, ako si ho ohodnotil, nech ho postavia pred kňaza a ten ho ohodnotí podľa možností toho, kto dal sľub. 9 Ak niekto prináša Hospodinovi dobytča ako obetný dar, potom všetko, čo človek dáva Hospodinovi, musí byť sväté. 10 Nesmie zameniť ani nahradiť dobré zlým alebo zlé dobrým. Keď však predsa zamení jedno dobytča za iné, bude sväté to i ono.27,10 Jk 1,8 11 Ak pôjde o akékoľvek nečisté zviera, ktoré sa neprináša Hospodinovi ako obetný dar, nech postaví zviera pred kňaza. 12 Kňaz ho ohodnotí, či je dobré alebo zlé a bude podľa jeho ohodnotenia. 13 Ak ho však chce vyplatiť, pridá k odhadnutej cene jednu pätinu.27,13 Lv 5,16; 27,10.15.19 14 Ak niekto Hospodinovi zasvätí svoj dom ako posvätný dar, kňaz ho ohodnotí podľa toho, či je dobrý alebo zlý a bude podľa jeho ohodnotenia. 15 Ak ho však ten, kto svoj dom zasvätil, chce vyplatiť, pridá k jeho odhadnutej cene ešte pätinu striebra a bude jeho. 16 Ak niekto zasvätí Hospodinovi časť poľa, ktoré je jeho dedičným vlastníctvom, ohodnoť ho podľa osevu. Osev jedného chómera jačmeňa ohodnoť na päťdesiat šeklov striebra.27,16 2Sam 24,24; Sk 4,34-37 17 Ak svoje pole zasvätí hneď od jubilejného roka, zostane pri tvojej odhadnutej cene.27,17 Lv 25,8.15-16 18 Ak svoje pole zasvätí až po jubilejnom roku, kňaz mu vyráta cenu podľa počtu zvyšných rokov do ďalšieho jubilejného roka a odráta sa mu z ceny podľa tvojho ohodnotenia.27,18 Lv 25,27 19 Ak by ho však ten, kto svoje dedičné pole zasvätil, chcel vyplatiť, nech pridá pätinu k jeho cene a bude jeho. 27,19 Lv 27,13 20 No ak pole nevyplatí, ale predá ho niekomu inému, nebude ho už môcť vyplatiť. 21 Také pole, aj keď sa v jubilejnom roku uvoľní, zostane zasvätené Hospodinovi tak, ako pole pod kliatbou. Bude patriť kňazovi ako jeho vlastníctvo. 22 Ak niekto zasvätí Hospodinovi kúpené pole, ktoré je časťou jeho dedičného vlastníctva, 23 nech mu kňaz vyráta cenu podľa svojho ohodnotenia do jubilejného roka a túto cenu ešte v ten deň odovzdá ako zasvätenú Hospodinovi. 27,23 Lv 27,18 24 V jubilejnom roku sa pole vráti tomu, od koho bolo kúpené, komu pozemok patrí ako dedičné vlastníctvo. 25 Každý odhad ceny nech sa vykoná podľa váhy šekla svätyne; jeden šekel je dvadsať gér.27,25 Ex 30,13; Nm 3,47; Ez 45,12 26 Nech nikto nezasväcuje prvorodené dobytča, pretože ako prvorodené aj tak patrí Hospodinovi, či je to býk alebo ovca, patrí Hospodinovi.27,26 Ex 13,2.12-13; Nm 18,15.17 27 Ak je to nečisté zviera, nech ho vyplatí podľa tvojho ohodnotenia a pridá pätinu ceny. Ak ho nevyplatí, predá sa podľa tvojho ohodnotenia. 28 Len nič také, čo niekto zasvätil Hospodinovi z prekliateho, z čohokoľvek, čo má, či ide o človeka, zviera alebo dedičné pole, nesmie sa predať ani vyplatiť. Všetko, čo je pod kliatbou, je svätosväté a patrí kňazovi.27,28 Joz 6,17-19; Ez 44,29 29 Nikto z ľudí, kto je pod kliatbou zasvätený, nesmie sa vyplatiť; musí zomrieť.27,29 Nm 21,2-3; 1Sam 15,3.18-23 30 Všetky desiatky krajiny, z obilia poľa i z ovocia stromov, patria Hospodinovi. Sú zasvätené Hospodinovi.27,30 Gn 14,20; Nm 18,21-24; Dt 14,22; Neh 13,12; Mal 3,8-10 31 Ak si niekto chce niečo vyplatiť zo svojho desiatku, nech pridá k tomu pätinu. 32 Všetky desiatky z dobytka a oviec, všetko, čo prechádza pod pastierskou palicou, každé desiate, bude zasvätené Hospodinovi. 33 Nebudete pritom zisťovať, či je to dobré alebo zlé, ani sa to nesmie zameniť. Keby sa to predsa len zamenilo, bude sväté to i ono; nesmie sa vyplatiť.‘“27,33 Lv 27,10 34 Toto sú príkazy, ktoré dal Hospodin Mojžišovi na vrchu Sinaj pre Izraelitov.27,34 Lv 7,38; 25,1; 26,46