Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

26. kapitola

Zákaz modlárstva

1 Vo svojej krajine si nerobte bôžikov ani vyrezávanú podobu, nestavajte posvätný stĺp, nestavajte ani tesaný kameň, aby ste sa pred nimi klaňali, lebo ja, Hospodin, som váš Boh.26,1 Ex 20,4-5; Lv 19,4; Ž 97,7; 115,4-8
2 Zachovávajte moje soboty a majte v úcte moju svätyňu. Ja som Hospodin.26,2 Ex 20,8; Lv 19,30

Prísľub požehnania

3 Ak sa budete správať podľa mojich ustanovení a zachovávať moje príkazy a ak ich budete aj plniť,
4 v príhodnom čase vám zošlem dážď, zem vydá svoju úrodu a stromy na poli prinesú svoje ovocie.26,4 Dt 11,14; 28,12; Ž 67,7; 85,13; Jk 5,7 5 Mlatba sa u vás predĺži do vinobrania a oberačka hrozna potrvá do sejby. Chleba sa najete dosýta a vo svojej krajine budete bývať bezpečne.26,5 Am 9,13; Jn 4,35-36 6 Krajine darujem pokoj. Keď budete odpočívať, nikto vás nevystraší. Škodlivú zver vyženiem z krajiny a meč cez ňu neprejde.26,6 Jób 11,19; Ž 3,6; 4,9; Ez 34,25 7 Budete prenasledovať svojich nepriateľov tak, že podľahnú vášmu meču.26,7 2Mak 10,26 8 Piati z vás zaženú na útek sto mužov, sto vašich bude prenasledovať desaťtisíc. Tak vaši nepriatelia podľahnú vášmu meču.26,8 Dt 32,30; Joz 23,10; Sdc 7,19-21 9 Obrátim sa k vám, budete plodní, rozmnožím vás a upevním s vami zmluvu.26,9 Gn 17,6-7; 2Krľ 13,23; Ez 36,11; Lk 1,72 10 Budete jedávať z úrody predchádzajúceho roka a starú budete musieť odpratať pred novou.26,10 Lv 25,12.22 11 Postavím si príbytok medzi vami a nezošklivíte sa mi.26,11 Ž 76,3; Ez 37,26-28; Zj 21,3 12 Budem chodiť medzi vami, budem vaším Bohom a vy budete mojím ľudom.26,12 Gn 3,8; Ez 11,20; 34,30; 2Kor 6,16; Zj 2,1 13 Ja som Hospodin, váš Boh, ktorý som vás vyviedol z Egypta, aby ste im už neboli otrokmi. Odvtedy, čo som polámal vaše ťažké jarmo, môžete chodiť vzpriamene.26,13 Lv 25,38; Ž 116,16; Ez 34,27

Kliatby

14 Ak ma nebudete poslúchať a nebudete plniť všetky tieto príkazy,26,14 Dt 28,15-68; Jer 17,27; Bar 1,14; Sk 3,23
15 ak zavrhnete moje ustanovenia a sprotivíte si moje právne predpisy, takže nebudete plniť všetky moje príkazy a porušíte moju zmluvu, 16 potom vám urobím toto: Zošlem na vás hrôzu, suchoty a horúčku, čo vyčerpáva zrak a stravuje život. Márne budete siať obilie, pojedia ho vaši nepriatelia. 17 Obrátim sa proti vám a vaši nepriatelia vás porazia; budú vás utláčať tí, čo vás nenávidia; budete utekať, aj keď vás nikto nebude prenasledovať.26,17 Ž 53,6; Prís 28,1 18 Ak ma ani potom nebudete poslúchať, sedemnásobne vás potrestám za vaše hriechy. 19 Zlomím vašu vzdorovitú pýchu, takže nebo nad vami bude ako železo a vaša krajina ako bronz.26,19 Dt 11,17; Iz 2,12; 25,11 20 Vaša sila vyjde nazmar, vaša krajina nevydá úrodu a stromy v krajine neprinesú ovocie. 21 Ak mi aj potom budete vzdorovať a nebudete chcieť poslúchať, pridám sedemnásobný trest za vaše hriechy. 22 Pošlem na vás divú zver, tá vás pripraví o deti, vykynoží vám príbytok, ubudne vás a vaše cesty spustnú.26,22 Dt 32,24; Ez 5,17 23 Ak vás však ani toto nepoučí a naďalej mi budete odporovať,26,23 Jer 2,30; 5,3; Ez 24,13-17 24 aj ja vám budem odporovať a budem vás sedemnásobne trestať za vaše hriechy.26,24 2Sam 22,27; Ž 18,27 25 Dopustím na vás meč, ktorý sa na vás vypomstí za porušenie zmluvy. Keď sa zhromaždíte do svojich miest, zošlem medzi vás mor a vydám vás do rúk nepriateľov.26,25 Dt 28,21; Iz 1,20; Ez 6,3 26 Pripravím vás o zásobu chleba, takže desať žien bude piecť chlieb v jednej peci a chlieb vám budú odvažovať na prídel. Budete jesť, ale nenasýtite sa.26,26 Ž 105,16; Iz 3,1; Ez 4,10.16; Oz 4,10 27 Ak ma ani potom neposlúchnete a naďalej mi budete odporovať,26,27 Lv 26,21.23 28 aj ja vám budem odporovať svojím hnevom a sedemnásobne vás potrestám za vaše hriechy.26,28 Ez 5,13.15; 8,18 29 Budete jesť mäso svojich synov i svojich dcér.26,29 Dt 28,53-57; 2Krľ 6,28-29; Jer 19,9 30 Spustoším vaše výšiny, zničím vaše kadidlové oltáre a vaše mŕtvoly priložím k zdochlinám vašich modiel a zošklivíte sa mi.26,30 Iz 27,9; Ez 6,3-6 31 Vaše mestá zmením na rozvaliny a spustoším vaše svätyne. Nechcem voňať vaše obety príjemnej vône.26,31 Ž 74,3-8; Jer 52,13 32 Sám spustoším krajinu tak, že sa zhrozia vaši nepriatelia, ktorí v nej bývajú.26,32 Dt 29,23; 1Krľ 9,8 33 Rozptýlim vás medzi národy a budem vás prenasledovať, vytasím meč, takže vaša krajina spustne a mestá budú rumoviskom.26,33 Dt 4,27; Ž 44,12; Jer 9,15; Ez 12,15 34 Počas spustnutia, kým vy budete v krajine svojich nepriateľov, si vaša krajina vynahradí svoje soboty.26,34 Lv 25,2-4; 2Krn 36,21 35 Po celý čas spustnutia bude odpočívať, pretože nemohla odpočívať počas vašich sobôt, keď ste v nej bývali. 36 Srdcia tých, čo z vás zostanú v krajine svojich nepriateľov, prestraším tak, že ich bude prenasledovať aj šuchot odvievaného lístia. Budú utekať ako pred mečom a budú padať, aj keď ich nikto nebude prenasledovať.26,36 Gn 35,5; Jób 15,21; Prís 28,1; Múd 17,18 37 Budú sa potkýnať jeden o druhého ako pred mečom, aj keď ich nikto nebude prenasledovať. Neobstojíte pred svojimi nepriateľmi.26,37 Joz 7,12-13; Sdc 7,22 38 Zahyniete medzi národmi a krajina vašich nepriateľov vás pohltí. 39 Tí, čo z vás zostanú, zaniknú pre svoju neprávosť v krajinách svojich nepriateľov a zaniknú aj pre neprávosti svojich otcov.26,39 Ez 24,23; 33,10; Oz 5,15

Obrátenie Izraela

40 Potom budú vyznávať svoju vinu, ako aj vinu svojich otcov, vierolomnosť, ktorej sa dopustili voči mne, i to, že mi odporovali.26,40 Dt 4,30; 30,2; 1Krľ 8,33-36; Neh 9,2; Dan 9,4; 1Jn 1,8-10
41 Aj ja som im odporoval a uviedol som ich do krajiny ich nepriateľov. Ich neobrezané srdce sa musí pokoriť a musia si odpykať svoju vinu.26,41 Dt 10,16; 30,6; Rim 2,28-29 42 Potom uplatním svoju zmluvu s Jákobom i zmluvu s Izákom, spomeniem si na zmluvu s Abrahámom, ako aj na krajinu.26,42 Ex 2,24; 6,5; Ž 106,45; Lk 1,72 43 Krajina bude totiž opustená, vynahradí si svoje soboty, keďže bude spustošená a bez nich, pokým si neodpykajú svoje viny, pretože zavrhli moje právne predpisy a protivili sa mojim ustanoveniam. 44 Aj keď budú v krajine svojich nepriateľov, nezavrhnem ich a nezošklivím si ich natoľko, žeby som ich chcel vyhubiť a zrušiť svoju zmluvu s nimi. Ja som Hospodin, váš Boh.26,44 Dt 4,29-31; 2Krľ 13,23; Oz 11,9; Rim 11,2.26 45 Pripomeniem im zmluvu s ich predkami, ktorých som vyviedol z Egypta pred očami národov, aby som im bol Bohom. Ja som Hospodin.‘“26,45 Gn 12,2; 15,18; 17,7-8; Ž 98,2-3 46 Toto sú ustanovenia, právne predpisy a zákony, ktoré ustanovil Hospodin medzi sebou a Izraelitmi na vrchu Sinaj prostredníctvom Mojžiša.26,46 Lv 27,34; Dt 6,1; 12,1; 13,4; Jn 1,17