Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

25. kapitola

Rok odpočinku

1 Hospodin oslovil Mojžiša na vrchu Sinaj:
2 „Povedz Izraelitom toto: ‚Keď prídete do krajiny, ktorú vám dávam, nech aj pôda zachováva sobotu pre Hospodina. 3 Šesť rokov obsievaj svoje role, šesť rokov orezávaj svoju vinicu a zberaj jej úrodu.25,3 Ex 23,10 4 V siedmom roku nech má pôda sobotu sviatočného odpočinku, sobotu pre Hospodina. Neobsievaj svoje pole ani neorezávaj svoju vinicu. 5 Nezožni, čo ti samo vyrástlo po žatve, neoberaj strapce svojej vinice, ktorú si neorezal, pôda bude mať rok sviatočného odpočinku. 6 Vďaka odpočinku pôdy budeš mať pokrm ty, tvoj sluha, tvoja slúžka, tvoj nádenník i cudzinec, ktorý býva u teba.25,6 Ex 23,11 7 Aj tvoj dobytok a zvieratá, čo sú v tvojej krajine, budú mať všetku jej úrodu za pokrm.25,7 Lv 23,15

Jubilejný rok

8 Odpočítaj sedem rokov odpočinku, sedemkrát sedem rokov, a vyjde ti, že obdobie siedmich rokov odpočinku je štyridsaťdeväť rokov.
9 Potom v desiaty deň siedmeho mesiaca daj trúbiť na zvučnom rohu; v Deň zmierenia daj trúbiť na rohu v celej krajine.25,9 Lv 23,27; Iz 27,13 10 Tak posvätíte päťdesiaty rok a vyhlásite v krajine slobodu pre všetkých jej obyvateľov. Bude to pre vás jubilejný rok, keď sa každý vráti k vlastníctvu a každý sa vráti k svojmu rodu.25,10 Ex 20,2; Lv 27,17-24; Iz 61,2; Lk 4,16-21 11 Päťdesiaty rok bude pre vás jubilejným rokom. Nebudete siať ani zožínať to, čo samo narastie po žatve, ani neoberajte plody z neobrobenej vinice. 12 Je to jubilejný rok; bude vám svätý. Budete sa živiť tým, čo sa urodí na poli. 13 V tomto jubilejnom roku nech sa každý vráti k svojmu vlastníctvu.25,13 Nm 36,4 14 Ak niečo predáš svojmu súkmeňovcovi alebo od neho niečo kúpiš, nepoškodzujte jeden druhého.25,14 Prís 14,31; 1Kor 6,8; 1Tes 4,6 15 Od svojho súkmeňovca kupuj podľa počtu rokov po jubilejnom roku a on ti predá podľa počtu rokov, v ktorých budeš brať úrodu. 16 Ak zostáva viac rokov, zvýš kúpnu cenu; ak zostáva menej rokov, zníž aj kúpnu cenu, lebo ti predáva podľa počtu rokov, v ktorých budeš brať úrodu. 17 Nepoškodzujte sa navzájom. Boj sa svojho Boha, lebo ja som Hospodin, váš Boh. 18 Preto zachovávajte moje ustanovenie, dodržiavajte moje právne predpisy a podľa nich konajte. Potom budete bezpečne bývať v krajine.25,18 Lv 26,3-12; 1Krľ 5,5; Prís 1,33 19 Zem bude pre vás vydávať svoju úrodu, najete sa dosýta a budete v nej bezpečne bývať. 20 Možno sa opýtate: Čo budeme jesť v siedmom roku, keď nebudeme siať ani zberať úrodu?25,20 Mt 6,25-34 21 V šiestom roku zošlem svoje požehnanie a budete mať úrodu na tri roky.25,21 Dt 28,8; 2Kor 9,10 22 Keď budete siať v ôsmom roku, budete jesť ešte zo starej úrody až do deviateho roku. Kým nedozreje jeho úroda, budete jesť zo starej.

Právo na výkup

23 Zem sa nesmie predať natrvalo, lebo zem je moja. Vy ste u mňa len cudzinci a prisťahovalci.25,23 Ž 24,1; 39,13; 1Pt 2,11
24 V celej krajine, ktorá bude vaším vlastníctvom, zaručte teda spätné odkúpenie zeme. 25 Ak tvoj brat schudobnie a niečo zo svojho vlastníctva predá, nech príde jeho najbližší príbuzný ako výkupca a odkúpi to, čo jeho brat predal.25,25 Rút 2,20; 4,4-6 26 Keby niekto takého výkupcu nemal, no potom sa zmôže tak, že bude mať na výkupné, 27 spočíta roky od predaja a zvyšok vyplatí tomu, komu predal, a vráti sa k svojmu vlastníctvu. 28 Ak sa však nezmôže na to, aby kupca vyplatil, potom to, čo predal, zostane až do jubilejného roka v rukách kupca. V jubilejnom roku to kupec uvoľní a vráti sa to k pôvodnému majiteľovi. 29 Ak niekto predá obytný dom v ohradenom meste, bude mať právo kúpiť si ho späť, a to po celý rok od predaja. Do roka bude mať právo kúpiť si ho späť. 30 Ak si ho však do uplynutia celého roka nekúpi, dom v ohradenom meste zostane natrvalo tomu, kto ho kúpil, i jeho pokoleniam. Kupec sa ho ani v jubilejnom roku nemusí vzdať. 31 Domy v neohradených dedinách treba posudzovať ako pole v krajine. O nich platí právo výkupu a v jubilejnom roku sa ich musí majiteľ vzdať. 32 Léviovci v léviovských mestách budú mať trvalé právo kúpiť si späť domy, ktoré im patria.25,32 Nm 35,1-8; Joz 21 33 Ak niekto z Léviovcov nepoužije právo kúpiť si späť predaný dom, ktorý má vo svojom meste, v jubilejnom roku sa mu vráti do vlastníctva, lebo domy v léviovských mestách sú ich vlastníctvom medzi Izraelitmi. 34 Pasienky okolo ich miest sa nesmú predávať, lebo sú ich trvalým vlastníctvom.

Pomoc chudobným Izraelitom

35 Ak tvoj brat schudobnie a bude upadať, pomôž mu ako cudzincovi a prisťahovalcovi, aby mohol žiť pri tebe.25,35 Sir 29,1
36 Neber od neho úrok ani úžeru. Boj sa svojho Boha, aby tvoj brat mohol žiť pri tebe.25,36 Ex 22,24; Dt 23,19-20; Ž 15,5; Prís 28,8 37 Nepožičiavaj mu peniaze na úrok, ani pokrm mu nedávaj na úžeru. 38 Ja som Hospodin, váš Boh, ja som vás vyviedol z Egypta, aby som vám dal Kanaán a bol vaším Bohom. 39 Ak tvoj brat pri tebe schudobnie a predá sa ti, nezotročuj ho tvrdou prácou.25,39 Ex 21,2; Dt 15,12; Neh 5,5 40 Nech žije pri tebe ako nádenník a prisťahovalec. Nech slúži u teba do jubilejného roka. 41 Potom odíde od teba aj s deťmi a vráti sa k svojmu rodu, do vlastníctva svojich otcov. 42 Veď oni sú moji služobníci, ktorých som vyviedol z Egypta, nemožno ich predávať ako otrokov. 43 Nezaobchádzaj s ním tvrdo a kruto. Boj sa svojho Boha. 25,43 Ex 1,13.21; Ef 6,9; Kol 4,1 44 Otrok a otrokyňa, ktorých budeš mať, nech sú z okolitých národov. Z nich si kupujte otroka a otrokyňu. 45 Môžete si ich kupovať aj z detí prisťahovalcov, ktorí sa budú u vás zdržiavať ako cudzinci, ako aj z rodov, ktoré sú u vás, z ich detí, ktoré splodia vo vašej krajine. Tí budú vaším vlastníctvom. 46 Smiete ich ako dedičstvo odkázať aj svojim potomkom, smiete ich mať v trvalom vlastníctve a používať ako otrokov. Svojich bratov Izraelitov však nikto nesmie utláčať.

Vykúpenie Izraelitu

47 Ak sa pri tebe zmôže cudzinec či prisťahovalec a tvoj brat pri ňom schudobnie a predá sa cudzincovi, ktorý sa k tebe prisťahoval, alebo k potomkovi z rodu niektorého cudzinca,
48 hoci sa predal, bude mať právo vykúpiť sa. Ktokoľvek z jeho bratov môže dať zaňho výkupné.25,48 Neh 5,8 49 Môže ho vykúpiť strýko alebo strýkov syn, alebo niekto z pokrvných príbuzných jeho rodu, prípadne, ak bude mať na to, môže sa vykúpiť aj sám. 50 Dohodne sa so svojím kupcom, spočíta roky od času, keď sa mu predal, až po jubilejný rok. Cenu, za ktorú sa predal, rozpočíta na roky, akoby v tom čase bol uňho nádenníkom. 51 Ak zostane mnoho rokov, nech zaplatí za svoje vykúpenie väčšiu časť kúpnej ceny. 52 No ak do jubilejného roka zostáva len málo rokov, dohodne s ním výkupné a zaplatí ho podľa počtu odslúžených rokov, 53 ako keby bol platený z roka na rok ako nádenník. Musíš dohliadať, aby sa s ním nezaobchádzalo kruto.25,53 Lv 25,43 54 Keby však nebol nijako vykúpený, v jubilejnom roku ho aj s jeho deťmi prepustíš. 55 Izraeliti sú totiž moji služobníci. Sú to moji sluhovia, ktorých som vyviedol z Egypta. Ja som Hospodin, váš Boh.25,55 Lv 25,42