Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

24. kapitola

Olej do svietnika

1 Hospodin oslovil Mojžiša:
2 „Prikáž Izraelitom, nech ti prinesú čistý vylisovaný olivový olej na svietenie, aby sa tak vo svietniku ustavične udržiavalo svetlo.24,2 Ex 27,20-21; 39,37; 40,24 3 Áron ho bude ustavične od večera do rána obsluhovať pred Hospodinom, a to pred oponou svedectva v stane stretávania. To je trvalé ustanovenie pre vaše pokolenia. 4 Áron bude ustavične obsluhovať lampy na čistom svietniku pred Hospodinom.24,4 Ex 25,31-39; Heb 9,2; Zj 1,20

Posvätné chleby

5 Vezmi jemnú múku a upeč z nej dvanásť chlebov. Jeden bochník bude z dvoch desatín efy.24,5 Sir 45,20
6 Poukladaj ich pred Hospodinom na čistý stôl do dvoch stĺpcov, šesť v každom stĺpci.24,6 Ex 25,23-34; 1Krľ 7,48 7 Na každý stôl pridaj čisté kadidlo, aby bolo pri chlebe ako pripomienka na ohňovú obetu Hospodinovi. 8 Neprestajne, v každý sobotný deň ich budeš ukladať pred Hospodinom. Bude to medzi Izraelitmi ako večná zmluva. 9 Chleby budú patriť Áronovi a jeho synom. Zjedia ich na posvätnom mieste, lebo je to preňho svätosvätá časť ohňových obiet Hospodinovi. To je trvalé ustanovenie.“24,9 1Sam 21,6

Tresty za rúhanie

10 Raz vyšiel syn Izraelitky a Egypťana medzi Izraelitov. Syn Izraelitky sa v tábore pohádal s istým Izraelitom.24,10 Ex 12,38; Nm 11,4
11 Tento syn Izraelitky, dcéry Dibriho z Dánovho kmeňa, ktorá sa volala Šelomít, sa rúhal Božiemu menu a zlorečil. Priviedli ho teda k Mojžišovi24,11 Ex 3,13-16; 20,7; Jób 1,11 12 a dali ho do väzenia, kým nedostanú rozhodnutie z Hospodinových úst.24,12 Ex 18,15-16; Nm 15,34; 27,5 13 Hospodin povedal Mojžišovi: 14 „Rúhača daj vyviesť z tábora. Tam mu všetci, čo ho počuli, položia ruky na hlavu a celá pospolitosť ho ukameňuje.24,14 Dt 17,5-7; Dan 13,34; Sk 7,58-59 15 Izraelitom povedz: ‚Ktokoľvek zlorečil svojmu Bohu, bude niesť následky svojho hriechu.24,15 Lv 5,1; Nm 9,13 16 Každý, kto by zlorečil Hospodinovmu menu, musí zomrieť.‘ Celá pospolitosť ho ukameňuje. Tak cudzinec ako aj domorodec budú usmrtení, keď budú zlorečiť menu Hospodina.24,16 Ex 20,7; 22,27; Mt 26,65-66 17 Ak niekto zabije človeka, musí zomrieť.24,17 Gn 9,5-6; Ex 21,12-14; Dt 19,11-12 18 Kto zabije domáce zviera, musí ho nahradiť; život za život.24,18 Ex 21,33-36 19 Ak niekto poraní svojho súkmeňovca, nech mu urobia tak, ako urobil on:24,19 Ex 21,23-24; Mt 5,38 20 zlomenina za zlomeninu, oko za oko, zub za zub; akú ranu spôsobil, takú nech spôsobia aj jemu.24,20 Dt 19,21 21 Kto zabije domáce zviera, musí ho nahradiť. Kto zabije človeka, musí zomrieť. 22 Rovnaké právo budete mať pre cudzinca ako pre domorodca. Ja som Hospodin, váš Boh.“24,22 Ex 12,49; Nm 9,14 23 Keď to Mojžiš povedal Izraelitom, vyviedli rúhača z tábora a ukameňovali ho. Izraeliti urobili tak, ako Hospodin prikázal Mojžišovi.24,23 Nm 15,35-36; Heb 2,2-3