Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

23. kapitola

Zákony o slávnostiach

1 Hospodin oslovil Mojžiša:
2 „Povedz Izraelitom toto: ‚Hospodinove slávnosti, ktoré budete zvolávať, sú bohoslužobné zhromaždenia. Sú to moje slávnosti.23,2 Ex 23,14-17; Iz 1,14 3 Šesť dní sa bude pracovať, v siedmy deň bude sobota sviatočného odpočinku, deň bohoslužobného zhromaždenia. Nebudete vykonávať nijakú prácu. Je to sobota pre Hospodina vo všetkých vašich bydliskách.23,3 Ex 20,8-11; Dt 5,13

Pascha

4 Toto sú Hospodinove slávnosti, bohoslužobné zhromaždenia, ktoré budete zvolávať v stanovený čas:23,4 Ex 23,14-19; Dt 12,14
5 v štrnásty deň prvého mesiaca večer bude Hospodinova Pascha.23,5 Ex 12,2-14 6 V pätnásty deň toho istého mesiaca je Hospodinova slávnosť Nekvasených chlebov. Sedem dní budete jesť nekvasené chleby.23,6 Ex 12,15 7 V prvý deň budete mať bohoslužobné zhromaždenie. Nebudete konať nijakú všednú prácu. 8 Sedem dní budete prinášať Hospodinovi ohňovú obetu; na siedmy deň bude opäť bohoslužobné zhromaždenie, vtedy nesmiete konať nijakú obvyklú prácu.‘“23,8 Ex 13,6; Nm 28,19-24

Obeta vďaky z prvotín

9 Hospodin znova oslovil Mojžiša:
10 „Povedz Izraelitom toto: ‚Keď prídete do krajiny, ktorú vám dávam, a zožnete obilie, prvý snop zo svojej žatvy prinesiete kňazovi. 23,10 Ex 23,16.19; Dt 16,10; 26,1-4 11 On zamáva snopom pred Hospodinom, aby ste sa mu zapáčili. V deň po sobote ho kňaz bude podávať zamávaním. 12 V ten istý deň, keď dáte mávať snopom, obetujte bezchybného jednoročného baránka na spaľovanú obetu Hospodinovi.23,12 Gn 8,20 13 A k nej ako pokrmovú obetu pridáte dve desatiny jemnej múky zamiesenej s olejom ako ohňovú obetu príjemnej vône Hospodinovi spolu s nápojovou obetou štvrtiny hínu vína. 14 Chlieb, pražené zrno alebo tlčené zrno nebudete jesť až do toho dňa, kým neprinesiete obetný dar svojmu Bohu. To je trvalé ustanovenie pre všetky vaše pokolenia vo všetkých vašich bydliskách.

Slávnosť týždňov

15 Od prvého dňa po sobote, totiž odo dňa, keď ste priniesli snop na podávanú obetu, odpočítajte sedem úplných týždňov,23,15 Dt 16,9-10
16 od prvého dňa po siedmej sobote počítajte päťdesiat dní. Potom prinesiete Hospodinovi novú pokrmovú obetu.23,16 Ex 34,22 17 Zo svojich sídlisk prinesiete dva chleby na podávanú obetu. Budú z dvoch desatín jemnej múky upečené s kvasom ako prvotiny Hospodinovi. 18 S chlebom privediete sedem jednoročných bezchybných baránkov, jedného mladého býčka a dva barany. Budú na spaľovanú obetu Hospodinovi s príslušnou pokrmovou obetou a nápojovou obetou ako ohňová obeta príjemnej vône Hospodinovi.23,18 Nm 28,27-31 19 Pripravte aj jedného capa na obetu za hriech a dva jednoročné baránky na obetu spoločenstva.23,19 Lv 4,23-28; Rim 8,3; 2Kor 5,21 20 Kňaz nech nimi zamáva nad chlebom prvotín ako podávanou obetou pred Hospodinom. Spolu s dvoma baránkami budú posvätné a budú patriť kňazovi. 21 V ten istý deň zvolajte bohoslužobné zhromaždenie. Nebudete konať nijakú obvyklú prácu. To je trvalé ustanovenie pre všetky vaše pokolenia vo všetkých vašich bydliskách. 22 Keď sa bude vo vašej krajine zožínať obilie, nezožni pole až po okraj a klasy po svojej žatve nevyzbieraj. Nechaj to chudobnému a cudzincovi. Ja som Hospodin, váš Boh.‘“23,22 Lv 19,9-10; Dt 24,19-21

Slávnosť plesania — Nový rok

23 Hospodin oslovil Mojžiša:
24 „Povedz Izraelitom toto: ‚V prvý deň siedmeho mesiaca budete mať sviatočný odpočinok pripomenutý trúbením a bohoslužobným zhromaždením.23,24 Nm 10,10; 29,1-6; Ž 81,1-4 25 Nebudete konať nijakú obvyklú prácu, ale prinesiete ohňovú obetu Hospodinovi.‘“

Deň zmierenia

26 Hospodin povedal Mojžišovi:
27 „V desiaty deň toho istého siedmeho mesiaca bude Deň zmierenia. Budete mať bohoslužobné zhromaždenie. Budete sa kajať a prinášať Hospodinovi ohňovú obetu.23,27 Lv 16; Nm 29,7-11 28 V ten istý deň nebudete konať nijakú prácu, lebo je to Deň zmierenia. Za vás sa bude konať obrad zmierenia pred Hospodinom, vaším Bohom. 29 Každý, kto by sa v ten deň nekajal, bude odstránený spomedzi svojho ľudu. 30 Každého, kto by konal v ten deň nejakú prácu, vyhubím spomedzi svojho ľudu.23,30 Lv 20,3-6 31 Nebudete vykonávať nijakú prácu. To je trvalé ustanovenie pre vaše pokolenia vo všetkých vašich bydliskách. 32 Bude to pre vás sobota sviatočného odpočinku. Budete sa kajať od večera deviateho dňa toho mesiaca. Od jedného večera do druhého budete svätiť svoju sobotu.“23,32 Lv 16,31; Heb 4,3.11

Slávnosť stánkov

33 Hospodin oslovil Mojžiša:23,33 Bar 1,14
34 „Povedz Izraelitom: ‚Od pätnásteho dňa toho istého siedmeho mesiaca bude sedem dní Hospodinovej slávnosti Stánkov.23,34 Ex 23,16; Nm 29,12; Dt 16,13-15 35 V prvý deň je bohoslužobné zhromaždenie. Nesmiete konať nijakú obvyklú prácu. 36 Sedem dní prinášajte Hospodinovi ohňovú obetu, na ôsmy deň budete mať bohoslužobné zhromaždenie a prinesiete ohňovú obetu Hospodinovi. Je to sviatočné zhromaždenie. Nesmiete konať nijakú obvyklú prácu.23,36 Neh 8,18; Jn 7,37 37 Toto sú Hospodinove slávnosti, na ktoré budete zvolávať bohoslužobné zhromaždenia, aby ste prinášali Hospodinovi ohňovú obetu, spaľovanú obetu, pokrmovú obetu, obetu s hostinou a nápojovú obetu podľa predpisu na jednotlivé dni 38 okrem Hospodinových sobôt a okrem vašich darov pri rozličných sľuboch, ako aj všetkých vašich dobrovoľných obiet, ktoré budete dávať Hospodinovi.23,38 Nm 29,39; Dt 12,6 39 V pätnásty deň siedmeho mesiaca, keď z poľa zoberiete úrodu, budete sedem dní sláviť Hospodinovu slávnosť. V prvý deň bude sviatočný odpočinok, ale aj na ôsmy deň bude sviatočný odpočinok.23,39 Ex 23,16; Dt 16,13; Iz 62,9 40 V prvý deň si vezmete ovocie z ušľachtilých stromov, palmové ratolesti, vetvy listnatých stromov a potočných vŕb a sedem dní sa budete radovať pred Hospodinom, svojím Bohom.23,40 Neh 8,15 41 Sväťte ju ako Hospodinovu slávnosť sedem dní v roku. Je to trvalé ustanovenie pre vaše pokolenia. Sväťte ho v siedmom mesiaci. 42 Sedem dní bývajte v stánkoch. Všetci domorodci v Izraeli majú bývať v stánkoch,23,42 Neh 8,14 43 aby vaše pokolenia vedeli, že som dal Izraelitom bývať v stánkoch, keď som ich vyviedol z Egypta. Ja som Hospodin, váš Boh.‘“23,43 Ex 13,14; Dt 31,10-13; Ž 78,5-6 44 Takto Mojžiš vyhlásil Izraelitom Hospodinove slávnosti.