Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

20. kapitola

Tresty za modloslužbu

1 Hospodin oslovil Mojžiša:
2 „Povedz Izraelitom: ‚Ak niekto spomedzi Izraelitov alebo cudzincov, ktorí bývajú v Izraeli, obetuje niekoho zo svojho potomstva Molochovi, musí zomrieť; pospolitý ľud ho ukameňuje.20,2 Lv 18,21; Dt 12,31 3 Ja sám sa obrátim proti nemu a odstránim ho spomedzi jeho ľudu, pretože dal Molochovi zo svojho potomstva, čím poškvrnil moju svätyňu, znesvätil moje sväté meno.20,3 Lv 10,10; 18,21; Ez 14,8; 2Kor 6,16 4 Keby pospolitý ľud zatváral oči nad týmto človekom, že dal zo svojho potomstva Molochovi, a neusmrtili by ho,20,4 Múd 14,12 5 ja sám sa postavím proti nemu i proti jeho rodu a odstránim ho spomedzi ľudu so všetkými, ktorí ho v tom smilstve nasledovali a smilnili s Molochom. 6 Ak sa niekto obráti na tých, čo vyvolávajú duchov, a na veštcov, aby s nimi smilnil, proti takému človeku sa obrátim a odstránim ho spomedzi jeho ľudu.20,6 Lv 19,26.31; Dt 18,10-14; 1Sam 28,7 7 Posväťte sa a buďte svätí, pretože ja som Hospodin, váš Boh.20,7 Lv 11,44; 19,2; 1Pt 1,15-16 8 Zachovávajte ustanovenia a dodržiavajte ich. Ja som Hospodin, váš Posvätiteľ.20,8 Lv 18,4-5.30; 1Kor 1,30; 1Tes 5,23

Priestupky proti rodine

9 Ktokoľvek by zlorečil svojmu otcovi alebo svojej matke, musí zomrieť. Preklial totiž svojho otca alebo svoju matku, sám nesie vinu za svoju krv.20,9 Ex 21,17; Dt 27,16; Prís 20,20; Mt 15,4
10 Kto sa dopustí cudzoložstva s vydatou ženou, teda kto cudzoloží so ženou svojho blížneho, musí zomrieť — cudzoložník i cudzoložnica.20,10 Ex 20,14; Lv 18,20; Dt 22,22-24; Ez 23,45-47; Jn 8,4-5 11 Keby niekto mal pomer so ženou svojho otca, tým svojho otca zneuctil, obaja musia zomrieť; sami nesú vinu za svoju krv.20,11 Gn 35,22; Lv 18,6-23; 1Kor 5,1 12 Keby niekto mal pomer so svojou nevestou, obaja musia zomrieť. Dopustili sa ohavnosti. Sami nesú vinu za svoju krv.20,12 Gn 38,16.18; Dt 27,23 13 Keby niekto súložil s mužom, ako sa súloží so ženou, dopustili by sa ohavnosti a obaja musia zomrieť. Sami ponesú vinu za svoju krv. 14 Ak si niekto vezme ženu a zároveň aj jej matku, je to zvrátenosť. Nech upália jeho i obe ženy, aby táto zvrátenosť nezostala medzi vami. 15 Keby muž obcoval so zvieraťom, musí zomrieť a zviera treba zabiť.20,15 Ex 22,18 16 Ak by niektorá žena obcovala so zvieraťom a párila by sa s ním, zabiješ ženu i zviera. Musia zomrieť. Sami ponesú vinu za svoju krv. 17 Ak si niekto vezme svoju sestru, dcéru svojho otca alebo dcéru svojej matky a zneuctí ju, a aj ona zneuctí jeho, je to ohavnosť. Nech sú verejne vylúčení spomedzi svojho ľudu. Zneuctil svoju sestru, preto nesie svoju vinu. 18 Ak niekto bude súložiť so ženou v čase jej nečistoty, zneuctí jej nahotu, obnaží prameň jej krvi a aj ona obnaží prameň svojej krvi, preto budú obaja odstránení spomedzi svojho ľudu.20,18 Lv 15,24; Ez 18,6; 22,10 19 Nezneucti sestru svojej matky ani sestru svojho otca, lebo tým zneuctíš blízku príbuznú. Obaja ponesú svoju vinu. 20 Kto by súložil so svojou tetou, zneuctí svojho strýka. Obaja ponesú svoj hriech; zomrú bezdetní. 21 Ak si niekto vezme ženu svojho brata, je to poškvrnenie, lebo zneuctí svojho brata. Zostanú bezdetní.20,21 Mt 14,3-4; Mk 6,18 22 Zachovávajte všetky moje ustanovenia a všetky moje právne predpisy. Konajte podľa nich, aby vás nevyvrhla krajina, do ktorej vás vediem, aby ste v nej mohli bývať.20,22 Lv 18,25-26; 19,37; Ž 119,171 23 Nesprávajte sa podľa zvyklostí národov, ktoré vyháňam pred vami. Zošklivili sa mi, lebo to všetko páchali.20,23 Lv 18,3.24.27.30 24 Vám som však povedal: Zaujmite ich územie a ja vám ho dám do vlastníctva, krajinu oplývajúcu mliekom a medom. Ja som Hospodin, váš Boh. Ja som vás oddelil od týchto národov.20,24 Ex 3,8.17; 19,5-6; 1Pt 2,9 25 Robte teda rozdiel medzi čistými a nečistými zvieratami, ako aj medzi nečistými a čistými vtákmi, aby ste neupadli do opovrhnutia pre zvieratá, pre vtákov, ani pre rôzne zemské plazy, čo som oddelil, aby ste ich pokladali za nečisté.20,25 Lv 11,1-47; Sk 10,11-15 26 Budete mi svätí, lebo ja, Hospodin, som svätý. Ja som vás oddelil od národov, aby ste boli moji.20,26 Lv 19,2; Ž 99,5.9 27 Keby spomedzi vás niektorý muž či žena vyvolával duchov zomrelých alebo bol veštcom, musí zomrieť. Ukameňujte ich. Sami ponesú vinu za svoju krv.‘“20,27 Ex 22,17; Dt 18,10-12; 1Sam 28,7.9