Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

19. kapitola

Svätosť

1 Hospodin oslovil Mojžiša:
2 „Oznám celej pospolitosti Izraelitov a povedz: ‚Buďte svätí, lebo ja, Hospodin, váš Boh, som svätý.19,2 Lv 11,44-45; Múd 5,5; Mt 5,48; 2Kor 6,14-16; 1Pt 1,15-16 3 Každý nech má v úcte svoju matku a svojho otca. Zachovávajte moje soboty. Ja som Hospodin, váš Boh.19,3 Ex 20,12; Prís 1,8; Ef 6,1-3 4 Neobracajte sa k bôžikom, nerobte si liate modly. Ja som Hospodin, váš Boh.19,4 Ex 20,3-5; 34,17; 1Jn 5,21 5 Keď budete prinášať Hospodinovi obetu spoločenstva, prineste ju tak, aby si vás obľúbil.19,5 Lv 7,11-18 6 Obetné mäso treba zjesť v deň, keď ho obetujete, alebo v nasledujúci deň. Čo zostane do tretieho dňa, treba spáliť. 7 Keby sa predsa z toho jedlo aj na tretí deň, bolo by to skazené a nezískate obľubu. 8 Kto by z toho jedol, previní sa, lebo znesvätil, čo je sväté Hospodinovi; bude odstránený spomedzi svojho ľudu. 9 Keď nastane žatva a vo svojej krajine budete zberať úrodu, nezožínajte polia až po okraj. Po zbere úrody nezbierajte klasy. 19,9 Lv 23,29; Dt 24,19-21; Rút 2,2.15 10 Ani svoju vinicu úplne nepooberaj, ani popadané bobule hrozna vo svojej vinici nezbieraj. Nechaj ich chudobnému a cudzincovi. Ja som Hospodin, váš Boh. 11 Nekradnite, neklamte, nepodvádzajte sa navzájom.19,11 Ex 20,15-17; Lv 5,21; 1Tim 1,10 12 Na moje meno falošne neprisahajte, aby ste neznesvätili meno svojho Boha. Ja som Hospodin.19,12 Ex 20,7; Dt 5,11; Sir 23,9; Mt 5,33-34 13 Neutláčaj svojho blížneho ani ho neolupuj. Nech mzda nádenníka nezostane u teba do rána.19,13 Dt 24,14-15; Jer 22,13; Mal 3,5; Tob 4,14; Sir 34,26n; Jk 5,4 14 Nezloreč hluchému, slepému neklaď prekážky do cesty, ale boj sa svojho Boha. Ja som Hospodin.19,14 Dt 27,18 15 Pri súde sa nedopúšťajte bezprávia. Nenadŕžaj chudobnému ani mocnému. Súď spravodlivo svojho súkmeňovca.19,15 Ex 23,2-3.7-8; Dt 16,19; Prís 15,27; 18,5; Sir 7,6; Jk 2,6-9 16 Nesprávaj sa medzi svojím ľudom ako ohovárač ani sa nedožaduj preliatia krvi svojho blížneho. Ja som Hospodin.19,16 Ex 23,1.7; 1Krľ 21,10-13; Ž 15,3; Sir 17,14 17 Neprechovávaj vo svojom srdci nenávisť voči svojmu bratovi. Rozhodne však pokarhaj svojho blížneho, aby si jeho hriech nevzal na seba.19,17 Gn 27,1; Sir 10,6; 19,17; 28,7; Mt 18,15-17; Lk 17,3; 1Jn 2,9 18 Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom svojho ľudu, ale miluj svojho blížneho ako seba samého. Ja som Hospodin.19,18 Ex 23,4-5; Mt 22,39-40; Lk 10,27-37; Jn 13,34; Rim 13,9; Ga 5,14 19 Zachovávajte moje ustanovenia. Pri párení svojho dobytka nepripustite, aby sa krížili dva druhy. Svoje pole neosievaj dvojakým druhom semena. Nenos na sebe šaty utkané z dvojakého tkaniva.19,19 Dt 22,9-11 20 Keby niekto súložil so ženou, ktorá ako otrokyňa patrí inému mužovi, no nebola ešte vykúpená ani prepustená na slobodu, obaja budú potrestaní, ale nebudú usmrtení, lebo ona nebola slobodná.19,20 Ex 21,20-21; Dt 22,23-24 21 Muž privedie za svoje previnenie barana Hospodinovi ku vchodu stanu stretávania na obetu za vinu. 22 Obetovaním barana za vinu kňaz namiesto neho vykoná úkon zmierenia pred Hospodinom za hriech, ktorý spáchal. Hriech, ktorým sa prehrešil, sa mu odpustí.19,22 Lv 4,20.26; 5,15 23 Keď vojdete do krajiny a budete sadiť rôzne ovocné stromy, pokladajte ich za neobrezané. Ich ovocie bude pre vás tri roky ako neobrezané, nesmie sa teda jesť. 24 Na štvrtý rok všetko ich ovocie bude patriť Hospodinovi ako posvätná obeta chvály.19,24 Prís 3,9 25 V piatom roku smiete jesť ich ovocie, aby vám i naďalej prinášali hojnú úrodu. Ja som Hospodin, váš Boh.19,25 Mal 3,8-10 26 Nič nebudete jesť s krvou, nebudete veštiť ani čarovať.19,26 Lv 3,17; Dt 12,23; 18,10-14 27 Nepodstrihujte si vlasy dookola, nezohyzďujte si okraje brady.19,27 Lv 21,5; Jer 16,6 28 Nerobte si zárezy do tela pre mŕtveho, ani si netetujte na tele znaky. Ja som Hospodin.19,28 Dt 14,1; 1Krľ 18,28 29 Nezneucti si dcéru tým, že ju navedieš na smilstvo, aby sa krajina neoddávala smilstvu a nenaplnila sa nehanebnosťou.19,29 Dt 23,18; 2Krľ 23,7; Oz 4,12-14 30 Zachovávajte moje soboty a majte v úcte moju svätyňu. Ja som Hospodin.19,30 Lv 19,3; 26,2; Heb 4,3 31 Neobracajte sa na tých, čo vyvolávajú duchov, ani na veštcov. Nevyhľadávajte ich, aby ste sa nimi nepoškvrnili. Ja som Hospodin, váš Boh.19,31 Lv 20,6-7.27; Dt 18,10-14; 1Sam 28,7; Ga 5,20 32 Pred šedinami povstaň, starca si ucti a svojho Boha sa boj. Ja som Hospodin. 33 Ak sa do vašej krajiny prisťahuje k tebe cudzinec, neutláčajte ho.19,33 Ex 22,20; 23,9; Mal 3,5 34 Cudzinec, ktorý sa zdržuje u vás, nech je pre vás ako domorodec. Miluj ho ako seba samého, lebo aj vy ste boli cudzincami v Egypte. Ja som Hospodin, váš Boh. 35 Nedopúšťajte sa bezprávia pri súde ani v mierach dĺžky, váhy či objemu. 36 Zadovážte si presnú váhu, presné závažie, presnú efu, presný hín. Ja som Hospodin, váš Boh, ktorý som vás vyviedol z Egypta.19,36 Dt 25,13-15; Prís 11,1; 20,10 37 Zachovávajte teda všetky moje ustanovenia a dodržiavajte všetky moje právne predpisy. Ja som Hospodin.‘“