Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

18. kapitola

Výzva na mravný život

1 Hospodin oslovil Mojžiša:
2 „Oznám Izraelitom a povedz im: ‚Ja som Hospodin, váš Boh.18,2 Lv 11,44; 19,3-4 3 Nesmiete sa správať tak, ako to robia v Egypte, kde ste bývali; ani nerobte tak, ako robia v Kanaáne, do ktorého vás vediem, ani sa nesprávajte podľa ich ustanovení.18,3 Ex 23,24; Dt 12,4; Ž 106,35 4 Budete sa správať podľa mojich príkazov a budete zachovávať moje ustanovenia. Podľa nich sa budete správať, lebo ja som Hospodin, váš Boh. 5 Budete zachovávať moje ustanovenia a moje príkazy. Človek, ktorý bude podľa nich konať, bude z nich žiť. Ja som Hospodin.18,5 Neh 9,29; Ez 20,11; Rim 10,5; Ga 3,12 6 Nikto sa nesmie priblížiť k svojej pokrvnej príbuznej, aby ju svojím pomerom zneuctil. Ja som Hospodin. 7 Nezneuctíš svojho otca tým, že by si mal pomer so svojou matkou. Je to tvoja matka. Nezneuctíš ju.18,7 Gn 9,22; 19,32; Lv 20,11 8 Nezneuctíš svojho otca pomerom s inou jeho ženou. To by zneuctilo tvojho otca.18,8 Gn 35,22; 49,4; Dt 27,20; 2Sam 16,22 9 Nezneuctíš svojím pomerom svoju sestru, teda dcéru svojho otca alebo dcéru svojej matky, či sa narodila v tom istom dome alebo inde, nezneuctíš ju.18,9 Dt 27,22; 2Sam 13,11-14; Ez 22,11 10 Nezneuctíš svojím pomerom synovu dcéru alebo dcérinu dcéru, pretože tým zneuctíš seba. 11 Nezneuctíš svojím pomerom dcéru inej ženy svojho otca, pretože ju splodil tvoj otec a je tvojou sestrou. Preto ju nezneuctíš. 12 Nezneuctíš svojím pomerom sestru svojho otca; je to blízka príbuzná tvojho otca.18,12 Ex 6,20 13 Nezneuctíš svojím pomerom matkinu sestru; je to blízka príbuzná tvojej matky. 14 Nezneuctíš otcovho brata pomerom s jeho ženou; je to tvoja teta.18,14 Lv 20,20 15 Nezneuctíš svojím pomerom svoju nevestu; je to žena tvojho syna. Nezneuctíš ju.18,15 Gn 11,31; 38,16; Ez 22,11 16 Nezneuctíš svojím pomerom bratovu ženu; tým by si zneuctil svojho brata.18,16 Lv 20,21; Dt 25,5; Mk 6,17-18; Lk 3,19 17 Nebudeš svojím pomerom zneuctievať nijakú ženu a zároveň jej dcéru. Nevezmeš si dcéru jej syna, ani dcéru jej dcéry; nesmieš ich zneuctiť. Sú to tvoje blízke príbuzné. Bol by to hanebný skutok. 18 Nesmieš si vziať k svojej manželke jej sestru ako vedľajšiu ženu; zneuctil by si ju, keby si za jej života mal pomer s jej sestrou.18,18 1Sam 1,6-8 19 Nepribližuj sa k žene, aby si mal s ňou pomer v období nečistoty jej obvyklého krvácania. 18,19 Lv 15,19.24; Ez 18,6; 22,10 20 Nebudeš súložiť so ženou svojho blížneho; tým by si sa poškvrnil.18,20 Dt 22,22.25; 2Sam 11,3-4.27; Prís 6,25; Mt 5,27-28 21 Nikoho zo svojho potomstva nedovoľ obetovať Molochovi18,21 T. j. previesť cez oheň a spáliť.; nesmieš znesvätiť meno svojho Boha. Ja som Hospodin.18,21 Lv 20,2; Dt 18,10; 2Krľ 21,6; Ž 106,37; Jer 7,31; 19,5; Múd 12,5; 14,2 22 Nesmieš obcovať s mužom, ako sa obcuje so ženou. To je ohavnosť.18,22 Gn 19,5; Lv 20,13; Rim 1,26-27; 1Kor 6,9 23 Nesmieš obcovať s nijakým zvieraťom; tým by si sa poškvrnil. Ani žena sa nesmie postaviť pred zviera, aby sa s ním párila. To je hanebnosť.18,23 Ex 22,18; Lv 20,15-16; Dt 27,21 24 Ničím z toho sa nepoškvrňujte; tým všetkým sa poškvrňovali národy, ktoré vyháňam spred vás.18,24 Dt 12,31; 2Krľ 17,15 25 Tak sa poškvrnila krajina, ale ja som ju potrestal pre jej neprávosť, a ona vyvrhla svojich obyvateľov. 26 Zachovávajte moje ustanovenia a prikázania, aby ste sa nedopustili ničoho z týchto ohavností, ani domorodec, ani cudzinec, ktorý býva medzi vami.18,26 Lv 17,8; Jer 10,2 27 Všetkých týchto ohavností sa dopúšťal ľud tejto krajiny, ktorý bol pred vami, takže krajina bola znečistená. 28 Aj vás vyvrhne krajina, ak ju znečistíte, ako vyvrhla národy, ktoré boli pred vami.18,28 Lv 20,22; Jer 9,18 29 A každý, kto by sa dopúšťal niečoho z týchto ohavností, nech je odstránený spomedzi svojho ľudu.18,29 Lv 17,10; 20,6 30 Zachovávajte teda moje ustanovenia. Nekonajte nič z tých ohavných zvyklostí, ktoré sa páchali pred vami. Nepoškvrňujte sa nimi. Ja som Hospodin, váš Boh.‘“18,30 Lv 19,37; 20,23; 22,31; Dt 11,1