Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

17. kapitola

Zákonník svätostiZákonník svätosti obsahujú kap. 17–26.

1 Hospodin oslovil Mojžiša:

Obetné miesto

2 „Oznám Áronovi, jeho synom i všetkým Izraelitom a povedz im: Toto prikázal Hospodin:
3 ‚Ktokoľvek z domu Izraela zareže býčka, jahňa či kozu v tábore alebo za táborom,17,3 Dt 12,5-7.11-15 4 ale obetné zviera neprivedie ku vchodu stanu stretávania na obetný dar Hospodinovi pred jeho príbytok, ten sa dopúšťa viny. Prelial krv, bude teda odstránený spomedzi svojho ľudu.17,4 Dt 12,13-14 5 To preto, aby Izraeliti, keď privádzajú ku kňazovi svoje obety, ktoré kedysi obetovali na poli, privádzali ich Hospodinovi ku vchodu stanu stretávania. Budú ich obetovať ako obetu spoločenstva Hospodinovi.17,5 Dt 12,2; 1Krľ 14,23 6 Kňaz krvou pokropí Hospodinov oltár pri vchode stanu stretávania a spáli tuk na príjemnú vôňu pre Hospodina.17,6 Lv 4,30-31; Nm 18,17 7 Už nebudú prinášať obety besom17,7 Démon s podobou capa., ktorých smilne nasledovali. Toto bude pre nich a pre ich pokolenia trvalo platné ustanovenie.17,7 Dt 32,17; Ž 106,37; Bar 4,6; 1Kor 10,20 8 Ďalej im povedz: Ktokoľvek z domu Izraela alebo z cudzincov, ktorí bývajú medzi vami, obetuje spaľovanú obetu alebo pripraví obetnú hostinu, 9 ale obetné zviera neprivedie ku vchodu stanu stretávania, aby ho pripravil Hospodinovi, bude odstránený spomedzi svojho ľudu.

Zákaz jesť krv

10 Ktokoľvek z domu Izraela alebo z cudzincov, ktorí bývajú medzi vami ako hostia, bude jesť nejakú krv, obrátim sa proti nemu. Každého, kto by jedol krv, odstránim zo spoločenstva jeho ľudu.17,10 Gn 9,4; Lv 3,17; Dt 12,16; 1Sam 14,33
11 Veď v krvi je život tela. Určil som vám ju na oltár na vykonávanie obradov zmierenia za váš život. Krvou, v ktorej je život, získava sa zmierenie.17,11 Lv 8,15; Mt 26,28; Rim 3,25; Heb 9,22; 13,12; 1Pt 1,2 12 Preto som povedal Izraelitom: Nikto z vás nesmie jesť krv, ba ani cudzinec, ktorý býva medzi vami ako hosť, ju nesmie jesť.17,12 Ex 12,49 13 Ktokoľvek z Izraelitov a z cudzincov, ktorí bývajú medzi vami, uloví zviera alebo vtáka, čo sa smie jesť, nechá mu vytiecť krv a zakryje ju zemou. 17,13 Dt 12,16.24; 15,23 14 Veď život každého tvora je v jeho krvi, ona ho oživuje. Preto som Izraelitom povedal: Nesmiete jesť krv nijakého tvora, lebo život každého tvora je v jeho krvi. Každý, kto by ju jedol, bude odstránený.17,14 Gn 9,4; Dt 12,23 15 Ktokoľvek by jedol zdochlinu alebo roztrhané zviera, či domorodec, alebo cudzinec, vyperie si šaty, umyje sa vodou a bude nečistý až do večera. Potom bude čistý.17,15 Lv 11,35-40; 22,8; Dt 14,21; Ez 44,31; Sk 15,20 16 Ak si šaty nevyperie a neumyje si telo, ponesie následky svojej viny.‘“17,16 Nm 19,19-20