16. kapitola

Výročný deň zmierenia

1 Hospodin hovoril s Mojžišom po smrti dvoch Áronových synov, ktorí predstúpili pred Hospodina a zomreli,16,1 Lv 10,1-2
2 a povedal mu: „Povedz svojmu bratovi Áronovi, nech nevstupuje hocikedy do svätyne za oponu pred vrchnák, ktorý je na arche, aby nezomrel, lebo v oblaku nad vrchnákom sa budem zjavovať.16,2 Ex 26,33-34; 30,10; 40,20-21; 1Krľ 8,6.10-12; Heb 9,7 3 Áron smie vstúpiť do svätyne len s mladým býčkom na obetu za hriech a s baranom na spaľovanú obetu.16,3 Lv 1,3.10; 4,3 4 Oblečie si posvätné ľanové rúcho, pod ním bude mať na tele ľanové spodky, opáše sa ľanovým pásom a uviaže si ľanový turban. To je posvätný úbor. Prv než si ho oblečie, celý sa umyje vodou.16,4 Ex 28,39-43; 39,27-29; Ez 44,17-18 5 Od pospolitosti Izraelitov dostane dva capy na obetu za hriech a jedného barana na spaľovanú obetu.16,5 Nm 29,11; 2Krn 29,21 6 Áron privedie býčka ako obetu za svoj hriech a vykoná obetu zmierenia za seba a za svoj dom.16,6 Lv 8,14-17; 9,7; Heb 5,2; 7,27; 9,7 7 Potom vezme obidva capy a postaví ich pred Hospodina ku vchodu do stanu stretávania. 8 Áron hodí lós o obidva capy, jeden lós pre Hospodina a druhý pre Azázela. 9 Capa, na ktorého padol lós, privedie Áron pred Hospodina a pripraví ho na obetu za hriech. 10 Capa, na ktorého padol lós pre Azázela, postaví živého pred Hospodina, aby na ňom vykonal obrad zmierenia a vyhnal ho k Azázelovi na púšť.16,10 Iz 13,21; 53,5-6.10-11 11 Áron najprv privedie býčka na obetu za svoj hriech, aby vykonal obrad zmierenia za seba i za svoj dom. Býčka zareže ako obetu za svoj hriech. 12 Z oltára pred Hospodinom vezme kadidelnicu plnú žeravých uhlíkov a plné priehrštie voňavého kadidla. Vnesie to dnu za oponu16,12 Ex 30,24-38; Nm 16,18 13 a kadidlo položí na oheň pred Hospodina. Oblak z kadidla zahalí vrchnák, ktorý je na Svedectve, aby nezomrel.16,13 Ex 25,17-22; Zj 8,3-4 14 Potom vezme trochu krvi z býčka a prstom pokropí vrchnák spredu a prstom sedemkrát pokropí krvou pred vrchnákom. 16,14 Lv 4,5-6.17; Rim 3,24-26; Heb 9,13 15 Zareže capa na obetu za hriech ľudu a krv zanesie dnu za oponu. S krvou capa urobí to isté, čo urobil s krvou býčka; vykropí ju na vrchnák a pred vrchnák. 16 Tým vykoná obrad zmierenia svätyne za nečistoty Izraelitov, za ich priestupky a za všetky ich hriechy. Tak nech urobí aj pri stane stretávania, ktorý je medzi nimi, uprostred ich nečistôt.16,16 Ez 45,18-19; Heb 9,22-23 17 Keď kňaz vojde do svätyne vykonať obrad zmierenia, nikto nesmie byť v stane stretávania, až kým nevyjde. Tam vykoná obrad zmierenia za seba, za svoj dom a za celé zhromaždenie Izraela. 18 Potom vyjde k oltáru, ktorý je pred Hospodinom, a vykoná na ňom obrad zmierenia. Vezme trochu krvi z býčka i z krvi capa a potrie všetky rohy oltára.16,18 Ex 30,10; Lv 4,7 19 Trochou krvi ho prstom sedemkrát pokropí. Tým ho očistí od nečistôt Izraelitov a posvätí ho.16,19 Ez 43,18-22 20 Keď dokončí obrad zmierenia svätyne, za stan stretávania a za oltár, dá priviesť živého capa. 21 Áron položí obe ruky na hlavu živého capa; vyzná nad ním všetky viny Izraelitov, všetky ich priestupky a všetky ich hriechy a uvalí ich na hlavu capa. Odovzdá ich mužovi, ktorý ho má vyhnať na púšť.16,21 Iz 53,6; Tob 8,3; 2Kor 5,21 22 Cap na sebe odnesie všetky ich viny do odľahlého kraja. Potom capa nechá na púšti.16,22 Iz 53,11-12; Ga 3,13; Heb 9,28; 1Pt 2,24 23 Nato Áron vstúpi do stanu stretávania, vyzlečie si ľanové rúcho, ktoré si obliekol pri vstupe do svätyne a nechá ho tam.16,23 Ez 42,14; 44,19; Flp 2,6-11 24 Na posvätnom mieste sa celý umyje vodou a oblečie si rúcho. Potom vyjde a vykoná spaľovanú obetu za seba i spaľovanú obetu za ľud a tým vykoná obrad zmierenia za seba i za ľud. 25 Tuk z obety za hriech spáli na oltári. 26 Muž, ktorý vyhnal capa k Azázelovi, operie si odev, celý sa umyje a len potom smie prísť do tábora. 27 Býčka na obetu za hriech a capa na obetu za hriech, ktorých krv vniesli do svätyne na obetu zmierenia, dá vyniesť za tábor. Ich kože, mäso a trus spáli.16,27 Lv 4,11-12; Heb 13,11-14 28 Muž, ktorý to spáli, vyperie si odev, umyje si telo vodou a až potom smie vstúpiť do tábora. 29 Toto nech je pre vás trvalé ustanovenie: V desiaty deň siedmeho mesiaca budete sa kajať a nebudete konať nijakú prácu: ani domorodec, ani cudzinec, ktorý sa u vás zdržuje.16,29 Lv 23,27-32; Nm 29,7; Iz 58,3-5 30 V ten deň sa totiž budú za vás konať obrady zmierenia, aby vás očistili. Pred Hospodinom budete očistení od všetkých svojich hriechov.16,30 Ž 51,3-4; Jer 33,8; Tít 2,14 31 Bude to pre vás sobota sviatočného odpočinku. Budete sa kajať. To je trvalo platné ustanovenie. 32 Obrad zmierenia vykoná kňaz, ktorý bol pomazaný a uvedený do úradu, aby mohol konať kňazskú službu po svojom otcovi, a ktorý si smie obliekať posvätné ľanové rúcho.16,32 Ex 28,41; Nm 20,26-28 33 Ten vykoná obrad zmierenia za veľsvätyňu, vykoná aj obrad zmierenia za stan stretávania, za oltár, za kňazov a za zhromaždenie všetkého ľudu. 34 To bude pre vás trvalým ustanovením: raz do roka sa za Izraelitov vykoná obrad zmierenia na odpustenie všetkých ich hriechov.“ Stalo sa tak, ako Hospodin prikázal Mojžišovi.16,34 Ex 30,10; Lv 23,27; Heb 9,7.25