Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

10. kapitola

Hriech Nádaba a Abíhua

1 Áronovi synovia Nadáb a Abihu vzali každý svoju kadidelnicu, dali do nej oheň, položili naň kadidlo a obetovali Hospodinovi nedovolený oheň, aký im neprikázal.10,1 Ex 6,23; 24,1; 28,1; 30,1-9; Nm 3,3-4
2 Od Hospodina vyšľahol oheň a spálil ich, takže zomreli pred Hospodinom. 10,2 Nm 3,3-4; 16,35; Sk 5,5.10 3 Mojžiš povedal Áronovi: „Práve toto mienil Hospodin, keď povedal: ‚Na tých, čo prichádzajú ku mne, ukážem svoju svätosť, pred všetkým ľudom budem zvelebený.‘“ Áron však mlčal.10,3 Ex 29,43-44; Iz 49,3; Ez 20,41; Jn 13,31-32; Heb 12,28-29 4 Potom Mojžiš zavolal Míšaela a Elcafána, synov Áronovho strýka Uzzíela a povedal im: „Pristúpte a vyneste svojich bratov spred svätyne von za tábor!“ 10,4 Ex 6,18.22; Sk 5,6 5 Pristúpili teda a vyniesli ich oblečených von za tábor, ako kázal Mojžiš.10,5 Lv 8,13; Sk 5,6-10 6 Mojžiš povedal Áronovi a jeho synom Eleazárovi a Itamárovi: „Pre nich nebudete mať na hlave neupravené vlasy ani si neroztrhnete rúcha, aby ste nezomreli a nedoľahol na celú pospolitosť hnev. Vaši bratia a celý dom Izraela nech plačú nad požiarom, ktorý zapálil Hospodin.10,6 Lv 21,1-15; Nm 6,6-7 7 Vy však nebudete odchádzať od vchodu do stanu stretávania, aby ste nezomreli, lebo na vás je olej Hospodinovho pomazania.“ Urobili teda podľa Mojžišovho slova.10,7 Lv 8,12 8 Hospodin povedal Áronovi: 9 „Ty ani tvoji synovia nesmiete piť víno či iný opojný nápoj, keď budete vchádzať do stanu stretávania, aby ste nezomreli. To je trvalo platné ustanovenie pre vaše pokolenia.10,9 Ez 44,21; Lk 1,15; Ef 5,18 10 Musíte robiť rozdiel medzi posvätným a všedným, medzi čistým a nečistým,10,10 Ez 22,26; 44,23; Tít 1,15 11 a poúčať Izraelitov o všetkých ustanoveniach, ktoré vám prostredníctvom Mojžiša prikázal Hospodin.“10,11 Dt 24,8; Neh 8,2.8; 9,13-14 12 Potom Mojžiš povedal Áronovi a Eleazárovi a Itamárovi, synom, čo mu zostali: „Vezmite pokrmovú obetu, čo zostala z Hospodinových ohňových obiet, a jedzte ju bez kvasu pri oltári, lebo je svätosvätá.10,12 Lv 2,1-16; 6,8-11 13 Jedzte ju na posvätnom mieste, veď je to podiel tvoj i tvojich synov z Hospodinových ohňových obiet, lebo taký príkaz som dostal. 14 Hruď z podávanej obety a stehno z pozdvihovanej obety budete jesť na čistom mieste, ty a s tebou tvoji synovia a tvoje dcéry. Ty a tvoji synovia ste to dostali ako podiel z obety spoločenstva Izraelitov.10,14 Lv 7,29-34; Nm 18,11 15 Stehno z pozdvihovanej obety a hruď z podávanej obety nech prinášajú spolu s tukom určeným na ohňové obety, aby to predložili pred Hospodina ako podávanú obetu. Potom budú patriť tebe a tvojim synom ako podiel podľa trvalo platného ustanovenia, ako prikázal Hospodin.“10,15 Lv 7,34; 9,20-21; 1Kor 9,13-14 16 Potom sa Mojžiš vypytoval na capa určeného na obetu za hriech. Ukázalo sa, že bol spálený. Preto sa nahneval na Áronových synov, Eleazára a Itamára, ktorí zostali nažive, a povedal: 10,16 Lv 9,3.15; 2Mak 2,11 17 „Prečo ste nejedli z obety za hriech na posvätnom mieste? Veď je svätosvätá a on vám ju dal, aby ste tým pospolitosť zbavili viny a konali za ňu obrad zmierenia pred Hospodinom. 18 Jej krv sa nevniesla do svätyne. Obetu ste mali jesť vo svätyni, ako som prikázal.“10,18 Lv 6,19-23 19 Áron povedal Mojžišovi: „Oni dnes priniesli pred Hospodina svoju obetu za hriech i svoju spaľovanú obetu. Mne sa muselo niečo také prihodiť! Keby bolo šlo o mňa a ja by som bol dnes jedol z obety za hriech, páčilo by sa to Hospodinovi?“10,19 Jer 6,20; Oz 9,4; Heb 7,27; 9,8 20 Keď to Mojžiš počul, páčilo sa mu to.