Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

8. kapitola

Ženy v Ježišovom sprievode

1 Potom chodil po mestách a dedinách, kázal a zvestoval evanjelium o Božom kráľovstve a boli s ním Dvanásti8,1 Lk 4,43-44
2 i niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a chorôb. Boli to: Mária, zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo sedem démonov,8,2-3 Lk 23,49.55; 24,10 3 potom Jana, manželka Herodesovho správcu Chúzu, ďalej Zuzana a mnohé iné, ktoré im pomáhali svojím majetkom.

Podobenstvo o rozsievačovi a štvorakej pôde

4 Keď sa zišiel veľký zástup a schádzali sa k nemu ľudia z miest, rozpovedal im toto podobenstvo:8,4-8 Mt 13,1-9; Mk 4,1-9
5 „Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. Ako sial, jedno zrno padlo vedľa cesty. Tam ho pošliapali a nebeské vtáky ho pozobali. 6 Druhé padlo na skalu. Vzišlo, ale uschlo, lebo nemalo vlahu. 7 Ďalšie padlo do tŕnia, ale to vzrástlo s ním a udusilo ho. 8 Iné padlo do dobrej pôdy. Vyrástlo a prinieslo stonásobnú úrodu.“ Keď to povedal, zvolal: „Kto má uši na počúvanie, nech počúva!“8,8 Lk 14,35 9 Jeho učeníci sa ho pýtali: „Čo znamená toto podobenstvo?“8,9-10 Mt 13,10-17; Mk 4,10-12 10 On im nato povedal: „Vám bolo dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva, ostatným je dané len v podobenstvách, aby hľadeli, a nevideli, počúvali, a nechápali.8,10 Iz 6,9-10; Jer 5,21; Ez 12,2

Vysvetlenie podobenstva

11 Podobenstvo znamená toto: Zrno je Božie slovo.8,11-15 Mt 13,18-23; Mk 4,13-208,11 1Pt 1,23
12 Na kraji cesty sú tí, čo počúvajú; potom prichádza diabol a vezme slovo z ich srdca, aby neuverili a neboli spasení. 13 Zrno, čo padlo na skalu, to sú tí, čo slovo s radosťou počúvajú, prijímajú ho, ale nemajú korene. Veria len načas a počas skúšky odpadajú. 14 Zrno, čo padlo do tŕnia, to sú tí, čo počúvajú, ale v živote ich udusia starosti, bohatstvo a rozkoše života, takže úrodu neprinesú.8,14 1Tim 6,9-10 15 Zrno, čo padlo do dobrej pôdy, to sú tí, ktorí počúvajú slovo s dobrým a šľachetným srdcom. Zachovávajú ho a vytrvalo prinášajú ovocie.

Podobenstvo o lampe

16 Nikto nezažne lampu, aby ju prikryl nádobou alebo položil pod posteľ. Ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo.8,16-18 Mk 4,21-258,16 Mt 5,15; Lk 11,33
17 Lebo nič nie je také skryté, aby nevyšlo najavo, ani také utajené, aby sa neprezradilo a nedostalo sa na verejnosť.8,17 Mt 10,26; Lk 12,2 18 Dávajte pozor, ako počúvate: Lebo kto má, tomu bude pridané, a kto nemá, tomu bude vzaté aj to, čo si myslí, že má.“8,18 Mt 13,12; 25,29; Lk 19,26

Ježišova rodina

19 Prišla za ním jeho matka a bratia, ale pre zástup sa k nemu nemohli dostať.8,19-21 Mt 12,46-50; Mk 3,31-358,19 Jn 2,12; Sk 1,14
20 Oznámili mu: „Tvoja matka a tvoji bratia stoja vonku a chceli by ťa vidieť.“ 21 On im však povedal: „Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho.“8,21 Jn 15,14

Utíšenie búrky

22 Jedného dňa nastúpil Ježiš s učeníkmi do člna a povedal im: „Prejdime na druhú stranu jazera.“ Keď odrazili od brehu8,22-25 Mt 8,23-27; Mk 4,35-41
23 a plavili sa, zaspal. Vtedy sa spustil na jazero víchor, takže sa čln napĺňal vodou a dostali sa do nebezpečenstva. 24 Pristúpili k nemu a zobudili ho slovami: „Učiteľ, učiteľ8,24 Gr. Majster., hynieme!“ Keď sa zobudil, pohrozil prívalu vody, ten ustal a nastalo ticho.8,24 Ž 65,8; 89,10; 107,29; Lk 9,42; 4,35.39 25 Nato im povedal: „Kde je vaša viera?“ So strachom a údivom si medzi sebou hovorili: „Kto je to, že rozkazuje vetru i vode a poslúchajú ho?“8,25 Lk 5,21; 7,49

Ježiš v kraji Gerazénov

26 Priplavili sa do gerazského kraja8,26 Alt. kraj Gerazénov; var. Gergeza, Gadara., ktorý je oproti Galilei.8,26-39 Mt 8,28-34; Mk 5,1-20
27 Keď vystúpil na breh, vyšiel oproti nemu nejaký muž z mesta posadnutý démonmi. Už dlhý čas sa neobliekal, nebýval v dome, ale sa zdržiaval v hroboch. 28 Keď zbadal Ježiša, s krikom padol pred neho a volal mocným hlasom: „Ježiš, Syn najvyššieho Boha, nechaj ma! Prosím ťa, nemuč ma!“8,28 1Krľ 17,18; Lk 4,34; Sk 16,17 29 Rozkázal totiž nečistému duchu, ktorý ho mal už dlhý čas v moci, aby z toho človeka vyšiel. Nohy mu spútavali okovami aj reťazami a strážili ho. Ale on putá roztrhal a démon ho hnal na pusté miesto. 30 Ježiš sa ho spýtal: „Ako sa voláš?“ „Légia8,30 T. j. rímska vojenská jednotka (porov. Mk 5,9).,“ odpovedal, pretože vošlo do neho mnoho démonov. 31 A tí ho žiadali, aby im neprikázal odísť do priepasti.8,31 Zj 9,11; 11,7; 17,8; 20,1.3 32 Tam sa na vrchu pásla veľká črieda svíň. Prosili ho teda, aby im dovolil vojsť do nich. On im to dovolil. 33 Vtedy démoni vyšli z človeka a vošli do svíň. Nato sa črieda vyrútila dolu úbočím do jazera a utopila sa. 34 Keď pastieri videli, čo sa stalo, utiekli a priniesli o tom správu do mesta a do osád. 35 Ľudia sa teda vyšli pozrieť, čo sa stalo, a prišli k Ježišovi. Človeka, z ktorého vyšli démoni, našli pri Ježišových nohách oblečeného a pri zdravom rozume. Prenikla ich hrôza. 36 Tí, čo to videli, porozprávali im, ako bol posadnutý uzdravený. 37 Všetci obyvatelia gerazského kraja ho žiadali, aby od nich odišiel, lebo sa ich zmocnil veľký strach. Nastúpil teda do člna a vrátil sa. 38 Muž, z ktorého vyšli démoni, ho prosil, aby smel zostať s ním. Ale Ježiš ho poslal preč so slovami: 39 „Vráť sa domov a porozprávaj, aké veľké veci ti urobil Boh.“ Odišiel teda a rozchýril po celom meste, aké veľké veci mu urobil Ježiš.8,39 Ž 126,2

Vzkriesenie Jairovej dcéry

40 Keď sa Ježiš vrátil, privítal ho zástup, pretože ho všetci očakávali.8,40-56 Mt 9,18-26; Mk 5,21-43
41 Tu prišiel muž menom Jairos, ktorý bol predstaveným synagógy. Padol Ježišovi k nohám a prosil ho, aby vošiel do jeho domu. 42 Umierala jeho jediná, dvanásťročná dcéra. Ako šiel, ľudia sa naňho tlačili.8,42 Lk 7,12 43 Bola medzi nimi žena, ktorá už dvanásť rokov krvácala. Celý svoj majetok minula na lekárov, ale vyliečiť ju nevedel ani jeden.8,43 Lv 15,25 44 Odzadu pristúpila k Ježišovi, dotkla sa obruby jeho rúcha a krvácanie sa ihneď zastavilo.8,44 Nm 15,38-39; Lk 6,19 45 Ježiš sa pýtal: „Kto sa ma to dotkol?“ Keď sa nikto nepriznával, Peter povedal: „Učiteľ, to ľudia sa tisnú na teba a tlačia ťa.“ 46 Ale Ježiš povedal: „Voľakto sa ma dotkol, lebo som pocítil, že zo mňa vyšla sila.“8,46 Lk 5,17; 6,19 47 Keď žena videla, že sa to neutají, rozochvená pristúpila k nemu, padla pred ním a pred všetkým ľudom sa priznala, prečo sa ho dotkla a ako sa ihneď uzdravila. 48 Ježiš jej povedal: „Dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji.“8,48 1Sam 1,17; Lk 7,50; 17,19; 18,42 49 Kým ešte hovoril, prišiel ktosi z domu predstaveného synagógy a povedal: „Tvoja dcéra umrela. Neunúvaj už učiteľa!“ 50 Keď to Ježiš počul, povedal: „Neboj sa! Len ver a bude zachránená.“ 51 Keď prišiel k domu, nikomu nedovolil vojsť dnu, iba Petrovi, Jánovi, Jakubovi, ako aj otcovi a matke dievčaťa.8,51 Lk 9,28 52 Všetci plakali a kvílili nad ňou. Ježiš však povedal: „Neplačte! Neumrela, ale spí.“8,52 Lk 7,13; Jn 11,11 53 No oni ho vysmiali, lebo vedeli, že umrela. 54 Chytil ju za ruku a zvolal: „Dievča, vstaň!“8,54 Lk 7,14 55 Vtom sa jej duch vrátil a ona hneď vstala. Ježiš prikázal, aby jej dali jesť. 56 Rodičia dievčaťa stŕpli od úžasu. On im však rozkázal, aby nikomu nehovorili, čo sa stalo.8,56 Lk 5,14; 9,21
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk