Predchádzajúca kapitola

5. kapitola

Povolanie prvých učeníkov

1 Raz, keď stál pri Genezaretskom jazere, tlačil sa k nemu zástup, aby počúval Božie slovo.
2 Vtedy videl pri jazere stáť dva člny. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. 3 Ježiš nastúpil do jedného člna, ktorý patril Šimonovi, a požiadal ho, aby trochu odrazil od brehu. Potom si sadol a z člna učil zástupy. 4 Keď dokončil, povedal Šimonovi: „Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov.“ 5 Šimon mu odpovedal: „Učiteľ, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili, ale na tvoje slovo spustím siete.“ 6 Len čo tak urobili, chytili veľké množstvo rýb, až sa im trhali siete. 7 Preto dali znamenie spoločníkom v druhom člne, aby im prišli pomôcť. Tí prišli a naplnili oba člny tak, že sa až ponárali. 8 Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: „Pane, odíď odo mňa, lebo som hriešny človek.“ 9 Jeho aj ostatných sa totiž zmocnila hrôza nad úlovkom rýb. 10 Zhrozili sa aj Jakub a Ján, Zebedejovi synovia, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Nato povedal Ježiš Šimonovi: „Neboj sa, odteraz budeš loviť ľudí.“ 11 Keď člny prirazili k brehu, zanechali všetko a šli za ním.

Uzdravenie malomocného

12 Keď bol Ježiš v ktoromsi meste, objavil sa pred ním človek s pokročilým malomocenstvom. Len čo zazrel Ježiša, padol na tvár a prosil ho: Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť.
13 On vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: „Chcem, buď čistý!“ A malomocenstvo z neho ihneď zmizlo. 14 Prikázal mu, aby nikomu o tom nehovoril. A potom mu povedal: „Choď! Ukáž sa kňazovi! Prines obetu za svoje očistenie tak, ako to prikázal Mojžiš — im na svedectvo.“ 15 Chýr o ňom sa šíril viac a viac. Schádzali sa celé zástupy, aby ho počúvali a dali sa uzdraviť zo svojich neduhov. 16 On sa však utiahol na osamelé miesto a tam sa modlil.

Uzdravenie ochrnutého

17 Istého dňa, keď učil, sedeli okolo neho farizeji a učitelia Zákona, ktorí sa poschádzali zo všetkých galilejských a judských dedín i z Jeruzalema. Pánova moc bola s ním, aby uzdravoval.
18 Vtom muži prinášali na nosidlách človeka, ktorý bol ochrnutý, a usilovali sa ho vniesť a položiť pred neho. 19 Keď pre zástup nenašli spôsob, ako by ho vniesli, vystúpili na strechu a otvorom cez hlinenú povalu ho aj s nosidlami spustili do stredu pred Ježiša. 20 Keď videl ich vieru, povedal: „Človeče, odpúšťajú sa ti hriechy.“ 21 Zákonníci i farizeji začali uvažovať a hovorili si: „Kto je to, že sa takto rúha? Kto môže odpustiť hriechy okrem Boha?“ 22 Ale Ježiš poznal ich myšlienky a povedal im: „Ako to zmýšľate vo svojich srdciach? 23 Čo je ľahšie? Povedať: ‚Odpúšťajú sa ti hriechy‘ alebo povedať: ‚Vstaň a choď!‘? 24 Aby ste však vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy,“ povedal ochrnutému: „Hovorím ti, vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!“ 25 Hneď sa pred nimi postavil, vzal svoje lôžko, velebil Boha a odišiel domov. 26 Všetkých sa zmocnil úžas. Oslavovali Boha a naplnení bázňou si hovorili: „Dnes sme videli naozaj nezvyčajné veci.“

Povolanie Léviho

27 Po týchto udalostiach vyšiel von a uzrel na mýtnici sedieť mýtnika menom Lévi a povedal mu: „Nasleduj ma!“
28 Lévi tam nechal všetko, vstal a nasledoval ho. 29 Lévi mu vo svojom dome pripravil veľkú hostinu. Bol tam veľký zástup mýtnikov a iných, ktorí s nimi stolovali. 30 Farizeji a zákonníci reptali a hovorili jeho učeníkom: „Prečo jete a pijete s mýtnikmi a hriešnikmi?“ 31 Ježiš im povedal: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. 32 Neprišiel som povolať spravodlivých, ale hriešnikov, aby robili pokánie.“

Otázka pôstu

33 Povedali mu: „Jánovi učeníci sa často postia a modlia, podobne aj učeníci farizejov; ale tí tvoji jedia a pijú.“
34 Ježiš im odpovedal: „Nemôžete žiadať, aby sa svadobní hostia postili, kým je ženích s nimi. 35 Príde však čas, keď im ženích bude vzatý. Vtedy, v ten deň sa budú postiť.“ 36 Povedal im aj podobenstvo: „Nikto neodtrhne látku z nového odevu a neprišije ju na starý odev, lebo ináč by potrhal nový odev a nová záplata by sa k starému nehodila. 37 Ani nikto nenalieva mladé víno do starých mechov, lebo nové víno by mechy roztrhalo. Vytieklo by a aj mechy by sa zničili. 38 Mladé víno treba nalievať do nových mechov. 39 A vôbec, kto sa už napil starého vína, nemá chuť na mladé. Povie si: ‚Staré je lepšie.‘“