Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

4. kapitola

Pokúšanie Ježiša

1 Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil po púšti4,1-13 Iz 11,2; 61,1; Mt 4,1-11; Mk 1,12-13; Jn 1,33
2 štyridsať dní a diabol ho pokúšal. Počas týchto dní nič nejedol, až celkom vyhladol.4,2 Heb 2,18; 4,15 3 Vtedy mu diabol povedal: „Ak si Boží Syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom.“ 4 Ježiš mu odpovedal: „Je napísané, že človek nebude žiť iba z chleba4,4 Var. + ale z každého Božieho slova..“4,4 Dt 8,3; Prís 30,8; Mt 4,4; Ef 6,17; 1Pt 2,2 5 Potom ho diabol vyviedol na vysoký vrch, ukázal mu v okamihu všetky kráľovstvá sveta4,5 2Kor 4,4; 1Jn 5,19 6 a povedal mu: „Tebe dám všetku túto moc a slávu, lebo patrí mne, a dám ju tomu, komu chcem.4,6 Jn 12,31; 14,30; 2Kor 4,4; 1Jn 5,19 7 Ak sa mi teda pokloníš, to všetko bude tvoje.“ 8 Ježiš mu odpovedal: „Je napísané: Pánovi, svojmu Bohu sa budeš klaňať a len jemu budeš slúžiť.“4,8 Dt 6,13; 10,20 9 Potom ho zaviedol do Jeruzalema. Tam ho postavil na chrámové cimburie a hovoril mu: „Ak si Boží Syn, vrhni sa odtiaľto dolu.4,9 Jk 4,7; 1Pt 5,8 10 Veď je napísané: Svojim anjelom prikáže o tebe, aby ťa chránili4,10-11 Ž 91,11-12 11 a Oni ťa vezmú na ruky, aby si si neudrel nohu o kameň.“ 12 Ježiš mu odpovedal: „Je povedané: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.“4,12 Dt 6,16 13 Keď diabol skončil všetky svoje pokúšania, načas od neho odišiel.4,13 Lk 22,3; Jn 14,30; Heb 4,15; Jk 4,7

Začiatok Ježišovej činnosti

14 Ježiš sa v moci Ducha vrátil do Galiley a zvesť o ňom sa rozšírila po celom okolí.4,14-15 Mt 4,12-17; Mk 1,14-15; Jn 4,43; Sk 10,38
15 Učil tam v ich synagógach a všetci ho oslavovali.4,15 Ž 22,22; Iz 52,13; Mt 4,23

Ježiš v Nazarete

16 Prešiel do Nazareta, kde vyrastal a podľa svojho zvyku v sobotu vošiel do synagógy. Keď vstal, aby čítal,4,16-30 Mt 13,53-58; Mk 6,1-6
17 podali mu knihu proroka Izaiáša. Knihu rozvinul na tom mieste, kde bolo napísané: 18 Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium a uzdravovať skrúšených srdcom. Poslal ma vyhlásiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utláčaných prepustiť4,18-19 Iz 49,8-9; 61,1-2; Dan 9,24-25; 2Kor 5,17-19; 6,2 19 a vyhlásiť milostivý rok Pána. 20 Nato zvinul knihu, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli naňho. 21 On pokračoval: „Dnes sa splnilo Písmo, ktoré ste práve počuli.“4,21 Mt 1,22-23; Sk 13,29 22 Všetci mu prisviedčali a obdivovali jeho láskavú reč, ktorá vychádzala z jeho úst. A hovorili si: „Či to nie je Jozefov syn?“4,22 Ž 45,2; Mt 13,54; Mk 6,2; Jn 1,14.17; 6,42 23 A Ježiš im hovoril: „Iste mi poviete toto príslovie: ‚Lekár, uzdrav sám seba!‘ Aj tu, vo svojej domovine urob to, o čom sme počuli, že sa stalo v Kafarnaume.“4,23 Mt 4,13; Mk 1,21.23; 2,1; Jn 2,12 24 On však povedal: „Amen, hovorím vám, že nijaký prorok nie je vzácny vo svojej domovine.4,24 Mt 13,57; Jn 4,44 25 Pravdu vám hovorím: Za čias Eliáša, keď sa nebo na tri roky a šesť mesiacov zavrelo a v celej krajine nastal veľký hlad, bolo v Izraeli mnoho vdov.4,25-26 1Krľ 17,1.8-16; 18,1; Jn 5,17; Jk 5,17-18 26 Ale Eliáš nebol poslaný k nijakej inej, iba k vdove do sidonskej Sarepty. 27 A za čias proroka Elizea bolo v Izraeli mnoho malomocných. No nikto z nich nebol očistený, iba Naamán zo Sýrie.“4,27 2Krľ 5,1-14 28 Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. 29 Vstali a hnali ho von z mesta. Vyviedli ho až na kraj vrchu, na ktorom bolo postavené ich mesto, aby ho odtiaľ zhodili.4,29 Nm 15,35; Sk 7,58 30 Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel.4,30 Jn 8,59; 10,39

Uzdravenie posadnutého

31 Potom zišiel do galilejského mesta Kafarnaum. Tam po sobotách vyučoval.4,31-37 Mk 1,21-28
32 Obdivovali ho a žasli nad jeho učením, lebo v jeho slove bola moc.4,32 Mt 7,28-29; 13,54; Jn 6,63; Tít 2,15 33 V synagóge bol človek posadnutý duchom nečistého démona, ktorý mocným hlasom vykríkol:4,33 Dan 9,24; Mk 1,23-24; Lk 1,35 34 „Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si. Si Boží Svätý.“4,34 Ž 6,10; Iz 49,7; Lk 4,41; 8,28 35 Ježiš pohrozil démonovi: „Mlč a vyjdi z neho!“ Démon hodil človeka medzi nich, potom z neho vyšiel a nijako mu neublížil.4,35 Ž 16,10; Iz 49,7; Dan 9,24 36 Všetkých sa zmocnila hrôza a hovorili si medzi sebou: „Čo je to za slovo, že takou mocou a silou rozkazuje nečistým duchom a tí vychádzajú?“4,36 Mk 1,27 37 A zvesť o ňom sa rozšírila po celom tom kraji.4,37 Mt 4,24

Uzdravenie Petrovej testinej

38 Vstal, odišiel zo synagógy a vošiel do Šimonovho domu. Šimonova svokra mala vysokú horúčku a prosili za ňu.4,38-41 Mt 8,14-17; Mk 1,29-34
39 Zastal nad ňou, pohrozil horúčke a tá prestala. Ihneď vstala a obsluhovala ich. 40 Pri západe slnka k nemu všetci privádzali chorých, ktorí trpeli rozličnými neduhmi. Na každého z nich kládol ruky a uzdravoval ich.4,40 Ž 103,3 41 Z mnohých vychádzali démoni a kričali: „Ty si Boží Syn.“ Ale on im pohrozil a nedovolil im hovoriť, lebo vedeli, že je Mesiáš.4,41 Mt 3,11; Mk 1,34 42 Keď sa rozodnilo, vyšiel von a odišiel na osamelé miesto. Zástupy ho hľadali. Prišli až k nemu a zdržiavali ho, aby od nich neodchádzal.4,42-44 Mk 1,35-39; Lk 9,104,42 Lk 5,16 43 No on im odpovedal: „Aj iným mestám musím zvestovať Božie kráľovstvo, lebo na to som poslaný.“4,43 Iz 61,1; Sk 10,38; Rim 15,8 44 A kázal v judských synagógach.4,44 Lk 8,1; Mk 1,39