24. kapitola

Vzkriesenie Ježiša

1 V prvý deň po sobote včasráno prišli k hrobu a priniesli voňavé oleje, čo si pripravili.24,1-12 Mt 28,1-8; Mk 16,1-8; Jn 20,1-10
2 Kameň našli odvalený od hrobu. 3 Keď vošli dnu, telo Pána Ježiša nenašli. 4 Ako nad tým v rozpakoch uvažovali, zastali pri nich dvaja muži v žiarivom odeve.24,4-5 Lk 2,9; 9,32; Sk 1,10 5 Ženy sa preľakli a sklonili tváre k zemi. Ale muži im povedali: „Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? 6 Niet ho tu, bol vzkriesený. Spomeňte si, ako vám hovoril, keď bol ešte v Galilei:24,6-7 Lk 9,22; 17,25; 18,31-33 7 ‚Syn človeka musí byť vydaný do rúk hriešnikom a ukrižovaný, ale tretieho dňa musí vstať z mŕtvych.‘“ 8 Tu si spomenuli na jeho slová, 9 vrátili sa od hrobu a všetko porozprávali Jedenástim a všetkým ostatným. 10 Bola to Mária Magdaléna, Jana a Mária Jakubova a s nimi aj ostatné, ktoré to rozprávali apoštolom.24,10 Lk 8,2-3 11 Ale tým sa zdali tieto slová ako blúznenie a neverili im. 12 No Peter vstal a bežal k hrobu. Keď sa nahol, videl tam len plachty. Odišiel domov s úžasom nad tým, čo sa to stalo.

Cesta do Emauz

13 V ten istý deň dvaja z nich išli do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená na šesťdesiat stadií24,13 Asi 11 km..
14 A rozprávali sa navzájom o všetkom, čo sa udialo. 15 Ako sa tak zhovárali a vzájomne dohadovali, priblížil sa k nim sám Ježiš a šiel s nimi.24,15 Mt 18,20; Mk 16,12 16 Ich oči boli zastreté, aby ho nespoznali.24,16 Jn 20,14; 21,4 17 I spýtal sa ich: „O čom sa takto idúcky rozprávate?“ Oni sa zronení zastavili a 18 jeden z nich, menom Kleofáš, mu povedal: „Ty si vari jediný návštevník Jeruzalema, ktorý nevie, čo sa tam po tieto dni stalo!“ 19 On sa ich spýtal: „A čo?“ Odpovedali mu: „To, čo sa stalo s Ježišom Nazaretským, ktorý bol prorok, mocný v čine i v reči pred Bohom, aj pred všetkým ľudom.24,19 Lk 7,16; 13,33 20 Ako ho veľkňazi a naši poprední muži vydali, aby bol odsúdený na smrť, a ukrižovali ho.24,20 Lk 23,1-2.23-25 21 A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Dnes je však už tretí deň, ako sa to všetko stalo.24,21 Lk 1,68; 2,38 22 Niektoré z našich žien nás aj vyľakali. Pred svitaním boli pri hrobe,24,22-23 Lk 24,1-11 23 a keď nenašli jeho telo, prišli a hovorili, že sa im zjavili anjeli a tí im hovorili, že žije. 24 Niektorí z našich išli k hrobu a zistili, že je to tak, ako povedali ženy. No jeho nevideli.“24,24 Lk 24,12; Jn 20,3-8 25 Ježiš im povedal: „Vy nechápaví a leniví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci!24,25-27 Dt 18,15; Ž 22; Iz 9,6; 53; Mt 16,14; Lk 24,44-45 26 Či nemusel Kristus24,26 T. j. Mesiáš. toto všetko pretrpieť a tak vojsť do svojej slávy?“ 27 A počnúc od Mojžiša a od všetkých prorokov, vykladal im, čo sa naňho vzťahovalo vo všetkých Písmach. 28 Tak sa priblížili k dedine, do ktorej sa uberali, a on sa tváril, že ide ďalej. 29 Ale oni naňho naliehali: „Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil.“ Vošiel teda, aby zostal s nimi. 30 Keď s nimi zasadol k stolu, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a podával im.24,30 Lk 9,16; 22,19 31 Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol.24,31 2Mak 3,34 32 Tu si povedali: „Či nehorelo naše srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?“ 33 A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených Jedenástich a ostatných, čo boli s nimi. 34 Títo hovorili: „Pán naozaj vstal z mŕtvych a ukázal sa Šimonovi.“24,34 1Kor 15,4-5 35 Aj oni porozprávali, čo sa im cestou stalo a ako ho spoznali pri lámaní chleba.

Ježiš sa zjavuje učeníkom

36 Kým o tom hovorili, on sám sa postavil uprostred nich a povedal im: „Pokoj vám!“24,36-43 Mk 16,14; Jn 20,19-20; Sk 10,40-41; 1Kor 15,5
37 Preľaknutí a prekvapení sa domnievali, že vidia ducha.24,37 Mt 14,26 38 Povedal im: „Čo sa ľakáte a prečo máte v srdci pochybnosti? 39 Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja! Dotknite sa ma a presvedčte sa! Veď duch nemá mäso a kosti — ale ja, ako vidíte, mám.“24,39-40 1Jn 1,1 40 Keď to povedal, ukázal im ruky a nohy. 41 Pretože tomu stále od veľkej radosti neverili a čudovali sa, povedal im: „Máte tu niečo na jedenie?“24,41 Jn 21,5 42 Podali mu kúsok pečenej ryby24,42 Var. + a plást medu.. 43 Vzal si a jedol pred nimi.24,43 Sk 10,41 44 Potom im hovoril: „Toto sú moje slová, ktoré som vám povedal, kým som bol ešte s vami: Musí sa vyplniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, Prorokoch a Žalmoch.“24,44-46 Mt 26,24; Mk 9,12; 14,21; Lk 18,31; 24,26-27; Sk 13,29; 1Kor 15,4 45 Vtedy im otvoril myseľ, aby chápali Písma, 46 a povedal im: „Tak je napísané, že Kristus bude trpieť, tretieho dňa vstane z mŕtvych 47 a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov.24,47 Mt 28,18-20; Mk 16,15; Jn 20,21-23; 1Tim 3,16 48 Vy ste toho svedkami.24,48 Sk 1,8 49 Hľa, ja na vás zosielam, čo sľúbil môj Otec. Vy však zostaňte v meste, kým nebudete zahalení mocou z výsosti.“24,49 Jn 14,26; 15,26; 16,7; Sk 1,4.8

Nanebovstúpenie

50 Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich.24,50-51 Sir 50,20-21; Mk 16,19; Sk 1,9-11
51 Keď ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa24,51 Alt. bol nesený. do neba. 52 Oni sa mu klaňali a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema.24,52-53 Sir 50,22; Sk 1,12-14 53 Stále boli v chráme, chválili a velebili Boha.