Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

23. kapitola

Ježiš pred Pilátom

1 Nato celé zhromaždenie vstalo, odviedli ho k Pilátovi23,1 Mt 27,1-2; Mk 15,1; Jn 18,28
2 a začali ho obžalúvať: „Tohto sme pristihli, ako rozvracal náš národ, zakazoval dávať dane cisárovi a hovoril o sebe, že je Mesiáš, kráľ.“23,2-5 Mt 27,11-14; Mk 15,2-5; Jn 18,29-38; Sk 17,723,2 Lk 20,25 3 Pilát sa ho spýtal: „Ty si kráľ Židov?“ On mu odpovedal: „Ty to hovoríš.“23,3 Lk 22,70; 1Tim 6,13 4 Pilát povedal veľkňazom a zástupom: „Na tomto človeku nenachádzam žiadnu vinu.“23,4 Lk 23,14.22 5 Ale oni naliehali a hovorili: „Búri ľud, keď učí po celom Judsku, počnúc Galileou až sem.“

Ježiš pred Herodesom

6 Keď to Pilát počul, spýtal sa, či je tento človek Galilejčan.
7 Keď sa dozvedel, že patrí pod právomoc Herodesa, poslal ho k Herodesovi, ktorý bol práve v tých dňoch v Jeruzaleme.23,7 Lk 3,1 8 Keď Herodes videl Ježiša, veľmi sa zaradoval. Veď už dávno ho chcel vidieť, pretože o ňom počul, a dúfal, že ho uvidí urobiť nejaký zázrak.23,8 Lk 9,9 9 Doliehal naňho mnohými otázkami, ale on mu nič neodpovedal.23,9 Iz 53,7 10 Stáli tam aj veľkňazi a zákonníci a nástojčivo na neho žalovali. 11 Herodes so svojimi vojakmi ním opovrhol, posmieval sa mu, dal ho obliecť do honosného odevu a poslal ho späť k Pilátovi. 12 V ten deň sa Herodes a Pilát spriatelili; predtým totiž žili v nepriateľstve.23,12 Sk 4,27

Odsúdenie Ježiša

13 Pilát zvolal veľkňazov, popredných mužov a ľud
14 a povedal im: „Priviedli ste mi tohto človeka ako buriča ľudu. Ja som ho pred vami vypočul a nenašiel som na tomto človeku nijakú vinu, z ktorej ho obviňujete.23,14 Lk 23,4.22 15 Ale ani Herodes, lebo nám ho poslal späť. Neurobil teda nič, za čo by si zasluhoval smrť. 16 Potrestám ho teda a prepustím.“23,16 Var. + v. 17 Na každé sviatky im totiž musel prepustiť jedného.23,16 Jn 19,1223,16-25 Mt 27,15-26; Mk 15,6-15; Jn 18,39-40; 19,16 18 Tu naraz všetci skríkli: „Preč s ním! Prepusť nám Barabbáša!“ 19 Toho väznili za akúsi vzburu v meste a za vraždu. 20 Pilát k nim znova prehovoril, lebo chcel Ježiša prepustiť. 21 Ale oni kričali: „Ukrižuj! Ukrižuj ho!“ 22 Prehovoril k nim tretí raz: „A čo zlé on urobil? Nenašiel som na ňom nijakú vinu, za ktorú by zasluhoval smrť. Preto ho potrestám a prepustím.“23,22 Lk 23,4.14 23 Ale oni na neho dorážali veľkým krikom a žiadali, aby ho dal ukrižovať. Ich krik prevládol.23,23 Sk 3,13-14; 13,27-28 24 Pilát sa rozhodol vyhovieť ich žiadosti. 25 Prepustil teda toho, ktorý bol uväznený za vzburu a vraždu a ktorého si žiadali, kým Ježiša vydal ich zvoli.

Ukrižovanie Ježiša

26 Keď ho odvádzali, chytili istého Šimona z Cyrény, ktorý sa vracal z poľa, a položili naňho kríž, aby ho niesol za Ježišom.23,26-43 Mt 27,32-44; Mk 15,21-32; Jn 19,17-27
27 Nasledoval ho veľký zástup ľudu i žien, ktoré nad ním kvílili a oplakávali ho. 28 Ježiš sa obrátil k ženám a povedal: „Dcéry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale radšej plačte samy nad sebou a nad svojimi deťmi, 29 lebo hľa, prichádzajú dni, v ktorých sa bude vravieť: ‚Blahoslavené neplodné, loná, čo nerodili, a prsia, čo nedojčili.‘23,29 Lk 21,23 30 Vtedy začnú hovoriť vrchom: ‚Padnite na nás,‘ a kopcom: ‚Prikryte nás!‘ 23,30 Oz 10,8; Zj 6,16; 9,6 31 Veď ak toto robia so zeleným stromom, čo sa bude diať so suchým?“23,31 Ez 21,3; 1Pt 4,17-18 32 Spolu s ním viedli na popravu aj iných dvoch zločincov. 33 Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, tam ho ukrižovali, a s ním aj zločincov: jedného sprava, druhého zľava.23,33 Iz 53,12 34 Ježiš povedal: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“ Potom si rozdelili jeho šaty a losovali o ne.23,34 Ž 22,19; Mt 5,44; Sk 7,60 35 Ľud tam stál a díval sa. Poprední muži sa mu vysmievali a hovorili: „Iných zachraňoval, nech zachráni aj seba, ak je Mesiáš, Boží Vyvolený.“23,35 Ž 22,7-8 36 Posmievali sa mu aj vojaci, ktorí prišli a podávali mu ocot.23,36 Ž 69,21 37 Hovorili: „Zachráň sa, ak si kráľ Židov!“ 38 Nad ním bol nápis: „Toto je kráľ Židov.“ 39 Jeden z tých zločincov, ktorí viseli na kríži, sa mu rúhal a hovoril: „Nie si ty Mesiáš? Zachráň seba i nás!“ 40 No druhý ho zahriakol: „Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si takisto odsúdený? 41 Lenže my spravodlivo dostávame zaslúžený trest, ale on neurobil nič zlé.“23,41 Lk 23,4.14.22 42 Potom povedal: „Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“ 43 Ježiš mu odpovedal: „Amen, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.“23,43 Jn 5,24; Zj 2,7; 14,13

Ježišova smrť

44 Bolo okolo šiestej hodiny23,44 T. j. poludnie, našich dvanásť hodín. a nastala tma po celej zemi až do deviatej hodiny.23,44-48 Mt 27,45-54; Mk 15,33-39; Jn 19,28-3023,44 Am 8,9
45 Slnko sa zatmelo a chrámová opona sa roztrhla napoly.23,45 Ex 26,33; 36,35; Sk 7,59; Heb 10,19-20 46 Tu Ježiš zvolal mocným hlasom: „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.“ Keď to povedal, dokonal.23,46 Ž 31,6; Sk 7,59 47 Keď stotník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha a hovoril: „Skutočne, tento človek bol spravodlivý!“ 48 A celé zástupy, ktoré sa zbehli na toto divadlo a videli, čo sa stalo, bili sa do pŕs a vracali sa domov.23,48 Lk 18,13 49 Všetci jeho známi však stáli obďaleč. Aj ženy, ktoré ho nasledovali z Galiley, na to pozerali.23,49 Ž 38,12; 88,9; Mt 27,55-56; Mk 15,40-41; Lk 8,2-3; Jn 19,25-27

Ježišov pohreb

50 Tu istý muž menom Jozef, člen veľrady, dobrý a spravodlivý muž23,50-56 Mt 27,57-61; Mk 15,42-47; Jn 19,38-42
51 z judského mesta Arimatie, ktorý nesúhlasil s ich rozhodnutím ani konaním a očakával Božie kráľovstvo,23,51 Lk 2,25.38 52 prišiel k Pilátovi a vyžiadal si Ježišovo telo.23,52 Dt 21,22-23 53 Keď ho sňal, zavinul ho do plátna, uložil do hrobu vytesaného v skale, v ktorom ešte nikto nikdy neležal.23,53 Lk 19,30; Sk 13,29; 1Kor 15,4 54 Bol prípravný deň a už nastávala sobota.23,54 Dt 21,22-23 55 Sprevádzali ho ženy, ktoré prišli s Ježišom z Galiley. Videli hrob aj to, ako bolo uložené jeho telo.23,55 Lk 23,49; 24,10 56 Potom sa vrátili a pripravili voňavé oleje a masti. Ale v sobotu podľa príkazu zachovali pokoj.23,56 Ex 12,16; 20,10