Predchádzajúca kapitola

23. kapitola

Ježiš pred Pilátom

1 Nato celé zhromaždenie vstalo, odviedli ho k Pilátovi
2 a začali ho obžalúvať: „Tohto sme pristihli, ako rozvracal náš národ, zakazoval dávať dane cisárovi a hovoril o sebe, že je Mesiáš, kráľ.“ 3 Pilát sa ho spýtal: „Ty si kráľ Židov?“ On mu odpovedal: „Ty to hovoríš.“ 4 Pilát povedal veľkňazom a zástupom: „Na tomto človeku nenachádzam žiadnu vinu.“ 5 Ale oni naliehali a hovorili: „Búri ľud, keď učí po celom Judsku, počnúc Galileou až sem.“

Ježiš pred Herodesom

6 Keď to Pilát počul, spýtal sa, či je tento človek Galilejčan.
7 Keď sa dozvedel, že patrí pod právomoc Herodesa, poslal ho k Herodesovi, ktorý bol práve v tých dňoch v Jeruzaleme. 8 Keď Herodes videl Ježiša, veľmi sa zaradoval. Veď už dávno ho chcel vidieť, pretože o ňom počul, a dúfal, že ho uvidí urobiť nejaký zázrak. 9 Doliehal naňho mnohými otázkami, ale on mu nič neodpovedal. 10 Stáli tam aj veľkňazi a zákonníci a nástojčivo na neho žalovali. 11 Herodes so svojimi vojakmi ním opovrhol, posmieval sa mu, dal ho obliecť do honosného odevu a poslal ho späť k Pilátovi. 12 V ten deň sa Herodes a Pilát spriatelili; predtým totiž žili v nepriateľstve.

Odsúdenie Ježiša

13 Pilát zvolal veľkňazov, popredných mužov a ľud
14 a povedal im: „Priviedli ste mi tohto človeka ako buriča ľudu. Ja som ho pred vami vypočul a nenašiel som na tomto človeku nijakú vinu, z ktorej ho obviňujete. 15 Ale ani Herodes, lebo nám ho poslal späť. Neurobil teda nič, za čo by si zasluhoval smrť. 16 Potrestám ho teda a prepustím.“ 18 Tu naraz všetci skríkli: „Preč s ním! Prepusť nám Barabbáša!“ 19 Toho väznili za akúsi vzburu v meste a za vraždu. 20 Pilát k nim znova prehovoril, lebo chcel Ježiša prepustiť. 21 Ale oni kričali: „Ukrižuj! Ukrižuj ho!“ 22 Prehovoril k nim tretí raz: „A čo zlé on urobil? Nenašiel som na ňom nijakú vinu, za ktorú by zasluhoval smrť. Preto ho potrestám a prepustím.“ 23 Ale oni na neho dorážali veľkým krikom a žiadali, aby ho dal ukrižovať. Ich krik prevládol. 24 Pilát sa rozhodol vyhovieť ich žiadosti. 25 Prepustil teda toho, ktorý bol uväznený za vzburu a vraždu a ktorého si žiadali, kým Ježiša vydal ich zvoli.

Ukrižovanie Ježiša

26 Keď ho odvádzali, chytili istého Šimona z Cyrény, ktorý sa vracal z poľa, a položili naňho kríž, aby ho niesol za Ježišom.
27 Nasledoval ho veľký zástup ľudu i žien, ktoré nad ním kvílili a oplakávali ho. 28 Ježiš sa obrátil k ženám a povedal: „Dcéry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale radšej plačte samy nad sebou a nad svojimi deťmi, 29 lebo hľa, prichádzajú dni, v ktorých sa bude vravieť: ‚Blahoslavené neplodné, loná, čo nerodili, a prsia, čo nedojčili.‘ 30 Vtedy začnú hovoriť vrchom: ‚Padnite na nás,‘ a kopcom: ‚Prikryte nás!‘ 31 Veď ak toto robia so zeleným stromom, čo sa bude diať so suchým?“ 32 Spolu s ním viedli na popravu aj iných dvoch zločincov. 33 Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, tam ho ukrižovali, a s ním aj zločincov: jedného sprava, druhého zľava. 34 Ježiš povedal: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“ Potom si rozdelili jeho šaty a losovali o ne. 35 Ľud tam stál a díval sa. Poprední muži sa mu vysmievali a hovorili: „Iných zachraňoval, nech zachráni aj seba, ak je Mesiáš, Boží Vyvolený.“ 36 Posmievali sa mu aj vojaci, ktorí prišli a podávali mu ocot. 37 Hovorili: „Zachráň sa, ak si kráľ Židov!“ 38 Nad ním bol nápis: „Toto je kráľ Židov.“ 39 Jeden z tých zločincov, ktorí viseli na kríži, sa mu rúhal a hovoril: „Nie si ty Mesiáš? Zachráň seba i nás!“ 40 No druhý ho zahriakol: „Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si takisto odsúdený? 41 Lenže my spravodlivo dostávame zaslúžený trest, ale on neurobil nič zlé.“ 42 Potom povedal: „Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“ 43 Ježiš mu odpovedal: „Amen, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.“

Ježišova smrť

44 Bolo okolo šiestej hodiny a nastala tma po celej zemi až do deviatej hodiny.
45 Slnko sa zatmelo a chrámová opona sa roztrhla napoly. 46 Tu Ježiš zvolal mocným hlasom: „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.“ Keď to povedal, dokonal. 47 Keď stotník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha a hovoril: „Skutočne, tento človek bol spravodlivý!“ 48 A celé zástupy, ktoré sa zbehli na toto divadlo a videli, čo sa stalo, bili sa do pŕs a vracali sa domov. 49 Všetci jeho známi však stáli obďaleč. Aj ženy, ktoré ho nasledovali z Galiley, na to pozerali.

Ježišov pohreb

50 Tu istý muž menom Jozef, člen veľrady, dobrý a spravodlivý muž
51 z judského mesta Arimatie, ktorý nesúhlasil s ich rozhodnutím ani konaním a očakával Božie kráľovstvo, 52 prišiel k Pilátovi a vyžiadal si Ježišovo telo. 53 Keď ho sňal, zavinul ho do plátna, uložil do hrobu vytesaného v skale, v ktorom ešte nikto nikdy neležal. 54 Bol prípravný deň a už nastávala sobota. 55 Sprevádzali ho ženy, ktoré prišli s Ježišom z Galiley. Videli hrob aj to, ako bolo uložené jeho telo. 56 Potom sa vrátili a pripravili voňavé oleje a masti. Ale v sobotu podľa príkazu zachovali pokoj.