Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

22. kapitola

Judášova zrada

1 Blížili sa sviatky nekvasených chlebov, ktoré sa nazývajú Pascha.22,1-2 Mt 26,1-5; Mk 14,1-2; Jn 11,47-5322,1 Ex 12,2-20
2 Veľkňazi a zákonníci hľadali spôsob, ako ho zabiť. Báli sa však ľudu.22,2 Lk 19,47-48; 20,19 3 Vtedy vošiel satan do Judáša, ktorý sa volal Iškariotský a bol z počtu Dvanástich,22,3-6 Mt 26,14-16; Mk 14,10-11; Jn 13,27-3022,3 Lk 6,16 4 i šiel a dohovoril sa s veľkňazmi a veliteľmi chrámovej stráže, ako im ho vydá. 5 Tí sa zaradovali a dohodli sa, že mu dajú peniaze. 6 On súhlasil a hľadal vhodnú príležitosť, aby im ho vydal, keď s ním nebude zástup.

Príprava veľkonočnej večere

7 Prišiel deň nekvasených chlebov, keď mal byť zabitý veľkonočný baránok.22,7-14 Mt 26,17-20; Mk 14,12-1722,7 Jn 13,1
8 Ježiš poslal Petra a Jána a povedal im: „Choďte a pripravte nám veľkonočného baránka.“ 9 Oni sa ho spýtali: „Kde chceš, aby sme ho pripravili?“ 10 Odpovedal im: „Keď budete vchádzať do mesta, stretne vás človek, ktorý bude niesť džbán vody. Choďte za ním do domu, kde vojde. 11 A pánovi domu povedzte: ‚Učiteľ ti odkazuje: Kde je miestnosť, v ktorej mám so svojimi učeníkmi jesť veľkonočného baránka?‘ 12 On vám ukáže zariadenú veľkú hornú sieň. Tam ho pripravte!“ 13 Odišli teda a všetko našli tak, ako im povedal. A pripravili veľkonočného baránka.22,13 Ex 12,14-20

Posledná večera

14 Keď prišla hodina, zasadol k stolu a apoštoli s ním.
15 Tu im Ježiš povedal: „Veľmi som túžil jesť s vami tohto veľkonočného baránka, skôr ako budem trpieť,22,15-20 Mt 26,26-29; Mk 14,22-25; 1Kor 11,23-26 16 lebo hovorím vám: Už ho viac nebudem jesť, kým sa nenaplní v Božom kráľovstve.“22,16.18 Iz 25,6; Sof 1,7; Lk 13,29; 22,30 17 Potom vzal kalich, vzdal vďaku a povedal: „Vezmite a rozdeľte si ho medzi sebou, 18 lebo hovorím vám: Odteraz už nebudem piť z plodu viniča, kým nepríde Božie kráľovstvo.“ 19 Potom vzal chlieb, vzdal vďaku, lámal ho a dával im, hovoriac: „Toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás. Toto robte na moju pamiatku!“22,19-20 Jn 6,54-58; 1Kor 10,16-1722,19 Lk 24,30; Sk 27,35 20 A podobne po večeri vzal kalich a hovoril: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.22,20 Ex 24,8; Jer 31,31-34; Zach 9,11; Heb 9,20 21 A hľa, ruka môjho zradcu je s mojou na stole.22,21-23 Mt 26,21-25; Mk 14,18-21; Jn 13,21-2622,21 Ž 41,10 22 Syn človeka síce ide, ako je určené, ale beda tomu človeku, ktorý ho zrádza!“22,22 Lk 2,42; 13,33 23 A oni sa medzi sebou hádali, kto z nich je ten, čo to urobí.22,23 Jn 13,22

Spor o prvenstvo

24 Vznikla medzi nimi aj hádka, kto z nich je najväčší.22,24 Mt 18,1-3
25 Povedal im: „Králi národov panujú nad národmi, a tí, čo majú nad nimi moc, si hovoria dobrodinci.22,25-27 Mt 20,25-28; Mk 10,42-45 26 Vy tak nerobte! Kto je medzi vami najväčší, nech je ako najmenší a vodca nech je ako služobník.22,26 Mt 23,11; Mk 9,35; Lk 9,48 27 Lebo kto je väčší? Ten, čo sedí za stolom, či ten, čo obsluhuje? Nie ten, čo sedí? Ale ja som medzi vami ten, čo obsluhuje.22,27 Jn 13,4-16 28 Vy ste však v mojich skúškach zostali pri mne.22,28-30 Mt 19,28 29 A ja vám dávam kráľovstvo, ako ho mne dal môj Otec,22,29 Lk 12,32 30 aby ste jedli a pili pri stole v mojom kráľovstve, sedeli na trónoch a súdili dvanásť kmeňov Izraela.22,30 Iz 25,6; Sof 1,7; Mt 19,28; 1Kor 6,3

Výstraha Petrovi

31 Šimon, Šimon, hľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu.22,31-34 Mt 26,30-35; Mk 14,26-31; Jn 13,36-3822,31 Am 9,9; Lk 3,17; Jn 13,36-38
32 Ale ja som za teba prosil, aby tvoja viera neochabla. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov.“22,32 Jn 21,15-17; Rim 8,32 33 On mu však povedal: „Pane, som hotový ísť s tebou aj do väzenia, aj na smrť.“ 34 Ale Ježiš mu povedal: „Hovorím ti, Peter, dnes kohút nezaspieva, kým tri razy nezaprieš, že ma poznáš.“ 35 Potom im povedal: „Keď som vás poslal bez mešca, bez kapsy a bez obuvi, či vám niečo chýbalo?“ Oni odpovedali: „Nič.“22,35 Iz 53,12; Lk 9,3; 10,4 36 A on nato: „Ale odteraz, kto má mešec, nech si ho vezme, podobne aj kapsu, a kto nemá, nech predá svoje šaty a kúpi si meč.22,36 Mt 10,34; Lk 21,21 37 Lebo hovorím vám, že sa musí na mne splniť, čo je napísané: A pripočítali ho k zločincom. Všetko sa o mne plní22,37 Var. Moje dielo sa dovršuje..“22,37 Iz 53,12 38 Oni však povedali: „Pane, pozri, tu sú dva meče.“ On im na to povedal: „To stačí.“

Getsemani

39 Potom vyšiel von a ako zvyčajne odobral sa na Olivový vrch; učeníci ho nasledovali.22,39 Mt 26,30; Mk 14,26; Jn 18,1
40 Keď prišiel na miesto, povedal im: „Modlite sa, aby ste neupadli do pokušenia.“22,40-46 Mt 26,26-46; Mk 14,32-4222,40 Lk 22,46 41 Sám sa od nich vzdialil asi natoľko, čo by kameňom dohodil, padol na kolená a modlil sa: 42 „Otče, ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich, no nech sa stane nie moja, ale tvoja vôľa!“22,42 Iz 51,17; Jn 12,27; 18,11 43 Tu sa mu zjavil anjel z neba a posilňoval ho. 44 V smrteľnej úzkosti sa modlil ešte vrúcnejšie a jeho pot stekal na zem ako kvapky krvi.22,44 Heb 5,7 45 Keď vstal od modlitby a prišiel k učeníkom, našiel ich spať unavených od zármutku. 46 A povedal im: „Čo spíte? Vstaňte a modlite sa, aby ste neupadli do pokušenia!“ 47 Kým to hovoril, prichádzal k nemu zástup. Vpredu išiel jeden z Dvanástich, ktorý sa volal Judáš. Priblížil sa k Ježišovi, aby ho pobozkal.22,47-53 Mt 26,47-56; Mk 14,43-52; Jn 18,2-12 48 Ježiš mu povedal: „Judáš, bozkom zrádzaš Syna človeka?“ 49 Keď tí, čo boli okolo neho, videli, čo sa chystá, spýtali sa: „Pane, máme udrieť mečom?“ 50 A jeden z nich udrel veľkňazovho sluhu a odťal mu pravé ucho. 51 Ale Ježiš povedal: „Prestaňte už!“ Potom sa dotkol jeho ucha a uzdravil ho. 52 Vtedy povedal Ježiš veľkňazom, veliteľom chrámovej stráže a starším, čo prišli za ním: „Ako na zločinca ste na mňa vyšli s mečmi a kyjmi? 53 Denne som bol s vami v chráme a nevztiahli ste na mňa ruky. Ale toto je vaša hodina a moc tmy.“22,53 Lk 19,47; Jn 18,20; Kol 1,13

Peter zapiera Ježiša

54 Potom ho chytili a voviedli do veľkňazovho domu. Peter ho z diaľky nasledoval.22,54-55 Mt 26,57-58; Mk 14,53-54; Jn 18,13-16
55 Uprostred nádvoria rozložili oheň a posadali si. Aj Peter si sadol medzi nich. 56 Tu si ho všimla jedna slúžka, ako sedí pri ohni. Zahľadela sa na neho a povedala: „Aj tento bol s ním.“22,56-62 Mt 26,69-75; Mk 14,66-72; Jn 18,17-18; 18,25-27 57 Ale on zaprel a povedal: „Žena, nepoznám ho.“ 58 O chvíľu ho uzrel iný a povedal: „Aj ty si z nich.“ Potom Peter povedal: „Človeče, nie som.“ 59 A keď prešla asi hodina, ktosi iný prisviedčal: „Naozaj, aj ten bol s ním, veď je Galilejčan.“ 60 Ale Peter povedal: „Človeče, neviem, čo hovoríš.“ Tu zrazu, kým ešte hovoril, zaspieval kohút. 61 Vtedy sa Pán obrátil, pozrel na Petra a Peter sa rozpamätal na Pánovo slovo, ktoré mu povedal: „Skôr ako dnes zaspieva kohút, tri razy ma zaprieš.“22,61 Lk 22,34 62 Peter vyšiel von a horko sa rozplakal.

Potupovanie Ježiša

63 Muži, ktorí držali Ježiša, sa mu posmievali a bili ho.22,63-65 Mt 26,67-68; Mk 14,6522,63-64 Iz 50,6; 53,5
64 Zakrývali ho22,64 Var. Zakrývali mu tvár. a vypytovali sa ho: „Prorokuj, kto ťa udrel!“ 65 A mnoho ďalších rúhavých slov vyslovili proti nemu.

Ježiš pred veľradou

66 Keď sa rozvidnilo, zišli sa starší z ľudu, veľkňazi a zákonníci, predviedli ho pred veľradu22,66-71 Mt 26,59-66; Mk 14,55-64; Jn 18,19-24
67 a hovorili: „Ak si Mesiáš, povedz nám to!“ On im odpovedal: „Aj keď vám poviem, neuveríte.22,67 Jn 3,12; 8,45; 10,24 68 A keď sa aj spýtam, neodpoviete mi. 69 Ale odteraz bude Syn človeka sedieť po pravici Božej moci.“22,69 Ž 110,1; Dan 7,13; Sk 7,56 70 Tu všetci povedali: „Si teda Boží Syn?“ Odpovedal im: „Vy hovoríte, že som.“22,70 Lk 23,3 71 Oni povedali: „Načo ešte potrebujeme svedectvo? Sami sme to počuli z jeho úst.“