Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

21. kapitola

Dar vdovy

1 Keď sa rozhliadol, zbadal boháčov, ako hádžu svoje dary do chrámovej pokladnice.21,1-4 Mk 12,41-4421,1 2Krľ 12,10
2 Videl aj akúsi chudobnú vdovu, ako ta hodila dve drobné mince21,2 Gr. lepton — najmenšia drobná minca v Galilei., 3 a povedal: „Veru, hovorím vám, táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci. 4 Lebo oni vhodili dary zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe vhodila všetko, čo mala, celé svoje živobytie.“21,4 2Kor 8,12

Zničenie chrámu

5 Keď niektorí hovorili o chráme, ako je vyzdobený krásnymi kameňmi a ďakovnými darmi, povedal:21,5-6 Mt 24,1-2; Mk 13,1-2
6 „Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni. Všetko bude zničené.“21,6 Lk 19,43-44

Znamenia a prenasledovanie

7 Opýtali sa ho: „Učiteľ, kedy to bude? Aké bude znamenie, keď sa to začne diať?“21,7-11 Mt 24,3-8; Mk 13,3-8
8 On odpovedal: „Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a budú v mojom mene hovoriť: ‚Ja som!‘21,8 T. j. označovať sa za Mesiáša. a ‚Ten čas je už blízko!‘, no nechoďte za nimi!21,8 Lk 17,23; 1Jn 2,18 9 A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa! Najprv musí prísť toto, ale koniec nebude hneď.“ 10 Potom im povedal: „Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu.21,10 2Krn 16,6; Iz 19,2 11 Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor, hrôzy a veľké znamenia z neba. 12 Ale pred tým všetkým položia na vás ruky a budú vás prenasledovať. Vydajú vás synagógam a uväznia. Budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno.21,12-17 Mt 10,17-22; Mk 13,9-1321,12 Jn 16,2 13 To vám bude príležitosťou na svedectvo. 14 Zaumieňte si teda, že sa nebudete dopredu pripravovať, ako sa brániť.21,14-15 Lk 12,11-12 15 Ja vám totiž dám výrečnosť a múdrosť, ktorej ani všetci vaši protivníci nebudú môcť odolať a protirečiť.21,15 Iz 54,17; Sk 6,10 16 Zradia vás aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás aj usmrtia.21,16 Lk 12,52-53 17 Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno.21,17 Mt 24,9; Jn 15,19 18 Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí.21,18 Lk 12,7 19 Ak vytrváte, získate život.21,19 Mt 24,13

Skaza Jeruzalema

20 Keď uvidíte, že vojská obkľučujú Jeruzalem, vedzte, že je blízko jeho spustošenie.21,20-24 Mt 24,15-28; Mk 13,14-23; Lk 19,43-44
21 Vtedy tí, čo budú v Judsku, nech utekajú do hôr. Tí však, čo budú v meste, nech z neho odídu a tí, čo budú na vidieku, nech doň nevchádzajú.21,21 Lk 17,31 22 Lebo to sú dni pomsty, aby sa splnilo všetko, čo je napísané.21,22 Dt 32,35; Jer 46,10; Oz 9,7 23 Beda tehotným a tým, ktoré budú v tých dňoch dojčiť! Lebo bude veľké súženie na zemi a hnev proti tomuto ľudu.21,23 Lk 23,29; 1Kor 7,26 24 Ľudia budú padať pod ostrím meča, odvedú ich do zajatia medzi všetky národy a po Jeruzaleme budú šliapať pohania, kým sa nenaplnia časy pohanov.21,24 Dt 28,64; Ž 79,1; Iz 63,18; Jer 21,7; Dan 8,13; Tob 14,5; Rim 11,25

Príchod Syna človeka

25 Na slnku, na mesiaci i na hviezdach budú znamenia. Národy na zemi budú plné úzkosti a zmätku z burácania mora a vlnobitia.21,25-28 Mt 24,29-31; Mk 13,24-2721,25-26 Ž 46,2-3; 65,7.8; Iz 13,10; Ez 32,7; Joel 2,10; Sof 1,15; Ag 2,6; Zj 6,12-13
26 Ľudia budú zmierať strachom a očakávaním toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť.21,26 Iz 34,4; Múd 5,22 27 Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s veľkou mocou a slávou.21,27 Dan 7,13-14; Zj 1,7 28 Keď sa toto začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie.“

Poučenie z figovníka

29 Povedal im toto podobenstvo: „Pozrite na figovník a na všetky stromy!21,29-33 Mt 24,32-36; Mk 13,28-32
30 Keď vidíte, že pučia, viete, že leto je už blízko. 31 Tak aj vy, keď uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko Božie kráľovstvo. 32 Amen, hovorím vám, že toto pokolenie sa nepominie, kým sa všetko nestane.21,32 Lk 9,27 33 Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú.

Výzva bedliť

34 Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás ten deň neprekvapil;21,34 Iz 5,11-13; Lk 12,45; 17,27; Rim 13,13; 1Tes 5,3.6-7
35 príde totiž ako osídlo21,35 Var. lebo osídlo príde. na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme.21,35 Iz 24,16-17; 1Pt 4,7 36 Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mali silu uniknúť všetkému, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka.“21,36 Mk 13,33; Lk 12,40

Ježišove posledné dni

37 Cez deň učil v chráme, ale na noc vychádzal von a zdržiaval sa na vrchu, ktorý sa volá Olivový.21,37-38 Jn 8,1-221,37 Lk 19,47; 22,39
38 A všetok ľud sa zavčas rána hrnul k nemu do chrámu, aby ho počúval.