Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

13. kapitola

Výzva na pokánie

1 V tom čase prišli za ním nejakí ľudia a rozprávali mu o Galilejčanoch, ktorých krv zmiešal Pilát s ich obetami.
2 On im odpovedal: „Myslíte si, že spomínaní Galilejčania, ktorí tak trpeli, boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania?13,2 Jn 9,2 3 Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete.13,3.5 Lk 3,9 4 Alebo si myslíte, že tí osemnásti, na ktorých padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší vinníci ako ostatní obyvatelia Jeruzalema? 5 Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete.“

Podobenstvo o neplodnom figovníku

6 A povedal toto podobenstvo: „Istý človek mal vo vinici zasadený figovník. Keď prišiel hľadať na ňom ovocie, nič nenašiel.13,6-7 Mt 21,19; Mk 11,13-14
7 Preto povedal vinohradníkovi: ‚Pozri, už tri roky chodím hľadať na tomto figovníku ovocie, no nič nenachádzam. Vytni ho! Načo zbytočne vyčerpáva zem?‘ 8 On mu odpovedal: ‚Pane, nechaj ho ešte tento rok. Okopem ho a pohnojím.13,8 2Pt 3,9.15 9 Možno nabudúce prinesie ovocie. Ak nie, vytneš ho.‘“

Uzdravenie zhrbenej ženy

10 V istú sobotu učil v ktorejsi synagóge.13,10 Lk 6,6
11 Bola tam žena, osemnásť rokov posadnutá duchom nevládnosti. Bola zhrbená a nemohla sa vôbec narovnať. 12 Keď ju Ježiš zbadal, zavolal si ju a povedal jej: „Žena, si oslobodená od svojej nevládnosti.“ 13 Položil na ňu ruky, ona sa hneď vzpriamila a oslavovala Boha.13,13 Lk 6,10; 14,4 14 Ale predstavený synagógy, pobúrený nad tým, že ju Ježiš uzdravil v sobotu, povedal zástupu: „Je šesť dní, keď treba pracovať. V týchto dňoch prichádzajte a dávajte sa uzdravovať, a nie v sobotný deň!“13,14 Lk 6,7; Jn 5,10 15 Pán mu odpovedal: „Pokrytci! Či každý z vás neodväzuje svojho vola alebo osla od jasieľ a nevodí ho napájať aj v sobotu?13,15 Lk 14,5 16 A či túto Abrahámovu dcéru, ktorú satan osemnásť rokov držal spútanú, nebolo treba z toho puta vyslobodiť v sobotný deň?“13,16 Lk 19,9 17 Keď to povedal, všetci jeho protivníci sa zahanbili, ale celý zástup sa radoval zo všetkých slávnych skutkov, ktoré Ježiš konal.

Podobenstvo o horčičnom zrnku a o kvase

18 Potom povedal: „Čomu sa podobá Božie kráľovstvo, k čomu ho prirovnám?13,18-19 Mt 13,31-32; Mk 4,30-32
19 Podobá sa horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial vo svojej záhrade, kde vyrástlo na veľký strom a nebeské vtáky hniezdili v jeho konároch.“13,19 Ez 17,23; 31,6; Dan 4,9.18 20 A ďalej hovoril: „K čomu prirovnať Božie kráľovstvo?13,20-21 Mt 13,33; 1Kor 5,6; Ga 5,9 21 Podobá sa kvasu, ktorý žena vzala a zamiesila do troch mier múky, až všetko vykvasilo.“

Tesná brána

22 Ježiš prechádzal cestou do Jeruzalema cez mestá i dediny a učil.
23 Ktosi sa ho spýtal: „Pane, je málo tých, čo budú spasení?“ On im povedal:13,23 Lk 18,2613,23-24 Mt 7,13-14 24 „Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo mnohí, hovorím vám, sa budú usilovať vojsť, ale nebudú vládať. 25 Keď hospodár vstane a zavrie dvere a vy zostanete stáť vonku, budete klopať na dvere a volať: ‚Pane, otvor nám!‘ Ale on vám odpovie: ‚Nepoznám vás. Odkiaľ ste?‘13,25-27 Mt 7,21-2313,25 Mt 25,10-12 26 Vtedy začnete hovoriť: ‚Jedli a pili sme s tebou a učil si na našich uliciach.‘ 27 Ale on vám povie: ‚Nepoznám vás. Odkiaľ ste? Všetci páchatelia neprávosti, odstúpte odo mňa!‘13,27 Ž 6,9; 1Mak 3,6; Mt 25,41 28 Tam bude plač a škrípanie zubami, keď uvidíte, že Abrahám, Izák, Jákob a všetci proroci sú v Božom kráľovstve, ale vy ostanete vyhodení vonku.13,28-29 Mt 8,11-1213,28 Mt 22,13-14; 25,30 29 A mnohí budú prichádzať od východu i západu, od severu i juhu a budú stolovať v Božom kráľovstve.13,29 Ž 107,3; Bar 4,37 30 A tak sú poslední, čo budú prví, a sú prví, čo budú poslední.“13,30 Mt 19,30; 20,16; Mk 10,31

Výrok o Herodesovi

31 V tú hodinu prišli niektorí farizeji a hovorili mu: „Choď a odíď odtiaľto preč, lebo Herodes ťa chce zabiť.“
32 Odpovedal im: „Choďte a povedzte tej líške: ‚Hľa, vyháňam démonov. Dnes i zajtra uzdravujem, a tretieho dňa dokončím svoje dielo.‘13,32-33 Lk 9,22.31.44; 17,25; 18,31-33 33 Ale dnes, zajtra i pozajtra musím ísť ďalej, lebo nie je možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalema.

Nárek nad Jeruzalemom

34 Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, čo boli poslaní k tebe! Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti ako sliepka svoje kuriatka pod krídla, a nechceli ste!13,34-35 Mt 23,37-3913,34 Dt 32,11
35 Hľa, váš dom vám ostáva pustý. A hovorím vám: Neuvidíte ma, kým nepríde čas, keď poviete: Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.“13,35 1Krľ 9,7-9; Ž 69,26; 118,26; Jer 12,7; 22,5; Tob 14,4; Mt 23,38