Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

12. kapitola

Varovanie pred kvasom farizejov

1 Medzitým sa zhromaždili tisícové zástupy, takže ľudia až šliapali po sebe navzájom. Ježiš začal hovoriť najprv svojim učeníkom: „Chráňte sa kvasu farizejov, čiže pokrytectva.12,1 Mt 16,6; Mk 8,15
2 Veď nič nie je také zahalené, aby nebolo odhalené, a nič nie je natoľko skryté, aby nevyšlo najavo.12,2-9 Mt 10,26-3312,2 Mk 4,22; Lk 8,17; Ef 5,13 3 Lebo čo ste povedali v tme, budú počuť na svetle. Čo ste v komôrkach pošepli do ucha, budú rozhlasovať zo striech.

Koho sa báť

4 Vám, svojim priateľom, hovorím: Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo a potom už nič viac nemôžu urobiť!
5 Ukážem vám, koho sa máte báť. Bojte sa toho, ktorý zabije a má moc uvrhnúť do pekla. Áno, hovorím vám: Toho sa bojte!12,5 Jk 4,12 6 Či nepredávajú päť vrabcov za dva haliere12,6 Gr. assarion.? A Boh ani na jedného z nich nezabúda. 7 Vy však máte spočítané aj vlasy na hlave. Nebojte sa, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov.12,7 Lk 12,24; 21,18

Odvaha vyznávať Krista

8 Hovorím vám: Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, toho aj Syn človeka vyzná pred Božími anjelmi.12,8 Zj 3,5
9 Kto ma však zaprie pred ľuďmi, bude zaprený pred Božími anjelmi.12,9 Mk 8,38; Lk 9,26; 2Tim 2,12 10 Každému, kto povie slovo proti Synovi človeka, bude odpustené. Tomu však, kto sa bude rúhať Duchu Svätému, nebude odpustené.12,10 Mt 12,31-32; Mk 3,28-29; 1Jn 5,16 11 Keď vás budú vodiť do synagóg, pred úrady a vrchnosti, nestarajte sa, ako a čím sa budete brániť,12,11-12 Mt 10,19-20; Mk 13,11; Lk 21,14-15 12 lebo Duch Svätý vás v tej chvíli poučí, čo máte hovoriť.“

Podobenstvo o chamtivom boháčovi

13 Ktosi zo zástupu mu povedal: „Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou rozdelil o dedičstvo.“
14 On mu odpovedal: „Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo rozhodcu medzi vami?“12,14 Sk 7,27 15 A pokračoval: „Dajte pozor a vyvarujte sa akejkoľvek chamtivosti po nadbytku! Lebo život človeka nezávisí od jeho majetku a hojnosti.“12,15 1Tim 6,9-10 16 A potom im povedal toto podobenstvo: „Istému boháčovi prinieslo pole hojnú úrodu. 17 Rozmýšľal a hovoril si: ‚Čo urobím? Veď nemám kam pozvážať úrodu.‘ 18 Potom si povedal: ‚Urobím toto: Zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie. Tam potom uložím všetko obilie i svoj majetok a 19 poviem si: Duša, máš veľa majetku na mnoho rokov. Odpočívaj, jedz, pi a veseľ sa!‘ 20 Ale Boh mu povedal: ‚Blázon! Ešte tejto noci požiadajú o tvoj život a komu ostane to, čo si nahonobil?‘12,20 Jób 27,8; Tob 7,10; Sir 11,19 21 Tak bude s každým, kto zhŕňa poklady pre seba, a nie je bohatý v Bohu.“12,21 Mt 6,20; Lk 12,33-34; 1Tim 6,17-19

Dôvera v Boha

22 A svojim učeníkom povedal: „Preto vám hovorím: Nerobte si starosti o život, čo budete jesť, ani o telo, čo si oblečiete.12,22-34 Mt 6,25-34
23 Veď život je viac ako pokrm a telo viac ako odev. 24 Pozrite sa na havrany! Nesejú ani nežnú. Nemajú ani komoru, ani stodolu, a Boh ich živí. O čo viac ste vy ako vtáky!12,24 Lk 12,7 25 A kto z vás si môže svojou ustarostenosťou predĺžiť život čo len o lakeť? 26 Ak teda nemôžete ani to najmenšie, prečo ste ustarostení o ostatné? 27 Zamyslite sa nad ľaliami, ako rastú. Nenamáhajú sa ani nepradú. Hovorím vám, že ani Šalamún sa v celej svojej sláve neobliekal tak, ako jedna z nich.12,27 1Krľ 10,4-7 28 Keď teda Boh na poli takto oblieka trávu, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr sa postará o vás, maloverní! 29 Ani vy sa teda neumárajte otázkami, čo budete jesť a čo budete piť. Nebuďte utrápení!12,29-30 1Pt 5,7 30 Veď toto všetko zháňajú národy tohto sveta. Váš Otec predsa vie, že to potrebujete. 31 Hľadajte však jeho kráľovstvo a toto sa vám pridá.12,31 Mk 10,29-30 32 Neboj sa, maličké stádo, lebo sa zapáčilo vášmu Otcovi dať vám kráľovstvo.12,32 Lk 22,29; 6,20 33 Predajte, čo máte, a rozdajte ako almužnu! Urobte si mešce, ktoré sa nezoderú, nevyčerpateľný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde moľ neničí.12,33 Mk 10,21; Lk 18,22; 1Tim 6,17-19; Jk 5,1-312,33-34 Mt 6,19-21; Lk 16,9; 18,22 34 Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce.

Výzva bedliť

35 Majte bedrá opásané a lampy zažaté!12,35 Ex 12,11; Mt 25,1; Ef 6,14; 1Pt 1,13
36 Buďte podobní ľuďom, ktorí čakajú na svojho pána, keď sa vráti zo svadby, aby mu otvorili hneď, ako príde a zaklope.12,36-38 Mk 13,34-36; Mt 25,1-13 37 Blahoslavení sú sluhovia, ktorých pán nájde bdieť. Amen, hovorím vám: Opáše sa, posadí ich k stolu, pristúpi a bude ich obsluhovať.12,37 Jn 13,4-5 38 Či príde pred polnocou alebo až nad ránom12,38 Gr. počas druhej alebo tretej nočnej stráže. a nájde ich bdieť, sú blahoslavení. 39 Uvedomte si predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú hodinu príde zlodej, nedovolil by mu vniknúť do svojho domu.12,39-40 Mt 24,43-44; Lk 21,34-36; 1Tes 5,2; 2Pt 3,10; Zj 3,3; 16,15 40 Aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte.“

Podobenstvo o vernom sluhovi

41 Peter mu povedal: „Pane, toto podobenstvo hovoríš iba nám alebo aj všetkým?“12,41-46 Mt 24,45-51
42 Pán mu odpovedal: „Kto je teda verný a rozumný správca, ktorého pán ustanovil nad svojimi služobníkmi, aby im načas dával určenú stravu? 43 Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde robiť tak. 44 Pravdivo vám hovorím: Ustanoví ho nad celým svojím majetkom.12,44 Mt 25,21; Lk 19,17 45 Ale keby si ten sluha vo svojom srdci povedal: ‚Môj pán mešká a nechodí,‘ a začal by biť sluhov a slúžky, jesť, piť a opíjať sa,12,45 Lk 21,34 46 pán toho sluhu príde v deň, keď to nečaká, a v hodinu, o ktorej sa nenazdá. Rozpoltí ho a dá mu podiel s nevernými. 47 Ten sluha, ktorý poznal vôľu svojho pána, no nepripravil sa a neplnil jeho vôľu, bude veľmi bitý.12,47 Jk 4,17 48 Ten však, ktorý ju nepoznal a urobil by niečo, čo si zaslúži bitku, bude menej bitý. Od každého, kto mnoho dostal, bude sa mnoho žiadať. Od toho, komu veľa zverili, budú aj viac žiadať.

Ježiš — príčina rozdelenia

49 Oheň som prišiel vrhnúť na zem. A čo chcem? Len aby už vzbĺkol!
50 Krstom mám byť pokrstený a ako je mi úzko, kým sa to nestane!12,50 Mk 10,38-39 51 Myslíte si, že som prišiel darovať na zemi pokoj? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie.12,51-53 Mt 10,34-36 52 Lebo odteraz sa päť ľudí v jednom dome rozdelí: traja proti dvom a dvaja proti trom. 53 Rozdelia sa otec proti synovi a syn proti otcovi, matka proti dcére a dcéra proti matke, svokra proti neveste a nevesta proti svokre.“12,53 Mich 7,6

Poznať znamenie čias

54 Potom povedal zástupom: „Keď zbadáte na západe vystupovať oblak, hneď hovoríte, že príde lejak. A býva to tak.12,54-56 Mt 16,2-3
55 A keď veje južný vietor, hovoríte, že bude horúčava. A býva. 56 Pokrytci, vzhľad zeme a neba viete rozoznať. Ako to, že neviete rozoznať terajší čas?

Zmieriť sa s protivníkom

57 Prečo sami od seba neviete posúdiť, čo je spravodlivé?
58 Keď ideš so svojím protivníkom pred vrchnosť, usiluj sa s ním cestou pokonať, aby ťa nezavliekol k sudcovi. Lebo sudca ťa vydá drábovi a dráb ťa uvrhne do väzenia.12,58-59 Mt 5,25-26; 18,34-35 59 Hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nevrátiš aj poslednú drobnú mincu.“