Predchádzajúca kapitola

4. kapitola

1 Páni, dávajte otrokom, čo je spravodlivé a čo si zaslúžia, veď viete, že aj vy máte Pána v nebi.

Povzbudenie

2 Vytrvajte v modlitbe, bdejte pri nej a vzdávajte vďaky.
3 Modlite sa aj za nás, aby nám Boh otvoril dvere pre slovo, aby sme hlásali Kristovo tajomstvo, pre ktoré som teraz v putách, 4 aby som to tajomstvo urobil zjavným tak, ako som povinný hovoriť. 5 Počínajte si múdro voči tým, čo sú mimo a využívajte čas. 6 Vaše slovo nech je vždy láskavé a múdro povedané, aby ste vedeli, ako treba každému odpovedať.

Záverečné pozdravy

7 Všetko, čo sa týka mňa, oznámi vám Tychikus, milovaný brat, verný služobník a spolupracovník v Pánovi,
8 ktorého som k vám poslal, aby ste o nás vedeli a aby potešil vaše srdcia, 9 a to s Onezimom, verným a milovaným bratom, ktorý je jeden z vás. Oni vám oznámia všetko, čo sa tu deje. 10 Pozdravuje vás môj spoluväzeň Aristarchos a Barnabášov bratranec Marek, o ktorom ste už dostali pokyny; prijmite ho, keď k vám príde 11 i s Ježišom, ktorý sa volá Justus. Oni sú spomedzi obrezaných mojimi jedinými spolupracovníkmi na Božom kráľovstve; oni mi boli útechou. 12 Pozdravuje vás Epafras, jeden z vás, služobník Krista Ježiša, ktorý ustavične bojuje za vás modlitbami, aby ste sa stali dokonalými a vo všetkom naplnení Božou vôľou. 13 Lebo môžeme dosvedčiť, že sa veľa namáha pre vás aj pre tých, čo sú v Laodicei a v Hierapolise. 14 Pozdravuje vás milovaný lekár Lukáš i Démas. 15 Pozdravte bratov v Laodicei i Nymfu a cirkev, ktorá je v jej dome. 16 Keď tento list u vás prečítate, postarajte sa, aby si ho prečítali aj v cirkvi v Laodicei a vy si zasa prečítajte list písaný Laodicejčanom. 17 A Archippovi povedzte: „Usiluj sa plniť službu, ktorú si v Pánovi prijal.“ 18 Môj, Pavlov, pozdrav napísaný vlastnou rukou. Pamätajte na moje okovy. Milosť nech je s vami!