Predchádzajúca kapitola

13. kapitola

Príkaz rozdeliť krajinu

1 Keď bol Jozua starý a pokročilý vekom, povedal mu Hospodin: „Ty si už starý a pokročilý vekom, no zostalo ešte mnoho územia, ktoré treba obsadiť.
2 Toto je územie, ktoré ešte zostalo: všetky oblasti Filištíncov a všetkých Gešúrcov 3 počnúc od Šichóru, ktorý tečie na východ od Egypta až po severnú hranicu Ekrónu, ktorý sa počíta ku Kanaánu, a päť filištínskych kniežatstiev: gazanské, ašdódske, aškalónske, gatské a ekrónske; ďalej Avvania, 4 z juhu celé územie Kanaánčanov a Meára, ktorá patrí Sidončanom, až po Afék, po územie Amorejčanov; 5 ďalej územie Gebalčanov a celý Libanon na východe od Baal-Gádu po úpätie vrchu Chermón, až ta, kde sa prichádza do Chamátu. 6 Ja zaženiem všetkých, ktorí bývajú na pohorí od Libanonu až po Misrefót-Majim a všetkých Sidončanov spred Izraelitov, ty len lósom rozdeľ krajinu do dedičného vlastníctva Izraelu, ako som ti prikázal. 7 Teraz teda rozdeľ túto krajinu do vlastníctva deviatim kmeňom a polovici Menaššeho kmeňa.“ 8 Rúbenovci a Gádovci zaujali s druhou polovicou Menaššeho kmeňa dedičný podiel, ktorý im dal Mojžiš za Jordánom na východe; ako im ho dal Mojžiš, Hospodinov služobník: 9 od Aroéru, ktorý leží na brehu potoka Arnón, a od mesta, ktoré je uprostred údolia, i celú rovinu Medeba až po Dibón, 10 všetky mestá amorejského kráľa Sichóna, ktorý vládol v Chešbóne, až po územie Ammónčanov, 11 Gileád i územie Gešúrcov a Maacháťanov, celé pohorie Chermónu a celý Bášan až po Salchu, 12 celé kráľovstvo bášanského Óga, ktorý panoval v Aštaróte a Edrei. Ten zostal ešte zo zvyšku Refajov, ktorých Mojžiš porazil a vyhnal. 13 Izraeliti však nevyhnali Gešúrcov a Maacháťanov, preto tí ostali bývať medzi Izraelitmi dodnes.

Zajordánske kmene

14 Len Léviho kmeňu nedal Mojžiš dedičný podiel. Ohňové obety Hospodina, Boha Izraela, sú ich dedičným podielom, ako im prisľúbil.
15 Mojžiš dal kmeňu Rúbenovcov dedičstvo podľa ich rodov: 16 Pripadlo im územie od Aroéru, ktoré leží na brehu potoka Arnón, spolu s mestom uprostred údolia, ďalej celá rovina po Medebu, 17 Chešbón a všetky jeho mestá, ktoré ležia na rovine, Dibón, Bamót-Baal, Bét-Baal-Meón, 18 Jahca, Kedemót, Mefaat, 19 Kirjatajim, Sibma, Ceret-Šachar na kopci v údolí, 20 Bét-Peór, úbočia Pisgy, Bét-Ješimót, 21 všetky mestá na rovine a celé kráľovstvo amorejského kráľa Sichóna, ktorý vládol v Chešbóne. Mojžiš porazil jeho aj midjánske kniežatá Eviho, Rekema, Cúra, Chúra a Rebu, ako aj kniežatá Sichóna, ktoré bývali v krajine. 22 Izraeliti zabili mečom aj veštca Bileáma, Beórovho syna, spolu s ostatnými pobitými. 23 Hranicou Rúbenovcov bol Jordán a jeho pobrežie. Toto je dedičné vlastníctvo Rúbenovcov podľa ich rodov. Toto sú ich mestá a dediny. 24 Mojžiš dal dedičstvo kmeňu Gádovcov podľa rodov. 25 Pripadlo im územie Jazér, všetky mestá v Gileáde a polovica krajiny Ammónčanov až po Aroér, ktorý leží na východ od Rabby, 26 od Chešbónu po Rámat-Micpe a Betoním, od Machanajimu až po územie Ló-Debáru. 27 V údolí dostali Bét-Harám, Bét-Nimra, Sukkót, Cafón, zvyšok kráľovstva chešbónskeho kráľa Sichóna, Jordán a jeho pobrežie až po pobrežie jazera Kinneret na východnej strane Jordánu. 28 To je dedičné vlastníctvo Gádovcov podľa ich rodov, ich mestá a dediny. 29 Mojžiš dal polovici kmeňa Menaššeovcov jeho dedičstvo. Polovici kmeňa Menaššeovcov podľa jeho rodov pripadlo toto: 30 územie od Machanajimu, celý Bášan, kráľovstvo bášanského kráľa Óga, všetky Jaírove dediny, ktoré ležia v Bášane, spolu šesťdesiat miest, 31 polovicu Gileádu, Aštarótu a Edrei, mestá Ógovho kráľovstva v Bášane. To pripadlo potomkom Machíra, syna Menaššeho, polovici Machírovcov podľa ich rodov. 32 Toto rozdelil Mojžiš na moábskych stepiach za Jordánom, východne od Jericha. 33 Léviho kmeňu nedal Mojžiš dedičné vlastníctvo, lebo Hospodin, Boh Izraela, je podľa prísľubu jeho dedičným vlastníctvom.