Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

12. kapitola

Zoznam porazených kráľov

1 Toto sú králi krajiny, ktorých Izraeliti pobili a ich zajordánske územie obsadili smerom na východ od potoka Arnón až po vrch Chermón s celou východnou Arabou.
2 Amorejský kráľ Sichón, ktorý býval v Chešbóne a vládol od Aroéru, čo leží na brehu potoka Arnón, teda od stredu tej doliny cez polovicu Gileádu až po potok Jabbók, ktorý tvorí hranicu s Ammónčanmi,12,2 Gn 32,23; Nm 21,13.21.24 3 cez Arabu až po jazero Kinneret na východe, po More Araby — po Soľné more — na východe smerom do Bét-Ješimótu a na juhu od Temánu pod úbočie Pisgy.12,3 Nm 34,11; Dt 3,17 4 Toto bolo územie bášanského kráľa Óga, ktorý ostal z Refajov a býval v Aštaróte a v Edrei:12,4 Nm 21,33; Dt 3,10n 5 ovládal pohorie Chermón, Salchu i celý Bášan až po územie Gešúrcov a Maacháťanov, nad polovicou Gileádu až po územie chešbónskeho kráľa Sichóna. 6 Hospodinov služobník Mojžiš s Izraelitmi ich pobil. Mojžiš, Hospodinov služobník, dal krajinu do vlastníctva Rúbenovcom, Gádovcom a polovici Menaššeho kmeňa.12,6 Nm 32,33 7 Toto sú králi krajiny, ktorých Jozua a Izraeliti porazili na druhej, západnej strane Jordánu od Baal-Gádu v údolí Libanonu až po vrch Chalák, ktorý sa dvíha smerom k Seíru, ktorú dal Jozua do vlastníctva izraelským kmeňom, každému jeho diel 8 na pohorí, na Nížine, v Arabe, na úbočiach, v púšti a v Negeve v kraji Chetitov, Amorejčanov, Kanaánčanov, Perizzejcov, Chivvijov, Jebúsejov:12,8 Joz 11,3 9 jeden kráľ Jericha, jeden kráľ Aja, ktorý leží pri Bételi,12,9 Joz 6,2; 8,29 10 jeden jeruzalemský kráľ, jeden hebronský kráľ,12,10-11 Joz 10,3 11 jeden jarmútsky kráľ, jeden lachíšsky kráľ, 12 jeden eglónsky kráľ, jeden gezerský kráľ,12,12 Joz 10,3.26.33; Sdc 1,29 13 jeden debírsky kráľ, jeden gederský kráľ,12,13 Joz 10,38n; Sdc 1,11 14 jeden chormský kráľ, jeden arádsky kráľ,12,14 Nm 21,1; Sdc 1,17 15 jeden libniansky kráľ, jeden adullámsky kráľ,12,15 Joz 10,29n 16 jeden makkedský kráľ, jeden bételský kráľ,12,16 Joz 10,28; Sdc 1,22-26 17 jeden tappúašský kráľ, jeden cheferský kráľ,12,17 Joz 15,53 18 jeden aféksky kráľ, jeden šarónsky kráľ,12,18 Joz 15,53; 1Sam 4,1; 1Krn 5,16 19 jeden madónsky kráľ, jeden chacórsky kráľ,12,19 Joz 11,1.10 20 jeden šimrón-merónsky kráľ, jeden achšáfsky kráľ,12,20 Joz 11,1 21 jeden taanachský kráľ, jeden megiddský kráľ,12,21 Joz 17,11; Sdc 1,27 22 jeden kedešský kráľ, jeden kráľ Jokneámu na Karmeli,12,22 Joz 19,11.37 23 jeden kráľ Dóru na Dórskej pahorkatine, jeden kráľ Gojímu v Galilei12,23 Gn 14,1.9; Joz 11,2 24 a jeden tircanský kráľ; spolu tridsaťjeden kráľov.12,24 1Krľ 14,17