Predchádzajúca kapitola

12. kapitola

Zoznam porazených kráľov

1 Toto sú králi krajiny, ktorých Izraeliti pobili a ich zajordánske územie obsadili smerom na východ od potoka Arnón až po vrch Chermón s celou východnou Arabou.
2 Amorejský kráľ Sichón, ktorý býval v Chešbóne a vládol od Aroéru, čo leží na brehu potoka Arnón, teda od stredu tej doliny cez polovicu Gileádu až po potok Jabbók, ktorý tvorí hranicu s Ammónčanmi, 3 cez Arabu až po jazero Kinneret na východe, po More Araby — po Soľné more — na východe smerom do Bét-Ješimótu a na juhu od Temánu pod úbočie Pisgy. 4 Toto bolo územie bášanského kráľa Óga, ktorý ostal z Refajov a býval v Aštaróte a v Edrei: 5 ovládal pohorie Chermón, Salchu i celý Bášan až po územie Gešúrcov a Maacháťanov, nad polovicou Gileádu až po územie chešbónskeho kráľa Sichóna. 6 Hospodinov služobník Mojžiš s Izraelitmi ich pobil. Mojžiš, Hospodinov služobník, dal krajinu do vlastníctva Rúbenovcom, Gádovcom a polovici Menaššeho kmeňa. 7 Toto sú králi krajiny, ktorých Jozua a Izraeliti porazili na druhej, západnej strane Jordánu od Baal-Gádu v údolí Libanonu až po vrch Chalák, ktorý sa dvíha smerom k Seíru, ktorú dal Jozua do vlastníctva izraelským kmeňom, každému jeho diel 8 na pohorí, na Nížine, v Arabe, na úbočiach, v púšti a v Negeve v kraji Chetitov, Amorejčanov, Kanaánčanov, Perizzejcov, Chivvijov, Jebúsejov: 9 jeden kráľ Jericha, jeden kráľ Aja, ktorý leží pri Bételi, 10 jeden jeruzalemský kráľ, jeden hebronský kráľ, 11 jeden jarmútsky kráľ, jeden lachíšsky kráľ, 12 jeden eglónsky kráľ, jeden gezerský kráľ, 13 jeden debírsky kráľ, jeden gederský kráľ, 14 jeden chormský kráľ, jeden arádsky kráľ, 15 jeden libniansky kráľ, jeden adullámsky kráľ, 16 jeden makkedský kráľ, jeden bételský kráľ, 17 jeden tappúašský kráľ, jeden cheferský kráľ, 18 jeden aféksky kráľ, jeden šarónsky kráľ, 19 jeden madónsky kráľ, jeden chacórsky kráľ, 20 jeden šimrón-merónsky kráľ, jeden achšáfsky kráľ, 21 jeden taanachský kráľ, jeden megiddský kráľ, 22 jeden kedešský kráľ, jeden kráľ Jokneámu na Karmeli, 23 jeden kráľ Dóru na Dórskej pahorkatine, jeden kráľ Gojímu v Galilei 24 a jeden tircanský kráľ; spolu tridsaťjeden kráľov.