Predchádzajúca kapitola

4. kapitola

Súd nad národmi

1 Veď, hľa, v tých dňoch a v tom čase, keď zmením údel Júdu a Jeruzalema,
2 zhromaždím všetky národy, zavediem ich do Údolia Jošafát a tam sa budem s nimi súdiť pre môj ľud a pre moje dedičstvo, pre Izrael, pretože ho rozptýlili medzi pohanov, moju krajinu rozkúskovali 3 a o môj ľud losovali. Chlapca dávali za neviestku a dievča predávali za víno, aby mohli piť. 4 Čo ste pre mňa vy, Týrus a Sidon i všetky oblasti Filištínska? Chcete sa mi odplatiť za nejaký skutok? Ak sa chcete odplatiť mne, veľmi rýchlo vrátim odplatu na vaše hlavy. 5 Veď ste pobrali moje striebro a zlato a moje najkrajšie klenoty ste zaniesli do svojich chrámov. 6 Júdovcov a Jeruzalemčanov ste predávali Grékom, aby ste ich odstránili z ich územia. 7 Hľa, ja ich povzbudím k návratu z miesta, na ktoré ste ich predali, a vašu odplatu vrátim na vaše hlavy. 8 Vašich synov a vaše dcéry dám do rúk Júdovcov a oni ich predajú Šebanom, ďalekému národu, lebo Hospodin prehovoril.“ 9 „Rozhláste to medzi národmi, vyhláste svätú vojnu! Prebuďte hrdinov! Nech prídu a vystúpia všetci bojovníci! 10 Prekujte svoje pluhové radlice na meče a svoje vinárske nože na oštepy! Slabý nech povie: ‚Som hrdina!‘ 11 Ponáhľajte sa a poďte, všetky okolité národy, a zhromaždite sa tam! Zošli ta, Hospodin, svojich hrdinov!“ 12 „Nech sa prebudia a nech vystúpia národy do Údolia Jošafát, lebo tam si zasadnem, aby som súdil všetky okolité národy. 13 Chopte sa kosáka, lebo dozrela žatva; poďte, šliapte, lebo lis je plný, pretekajú kade, lebo ich zlomyseľnosť je veľká.“ 14 Davy a davy sú v Údolí rozhodnutia, lebo blízko je deň Hospodina v Údolí rozhodnutia. 15 Slnko a mesiac sa zatmejú a hviezdy stratia svoj jas. 16 Hospodin skríkne zo Siona a z Jeruzalema vydá svoj hlas, takže sa zachvejú nebesá i zem. Hospodin je však útočiskom pre svoj ľud a pevnosťou pre Izraelitov. 17 „Vtedy spoznáte, že ja som Hospodin, váš Boh, a že prebývam na Sione, na svojom svätom vrchu. Jeruzalem bude svätý a cudzinci nebudú viac cezeň prechádzať. 18 V ten deň budú vrchy vlhnúť muštom, pahorky budú pretekať mliekom a vo všetkých vodných korytách Judska bude tiecť voda. Prameň bude vytekať z Hospodinovho domu a bude napájať Údolie akácií. 19 Egypt sa stane pustatinou a Edóm pustou stepou za násilie nad Júdovcami, ktorých nevinnú krv vylievali v ich krajine. 20 Judsko však ostane naveky a Jeruzalem z pokolenia na pokolenie. 21 Pomstím ich nepomstenú krv, lebo Hospodin býva na Sione.“