Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

5. kapitola

1 Len volaj, či ti niekto odpovie. Na koho zo svätých sa obrátiš?5,1 Jób 15,15 2 Blázna zabije hnev a nerozumného usmrtí vášeň. 3 Videl som, ako blázon zapúšťa korene, ale znenazdajky je jeho obydlie vyvrátené.5,3-5 Jób 4,10-11; Ž 37,35-36 4 Jeho synovia sú ďaleko od záchrany, sú utláčaní v bráne a niet toho, kto by ich ratoval.5,4 Jób 29,7; Ž 127,5 5 Čo nažne, to poje hladný a suché snopy mu poberú, po jeho bohatstve dychtia smädní. 6 Veď z prachu nevyrastá nešťastie a zo zeme neklíči trápenie. 7 Naozaj, človek sa rodí na trápenie, ako iskry vyletujú nahor.5,7 Gn 3,17-19 8 Radšej by som hľadal Boha a Bohu by som predložil svoj prípad: 9 tomu, ktorý koná veľkolepé veci, ktoré nemožno prebádať, a podivuhodné skutky, ktoré nemožno spočítať.5,9 Jób 9,10; Ž 40,6; 72,18; Rim 11,33 10 On dáva dážď na povrch zeme a zosiela vodu na polia, 11 aby ponížených postavil na výšiny a smútiacich pozdvihol do bezpečia.5,11 1Sam 2,7-8; Ž 75,8; Lk 1,52-53 12 Marí zámery chytrákov, takže ich ruky nedosiahnu úspech. 13 Prichytí múdrych v ich chytráctve, takže rada úskočných sa vždy ukáže ako unáhlená.5,13 1Kor 3,19 14 Cez deň narazia na tmu a napoludnie hmatajú ako v noci.5,14 Prís 4,19; Iz 59,9-10 15 On zachraňuje chudobného pred mečom, ústami a rukou mocného, 16 a tak má chudobný nádej a neprávosť zatvorené ústa.5,16 1Sam 2,8-9 17 Aký blahoslavený je človek, ktorého Boh karhá! Nuž nepohŕdaj výchovou Všemohúceho,5,17 Ž 94,12; Prís 3,11-12; Heb 12,5-11 18 lebo on pôsobí bolesť, ale aj obväzuje, zraňuje, ale jeho ruky aj liečia.5,18 Dt 32,39; 1Sam 2,6; Iz 30,26; Oz 6,1 19 Zo šiestich úzkostí ťa vyslobodí, v siedmich sa ťa nedotkne zlé.5,19 Ž 34,20; Prís 24,16 20 V čase hladu ťa vykúpi zo smrti a v čase vojny z moci meča.5,20 Ž 33,19 21 Budeš skrytý pred bičom jazyka a nebudeš sa báť násilia, že príde.5,21 Ž 31,21; Prís 12,18; Jk 3,5-8 22 Vysmeješ sa násiliu i hladomoru. Ani divej zveri sa neboj, 23 veď máš zmluvu s kameňmi na poli a poľná zver uzavrela s tebou mier.5,23 Iz 11,6-8; Oz 2,20 24 Budeš vedieť, že tvoj stan je bezpečný, a keď preveríš svoj príbytok, nič mu nebude chýbať. 25 Presvedčíš sa, že máš množstvo detí a tvojho potomstva je sťa trávy na poli.5,25 Ž 128,3 26 K svojmu hrobu dôjdeš v zrelom veku, ako keď sa zvážajú snopy v pravý čas.5,26 Gn 15,15; Jób 42,17; Prís 9,11; 10,27 27 Nuž takto to je, prebádali sme to a je to tak. Načúvaj, aj ty si to uvedom!“