42. kapitola

Jóbova odpoveď

1 Nato Jób odpovedal Hospodinovi takto:
2 „Spoznal som, že môžeš všetko, a že nijaký plán nie je pre teba neuskutočniteľný.42,2 Mt 19,26; Lk 1,37 3 Kto tu pre neznalosť zakrýva múdre rozhodnutie? Preto odpovedám: ‚Ja som hovoril o veciach, ktoré som nechápal, a o divoch, o ktorých neviem.‘42,3 Jób 38,2; Ž 139,6 4 Vypočuj ma, prosím, a ja prehovorím. Budem ti klásť otázky a ty ma poučíš.42,4 Jób 38,3 5 Chýr o tebe sa mi dostal do ucha, ale teraz ťa na vlastné oči vidím.42,5 Jób 19,26-27; Iz 6,1.5; 3Jn 11 6 Preto odvolávam svoje slová a kajám sa v prachu a v popole.“42,6 Ezd 9,6; Dan 9,3

Epilóg

7 Potom, keď Hospodin dopovedal Jóbovi tieto slová, Elifazovi z Temánu povedal: „Môj hnev vzplanul proti tebe a tvojim dvom spoločníkom, lebo ste nehovorili o mne správne, tak ako môj služobník Jób.42,7 Jób 13,7-10
8 Preto teda si vezmite sedem býčkov a sedem baranov, choďte k môjmu služobníkovi Jóbovi a prineste za seba spaľovanú obetu. Môj služobník Jób sa bude za vás modliť, lebo len pre neho nebudem zaobchádzať s vami podľa vášho bláznovstva, pretože ste nehovorili o mne ako môj služobník Jób.“42,8 1Krn 15,26; Jób 22,29-30; Ez 14,14.20 9 Potom Elifaz z Temánu, Bildad zo Šúachu a Cofar z Naamy urobili tak, ako im Hospodin povedal. Nato Hospodin vzal ohľad na Jóba. 10 Hospodin zmenil Jóbov údel vtedy, keď sa modlil za svojich blížnych. Potom dal Hospodin Jóbovi dvojnásobok všetkého, čo vlastnil.42,10 Jób 1,3; 8,6-7 11 Vtedy k nemu prišli všetci jeho bratia, sestry a všetci niekdajší známi, aby s ním jedli chlieb v jeho dome. Prejavili mu sústrasť a potešovali ho pre všetko zlé, čo Hospodin na neho dopustil. Každý z nich mu daroval jednu kesitu42,11 Alt. baránka. a jeden zlatý prsteň.42,11 Jób 19,13-15.19 12 Ďalšie Jóbove dni Hospodin požehnal ešte väčšmi ako predchádzajúce. Mal štrnásťtisíc oviec a šesťtisíc tiav, tisíc volských záprahov a tisíc oslíc. 13 Mal sedem synov a tri dcéry.42,13 Jób 1,2 14 Jednej dal meno Jemima, druhú pomenoval Kecía a tretiu nazval Keren-Happúch42,14 Hebr. Jemima = Hrdlička; Kecía = Kasia; Keren-Happúch = Nádobka na líčidlá.. 15 V celej krajine nebolo krajších žien ako boli Jóbove dcéry. Aj im dal otec dedičstvo medzi ich bratmi. 16 Jób potom žil stoštyridsať rokov, videl svojich synov a vnukov až do štvrtého pokolenia. 17 Napokon Jób zomrel starý a sýty životom.42,17 Gn 25,8