38. kapitola

Božie reči a Jóbove odpovede

Prvá Božia reč

1 Takto odpovedal Hospodin Jóbovi z búrky:38,1 Jób 31,35; Ez 1,4; Nah 1,3; Hab 1,3
2 „Ktože to zatemňuje zámer nevedomými slovami?38,2 Jób 34,35; 35,16; 42,3; 1Tim 1,7 3 Opáš si teda bedrá ako chlap, budem sa ťa pýtať a ty ma poučíš.38,3 Jób 40,7; 1Pt 1,13 4 Kde si bol, keď som kládol základy zeme? Povedz, ak niečo rozumné o tom vieš!38,4 Jób 15,7; Ž 104,5 5 Kto určil jej rozmery? — Veď to vieš! — Kto nad ňou natiahol meraciu šnúru?38,5 Prís 30,4 6 Do čoho sú zapustené jej podstavce, kto položil jej uholný kameň,38,6 Ž 24,2; 75,4; 104,5 7 keď ranné hviezdy spoločne jasali a všetci Boží synovia radostne výskali?38,7 Jób 1,6; 2,1; Ž 19,2 8 Kto uzatvoril more vrátami, keď vyvrelo z lona zeme,38,8-11 Ž 104,6-9; Prís 8,29; Jer 5,22 9 keď som mu dal oblak za odev a temné mračno ho obvinulo, 10 keď som mu stanovil medzu, a dal závoru a vráta, 11 keď som povedal: ‚Potiaľto smieš prísť, ďalej nie, tu sa zlomí pýcha tvojich vĺn?‘ 12 Azda si niekedy v živote dal rozkaz ránu a dal si poznať rannej zore jej miesto,38,12 Ž 74,16 13 aby uchopila zem za okraje a boli z nej vytrasení zločinci? 14 Vtedy sa zem mení ako hlina pod pečatným valčekom a všetko sa ukáže vo farbe ako šaty. 15 Bezbožným bude však svetlo odoprené a ich pozdvihnuté rameno bude zlomené.38,15 Jób 18,18; 24,17; Ž 10,15 16 Vari si došiel až k prameňom mora a po dne prahlbiny si sa prechádzal? 17 Azda sa ti odkryli brány smrti, na vráta tieňa smrti si pozeral?38,17 Ž 9,14; 107,18 18 Uvedomil si si šírku zeme? Povedz, ak si ju celú spoznal! 19 Kde je cesta k príbytku svetla a kde má miesto tma? 20 Vedel by si ju odviesť k jej hranici a preskúmať chodníky k jej domu? 21 Určite to vieš, veď vtedy si sa narodil a veľký je už počet tvojich dní! 22 Došiel si k zásobám snehu a videl si zásoby ľadovca,38,22 Jób 37,6 23 ktoré udržujem na čas úzkosti, na deň boja a vojny? 24 Kadiaľ vedie cesta ta, kde sa delí svetlo, a odkiaľ sa ženie východný vietor na zem? 25 Kto utvoril korytá pre povodeň a kto pripravil cestu pre búrkové mračno,38,25 Jób 28,26 26 aby pršalo na ľudoprázdnu krajinu, na púšť, kde niet človeka, 27 aby sa napojili spustošené a pusté miesta a vzišla mladá tráva? 28 Vari má dážď otca, alebo kto splodil kvapky rosy? 29 Z čieho lona vyšiel ľad a kto porodil nebeský srieň?38,29 Jób 37,10 30 Voda stuhne na kameň a zamrzne hladina nad hlbinou. 31 Zviažeš vari Plejády reťazami alebo uvoľníš povrazy Orióna?38,31 Jób 9,9; Am 5,8 32 Vyvedieš azda v pravý čas hviezdy zverokruhu a určíš dráhu Veľkého a Malého voza? 33 Poznáš azda zákony nebies a určuješ ich vládu na zemi?38,33 Jer 31,35-36; 33,25 34 Keď zakričíš na oblak, pokryje ťa záplava vôd? 35 Posielaš azda po blesky, aby prišli a povedali: ‚Tu sme!‘? 36 Kto dal ibisovi múdrosť alebo kto dal kohútovi rozum?38,36 Ibis bol v Egypte symbolom múdrosti, lebo oznamoval nílske záplavy; kohút oznamoval začiatok dňa a podľa podaní Blízkeho východu aj dážď. 37 Kto vo svojej múdrosti poráta oblaky a kto povylieva nebeské mechy, 38 takže prach stuhne ako zliatina a hrudy zeme sa zlepia? 39 Vari ty pre levicu ulovíš korisť a nasýtiš hlad levíčat,38,39 Jób 4,11; Ž 104,21-22; 145,15 40 keď sa krčia v ležoviskách a striehnu skryté v húštine? 41 Kto pripraví krkavcovi úlovok, keď jeho mláďatá volajú k Bohu a blúdia bez potravy?38,41 Ž 147,9; Mt 6,26; Lk 12,24