Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

34. kapitola

Druhá Elihuova reč

1 Elihu znova prehovoril takto:
2 „Počúvajte moje slová, vy múdri, i vy znalci, venujte mi pozornosť! 3 Veď ucho preveruje slová tak, ako podnebie ochutnáva jedlo.34,3 Jób 12,11 4 Zvoľme si to, čo je správne, spoločne poznajme, čo je dobré! 5 Jób totiž povedal: ‚Som spravodlivý a Boh mi odňal právo.34,5 Jób 27,2; 33,9 6 Protiprávne som vyhlásený za luhára, moja rana je neliečiteľná, hoci som nezhrešil.‘34,6 Jób 6,4 7 Kto je taký hrdina ako Jób, čo pije výsmech ako vodu,34,7 Jób 15,16 8 spája sa s tými, čo páchajú bezprávie, a chodieva s bezbožnými mužmi?34,8 Ž 1,1 9 Veď povedal: ‚Človeku nič neosoží, keď má zaľúbenie v Bohu.‘34,9 Jób 9,22; Mal 3,14 10 Preto vy, rozvážni muži, počúvajte ma! Podlosť je ďaleko od Boha a bezprávie od Všemohúceho!34,10 Dt 32,4; 2Krn 19,7; Jób 8,3; Rim 3,5; 9,14 11 Veď človeku odpláca podľa jeho skutkov a s každým zaobchádza podľa jeho ciest.34,11 Ž 62,13; Mt 16,27; Rim 2,6; 2Kor 5,10; Zj 22,12 12 Boh iste nekoná bezbožne a Všemohúci neprekrúca právo.34,12 Jób 8,3 13 Kto mu dal do opatery zem a kto celý svet pred neho položil? 14 Keby svoje srdce upriamil len na seba a svojho ducha i dych späť k sebe vzal, 15 všetko živé by zaraz skonalo a človek by sa do prachu vrátil.34,15 Gn 3,19; Ž 104,29; Koh 12,7; Iz 57,16 16 Ak teda máš rozum, počúvaj toto, venuj pozornosť mojim slovám. 17 Vari ten, kto nenávidí právo, bude vládnuť, alebo chceš obviniť z bezbožnosti Spravodlivého a Mocného? 18 Toho, čo kráľovi hovorí: ‚Ty naničhodník!‘ a kniežatám: ‚Vy bezbožníci!‘? 19 Toho, čo nenadŕža vládcom a neuprednostňuje bohatého pred chudobným, pretože oni všetci sú dielom jeho rúk?34,19 Dt 10,17; Ef 6,9; Jk 2,5 20 Náhle umierajú. O polnoci sa ľud trasie a hynie, mocný je odstránený bez zásahu človeka. 21 Jeho oči sú upreté na cesty každého človeka všetky jeho kroky pozoruje.34,21 Jób 31,4; Ž 33,14-15; Prís 5,21; 15,3 22 Niet takej tmy ani takej temnoty, kde by sa páchatelia bezprávia poskrývali,34,22 Ž 139,11-12; Am 9,2-3; Heb 4,13 23 pretože nie je v moci človeka, kedy má prísť na Boží súd. 24 Bez vyšetrovania ničí mocných a iných stavia namiesto nich. 25 Poznajúc ich skutky, zvrhne ich za noci, takže ležia rozdrvení. 26 Pre ich bezbožnosti ich trestá na takom mieste, kde to ľudia vidia. 27 To všetko preto, lebo sa od neho odvrátili a o nijakej z jeho ciest neuvažovali, 28 takže sa pred neho dostalo volanie bedárov a začul volanie chudobných.34,28 Ex 3,7.9; 22,22; Jk 5,4 29 Keď zachováva pokoj, kto ho obviní? Keď skryje svoju tvár, kto ho zbadá? On predsa bdie nad všetkými národmi a ľuďmi, 30 aby nekraľoval nehanebník ani nikto z tých, čo zvádzajú ľud. 31 Či sa Bohu hovorí: ‚Znášal som trest, už sa viac neprehreším; 32 nauč ma veci, ktoré nevidím, ak som páchal zlo, už ho neurobím?‘ 33 Má vari on odplácať, ako chceš ty, lebo jeho rozhodnutie si odmietol? Ty si musíš voliť, nie ja! Takže hovor, čo vieš! 34 Rozumní ľudia a aj múdry, čo ma počúva, mi povedia, 35 že Jób hovorí bez rozmyslu a jeho slová nie sú prezieravé.34,35 Jób 35,16; 38,2 36 Nech je Jób až do úplného konca skúšaný, pretože odpovedá ako ničomníci, 37 k svojmu hriechu pridáva vzburu, dvíha dlane na obranu a množí slová proti Bohu.“