Predchádzajúca kapitola

34. kapitola

Druhá Elihuova reč

1 Elihu znova prehovoril takto:
2 „Počúvajte moje slová, vy múdri, i vy znalci, venujte mi pozornosť! 3 Veď ucho preveruje slová tak, ako podnebie ochutnáva jedlo. 4 Zvoľme si to, čo je správne, spoločne poznajme, čo je dobré! 5 Jób totiž povedal: ‚Som spravodlivý a Boh mi odňal právo. 6 Protiprávne som vyhlásený za luhára, moja rana je neliečiteľná, hoci som nezhrešil.‘ 7 Kto je taký hrdina ako Jób, čo pije výsmech ako vodu, 8 spája sa s tými, čo páchajú bezprávie, a chodieva s bezbožnými mužmi? 9 Veď povedal: ‚Človeku nič neosoží, keď má zaľúbenie v Bohu.‘ 10 Preto vy, rozvážni muži, počúvajte ma! Podlosť je ďaleko od Boha a bezprávie od Všemohúceho! 11 Veď človeku odpláca podľa jeho skutkov a s každým zaobchádza podľa jeho ciest. 12 Boh iste nekoná bezbožne a Všemohúci neprekrúca právo. 13 Kto mu dal do opatery zem a kto celý svet pred neho položil? 14 Keby svoje srdce upriamil len na seba a svojho ducha i dych späť k sebe vzal, 15 všetko živé by zaraz skonalo a človek by sa do prachu vrátil. 16 Ak teda máš rozum, počúvaj toto, venuj pozornosť mojim slovám. 17 Vari ten, kto nenávidí právo, bude vládnuť, alebo chceš obviniť z bezbožnosti Spravodlivého a Mocného? 18 Toho, čo kráľovi hovorí: ‚Ty naničhodník!‘ a kniežatám: ‚Vy bezbožníci!‘? 19 Toho, čo nenadŕža vládcom a neuprednostňuje bohatého pred chudobným, pretože oni všetci sú dielom jeho rúk? 20 Náhle umierajú. O polnoci sa ľud trasie a hynie, mocný je odstránený bez zásahu človeka. 21 Jeho oči sú upreté na cesty každého človeka všetky jeho kroky pozoruje. 22 Niet takej tmy ani takej temnoty, kde by sa páchatelia bezprávia poskrývali, 23 pretože nie je v moci človeka, kedy má prísť na Boží súd. 24 Bez vyšetrovania ničí mocných a iných stavia namiesto nich. 25 Poznajúc ich skutky, zvrhne ich za noci, takže ležia rozdrvení. 26 Pre ich bezbožnosti ich trestá na takom mieste, kde to ľudia vidia. 27 To všetko preto, lebo sa od neho odvrátili a o nijakej z jeho ciest neuvažovali, 28 takže sa pred neho dostalo volanie bedárov a začul volanie chudobných. 29 Keď zachováva pokoj, kto ho obviní? Keď skryje svoju tvár, kto ho zbadá? On predsa bdie nad všetkými národmi a ľuďmi, 30 aby nekraľoval nehanebník ani nikto z tých, čo zvádzajú ľud. 31 Či sa Bohu hovorí: ‚Znášal som trest, už sa viac neprehreším; 32 nauč ma veci, ktoré nevidím, ak som páchal zlo, už ho neurobím?‘ 33 Má vari on odplácať, ako chceš ty, lebo jeho rozhodnutie si odmietol? Ty si musíš voliť, nie ja! Takže hovor, čo vieš! 34 Rozumní ľudia a aj múdry, čo ma počúva, mi povedia, 35 že Jób hovorí bez rozmyslu a jeho slová nie sú prezieravé. 36 Nech je Jób až do úplného konca skúšaný, pretože odpovedá ako ničomníci, 37 k svojmu hriechu pridáva vzburu, dvíha dlane na obranu a množí slová proti Bohu.“