Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

31. kapitola

1 So svojimi očami som uzavrel zmluvu, ako by som sa teda mohol obzerať za pannou?31,1 Mt 5,28 2 Aký je za to údel od Boha z výsosti a aké dedičstvo od Všemohúceho na výšinách? 3 Či nešľachetným nehrozí skaza a páchateľovi bezprávia nešťastie? 4 Vari sa on nepozerá na moje cesty a všetky moje kroky nepočíta?31,4 Jób 14,16; 34,21 5 Ak som si počínal nečestne, ak sa moja noha ponáhľala zradiť, 6 potom nech ma Boh odváži na váhach spravodlivosti a nech zvie, že som bezúhonný.31,6 Ž 7,9; 17,2 7 Ak sa môj krok odchýlil od cesty a moje srdce šlo za tým, čo oči vidia, a na moje dlane prilipla nejaká škvrna,31,7 Nm 5,19-22 8 nech potom iný zje, čo ja zasejem a moje potomstvo nech je vykorenené!31,8 Lv 26,16; Mich 6,15 9 Ak ma srdce zviedlo za ženou až tak, že som striehol pri susedových dverách,31,9 Koh 7,26 10 nech moja žena melie pre iného a iní nech sa nad ňou skláňajú.31,10 Dt 28,30; 2Sam 12,11 11 Veď to je nehanebnosť a previnenie, ktoré patrí na súd,31,11 Lv 20,10; Dt 22,22 12 bol by to oheň spaľujúci až po Abaddon31,12 Hebr. Ríša smrti., ktorý ničí od koreňa všetko, čo som získal. 13 Ak som svojmu sluhovi alebo slúžke pri spore so mnou odoprel právo,31,13 Ex 21,2n; Lv 25,39-43; Dt 5,14; Jer 34,8n 14 čo urobím, keď Boh povstane a ako budem odpovedať, keď ma bude skúmať? 15 Vari ten, čo ma v matke utvoril, neutvoril aj jeho? Nie je to ten istý, ktorý nás stvárnil v lone matky?31,15 Prís 14,31; 22,2 16 Ak som sa od želania chudobných odvracal, ak som oči vdovy nechal vyhasnúť,31,16 Jób 29,12 17 ak som sám jedával svoj krajec chleba a sirota z neho nejedla31,17-20 Iz 58,6-7 18 — veď od mladosti ma vychovával ako otec a od lona mojej matky viedol —; 19 ak som sa díval na hynúceho bez odevu a na chudobného bez prikrývky, 20 ak mi nedobrorečili jeho bedrá, ak sa nezohrial vlnou pri strihaní mojich oviec,31,20 Dt 24,13 21 ak som sa rukou zahnal na sirotu, lebo som sa spoliehal na pomoc v bráne, 22 nech mi rameno z pleca odpadne a ruka sa mi z kĺbu vylomí. 23 Veď pohroma od Boha je mojím postrachom, nemôžem zniesť jeho vznešenosť.31,23 Ž 119,120 24 Ak som svoju dôveru vkladal do zlata a žltému kovu som hovoril: ‚Ty si moja nádej,‘ 25 ak som sa tešil, že mám veľké bohatstvo, že moja ruka nadobudla veľký zisk, 26 ak som videl žiariť slnečné svetlo a mesiac ako nádherne putuje po oblohe,31,26 Dt 4,19; Ez 8,16 27 ak ma tajne zviedlo moje srdce, takže som im rukou poslal bozk, 28 aj to by bolo previnenie, ktoré patrí na súd, pretože tým by som zaprel Boha z výsosti. 29 Vari som mal radosť z nešťastia človeka, čo ma nenávidel, a jasal som, keď ho stihlo zlé?31,29 Ž 35,13-14; Prís 24,17; Mt 5,44 30 Nedovolil som svojim ústam zhrešiť tým, že by som bol na neho zvolával kliatbu.31,30 1Pt 3,9 31 Vari hovorili chlapi v mojom stane: ‚Kiežby nám dal z mäsa, veď nie sme sýti!‘? 32 Cudzinec nikdy nenocoval na ulici, pocestnému som vždy otvoril dvere.31,32 Gn 19,2-3; Sdc 19,20-21; Rim 12,13; Heb 13,2; 1Pt 4,9 33 Ak som skrýval svoje hriechy, ako to robia ľudia, a tak som v hrudi utajil svoju vinu,31,33 Gn 3,10-12 34 potom nech mlčím a nevyjdem z dverí, veď by som sa triasol pred veľkým davom a bál by som sa pohŕdania príbuzných! 35 Kiežby ma niekto počúval! Tu je moje posledné slovo!31,35 Dosl. Tu je moje tav (posledné písmeno hebr. abecedy). Nech mi Všemohúci odpovie! Žalobný spis svojho odporcu31,35 Jób 13,22; 23,3-7; 33,6 36 by som určite na pleci niesol a priviazal by som si ho na hlavu ako veniec! 37 O všetkých svojich krokoch by som mu porozprával a ako vojvodca by som k nemu pristúpil! 38 Ak proti mne kričí moja roľa a vedno s ňou jej brázdy plačú, 39 ak som z jej úrody jedol a nezaplatil a jej majiteľov umoril, 40 nech namiesto pšenice bodľač zarodí a namiesto jačmeňa burinu.“ Tu sa končia slová Jóba.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk