Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

29. kapitola

Jóbove reči k Bohu

1 Jób pokračoval vo svojich výrokoch takto:29,1 Jób 27,1
2 „Kiežby mi bolo ako v dávnych mesiacoch, ako v dňoch, keď bdel nado mnou Boh, 3 keď nad mojou hlavou žiarila jeho svieca a ja som pri jeho svetle kráčal temnotou,29,3 Ž 18,29 4 ako v dňoch mojej mladosti, keď bola Božia priazeň nad mojím stanom, 5 keď bol ešte so mnou Všemohúci a moje deti okolo mňa,29,5 Ž 127,3; 128,3 6 keď sa moje kroky kúpali v smotane, ba aj moja skala vydávala prúdy oleja. 7 Keď som prechádzal mestskou bránou a keď som na námestí zaujímal svoj stolec, 8 mladíci, hneď ako ma zbadali, skryli sa, starci vstali a ostali stáť.29,8 Lv 19,32 9 Kniežatá sa zdržiavali slov a ústa si zakryli dlaňou.29,9 Jób 21,5; 40,4; Múd 8,10-12 10 Vládcom zlyhával hlas a jazyk sa im lepil na podnebie. 11 Ucho, ktoré ma počulo, mi blahorečilo a oko, ktoré ma videlo, mi prisviedčalo, 12 pretože som zachraňoval úbožiaka volajúceho o pomoc, aj sirotu, aj toho, kto nemal nijakého pomocníka.29,12 Ex 22,21n; Jób 31,16; Ž 72,12; Prís 21,13 13 Zostupovalo na mňa požehnanie hynúcich a srdce vdovy som dokázal rozjasať.29,13 Jób 31,17n 14 Zaodieval som sa spravodlivosťou a ona zaodievala mňa, môj súd bol pre mňa ako plášť s turbanom.29,14 Iz 61,10 15 Očami som bol pre slepého a nohami pre chromého. 16 Chudobným som bol otcom a spor toho, koho som nepoznal, som preskúmal. 17 Tesáky nešľachetného som vylamoval, zo zubov som mu vytrhával korisť.29,17 Ž 3,8; 58,8; Prís 30,14 18 Povedal som si: ‚Skonám spolu so svojím hniezdom a rozmnožím svoje dni ako fénix. 19 Môj koreň sa rozrastá pri vode a v mojich vetvách bude nocovať rosa.29,19 Ž 1,3 20 Moja sláva je svieža a luk v mojej ruke vrhá šíp za šípom.‘29,20 Gn 49,24; Iz 40,31 21 Počúvali ma, čakali a pri mojej rade umĺkli. 22 Po mojej reči sa už neozvali, moje slovo padalo na nich ako rosa,29,22 Dt 32,2 23 čakali na mňa ako na dážď a naširoko otvárali ústa ako pre jarnú spŕšku. 24 Usmial som sa na nich, keď nemali dôveru. Svetlo mojej tváre neodmietli. 25 Cestu som im určoval a stal som sa im vodcom. Sedel som ako kráľ medzi šíkmi, ako ten, kto potešuje zronených.