Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

29. kapitola

Jóbove reči k Bohu

1 Jób pokračoval vo svojich výrokoch takto:29,1 Jób 27,1
2 „Kiežby mi bolo ako v dávnych mesiacoch, ako v dňoch, keď bdel nado mnou Boh, 3 keď nad mojou hlavou žiarila jeho svieca a ja som pri jeho svetle kráčal temnotou,29,3 Ž 18,29 4 ako v dňoch mojej mladosti, keď bola Božia priazeň nad mojím stanom, 5 keď bol ešte so mnou Všemohúci a moje deti okolo mňa,29,5 Ž 127,3; 128,3 6 keď sa moje kroky kúpali v smotane, ba aj moja skala vydávala prúdy oleja. 7 Keď som prechádzal mestskou bránou a keď som na námestí zaujímal svoj stolec, 8 mladíci, hneď ako ma zbadali, skryli sa, starci vstali a ostali stáť.29,8 Lv 19,32 9 Kniežatá sa zdržiavali slov a ústa si zakryli dlaňou.29,9 Jób 21,5; 40,4; Múd 8,10-12 10 Vládcom zlyhával hlas a jazyk sa im lepil na podnebie. 11 Ucho, ktoré ma počulo, mi blahorečilo a oko, ktoré ma videlo, mi prisviedčalo, 12 pretože som zachraňoval úbožiaka volajúceho o pomoc, aj sirotu, aj toho, kto nemal nijakého pomocníka.29,12 Ex 22,21n; Jób 31,16; Ž 72,12; Prís 21,13 13 Zostupovalo na mňa požehnanie hynúcich a srdce vdovy som dokázal rozjasať.29,13 Jób 31,17n 14 Zaodieval som sa spravodlivosťou a ona zaodievala mňa, môj súd bol pre mňa ako plášť s turbanom.29,14 Iz 61,10 15 Očami som bol pre slepého a nohami pre chromého. 16 Chudobným som bol otcom a spor toho, koho som nepoznal, som preskúmal. 17 Tesáky nešľachetného som vylamoval, zo zubov som mu vytrhával korisť.29,17 Ž 3,8; 58,8; Prís 30,14 18 Povedal som si: ‚Skonám spolu so svojím hniezdom a rozmnožím svoje dni ako fénix. 19 Môj koreň sa rozrastá pri vode a v mojich vetvách bude nocovať rosa.29,19 Ž 1,3 20 Moja sláva je svieža a luk v mojej ruke vrhá šíp za šípom.‘29,20 Gn 49,24; Iz 40,31 21 Počúvali ma, čakali a pri mojej rade umĺkli. 22 Po mojej reči sa už neozvali, moje slovo padalo na nich ako rosa,29,22 Dt 32,2 23 čakali na mňa ako na dážď a naširoko otvárali ústa ako pre jarnú spŕšku. 24 Usmial som sa na nich, keď nemali dôveru. Svetlo mojej tváre neodmietli. 25 Cestu som im určoval a stal som sa im vodcom. Sedel som ako kráľ medzi šíkmi, ako ten, kto potešuje zronených.