Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

29. kapitola

Jóbove reči k Bohu

1 Jób pokračoval vo svojich výrokoch takto:29,1 Jób 27,1
2 „Kiežby mi bolo ako v dávnych mesiacoch, ako v dňoch, keď bdel nado mnou Boh, 3 keď nad mojou hlavou žiarila jeho svieca a ja som pri jeho svetle kráčal temnotou,29,3 Ž 18,29 4 ako v dňoch mojej mladosti, keď bola Božia priazeň nad mojím stanom, 5 keď bol ešte so mnou Všemohúci a moje deti okolo mňa,29,5 Ž 127,3; 128,3 6 keď sa moje kroky kúpali v smotane, ba aj moja skala vydávala prúdy oleja. 7 Keď som prechádzal mestskou bránou a keď som na námestí zaujímal svoj stolec, 8 mladíci, hneď ako ma zbadali, skryli sa, starci vstali a ostali stáť.29,8 Lv 19,32 9 Kniežatá sa zdržiavali slov a ústa si zakryli dlaňou.29,9 Jób 21,5; 40,4; Múd 8,10-12 10 Vládcom zlyhával hlas a jazyk sa im lepil na podnebie. 11 Ucho, ktoré ma počulo, mi blahorečilo a oko, ktoré ma videlo, mi prisviedčalo, 12 pretože som zachraňoval úbožiaka volajúceho o pomoc, aj sirotu, aj toho, kto nemal nijakého pomocníka.29,12 Ex 22,21n; Jób 31,16; Ž 72,12; Prís 21,13 13 Zostupovalo na mňa požehnanie hynúcich a srdce vdovy som dokázal rozjasať.29,13 Jób 31,17n 14 Zaodieval som sa spravodlivosťou a ona zaodievala mňa, môj súd bol pre mňa ako plášť s turbanom.29,14 Iz 61,10 15 Očami som bol pre slepého a nohami pre chromého. 16 Chudobným som bol otcom a spor toho, koho som nepoznal, som preskúmal. 17 Tesáky nešľachetného som vylamoval, zo zubov som mu vytrhával korisť.29,17 Ž 3,8; 58,8; Prís 30,14 18 Povedal som si: ‚Skonám spolu so svojím hniezdom a rozmnožím svoje dni ako fénix. 19 Môj koreň sa rozrastá pri vode a v mojich vetvách bude nocovať rosa.29,19 Ž 1,3 20 Moja sláva je svieža a luk v mojej ruke vrhá šíp za šípom.‘29,20 Gn 49,24; Iz 40,31 21 Počúvali ma, čakali a pri mojej rade umĺkli. 22 Po mojej reči sa už neozvali, moje slovo padalo na nich ako rosa,29,22 Dt 32,2 23 čakali na mňa ako na dážď a naširoko otvárali ústa ako pre jarnú spŕšku. 24 Usmial som sa na nich, keď nemali dôveru. Svetlo mojej tváre neodmietli. 25 Cestu som im určoval a stal som sa im vodcom. Sedel som ako kráľ medzi šíkmi, ako ten, kto potešuje zronených.