15. kapitola

Druhá reč Elifaza

1 Nato Elifaz z Temánu odpovedal takto:
2 „Odpovedá vari múdry človek vedomosťami vzatými z vetra alebo si plní vnútro východným vetrom, 3 dôvodí slovom, ktoré neosoží, a rečami, ktoré neprospejú? 4 Veď ty dokonca rušíš bázeň a maríš rozjímanie pred Bohom! 5 Tvoja neprávosť totiž učí tvoje ústa a vyberáš si výrazy prefíkancov. 6 Vlastné ústa ťa odsúdia, nie ja, vlastné pery svedčia proti tebe.15,6 Mt 12,37; Lk 19,22 7 Vari si sa narodil ako prvý človek na svete a bol si počatý prv ako vrchy?15,7 Jób 38,4; Ž 90,2; Prís 8,25 8 Azda si počúval na porade u Boha a len na seba obmedzuješ múdrosť?15,8 Jer 23,18; Múd 9,13; Rim 11,34 9 Čo také vieš, čo nevieme my? Čo poznáš, s čím my nie sme oboznámení?15,9 Jób 12,3; 13,2 10 Medzi nami je aj šedivý, aj starší človek, vekom dôstojnejší než tvoj otec. 11 Alebo sa ti máli Božia útecha a slovo, ktoré k tebe mierne hovorí? 12 Prečo ťa strháva srdce a prečo sa ti iskria oči, 13 takže svoje dychčanie obraciaš proti Bohu a vravíš, čo máš na jazyku? 14 Čo je človek, že by mal byť čistý a čo tvor narodený zo ženy, že by mal byť spravodlivý?15,14 Jób 14,4; 25,4; Prís 20,9; Koh 7,20 15 Veď Boh sa ani na svojich svätých nespolieha a ani nebesia nie sú čisté v jeho očiach,15,15 Jób 4,18; 25,5 16 kdežeby ešte odporný a skazený muž, ktorý pije neprávosť ako vodu!?15,16 Jób 34,7; Prís 19,28 17 Poučím ťa, len ma vypočuj! Vyrozprávam, čo som videl. 18 To, čo mudrci hlásajú a neukryli to od čias svojich otcov. 19 Im samým bola daná krajina a cudzinec pomedzi nich neprechádzal. 20 Bezbožník sa každý deň zmieta strachom a počet rokov je pred násilníkom skrytý. 21 Zvuk hrôzy znie v jeho ušiach, v období pokoja príde naňho zhubca.15,21 Jób 18,11-14 22 Na návrat z tmy sa nespolieha, je vyhliadnutý pre meč. 23 Vandruje za chlebom — kde asi je? Vie, že deň tmy je mu už pripravený. 24 Desí ho trápenie a zdoláva ho trýzeň ako kráľa pripraveného na útok.15,24 Prís 24,34 25 To preto, lebo proti Bohu vystrel svoju ruku a hrdí sa pred Všemohúcim. 26 Rúti sa tvrdohlavo proti nemu pod ochranou pevných štítov, 27 pretože tvár si pokryl tukom a na páse sa obložil sadlom.15,27 Ž 17,10; Iz 6,10 28 Potom musel bývať v rozváľaných mestách, v neobývaných domoch pripravených na zbúranie.15,28 Jób 3,14 29 Nezbohatne a jeho majetok neobstojí ani jeho klasy sa nebudú nakláňať k zemi. 30 Neunikne temnotám, jeho výhonky vyschnú od plameňa, dychom vlastných úst zanikne. 31 Nech sa nespolieha na márnosť! Bude zmätený, pretože za odmenu dostane márnosť. 32 Jeho dni sa predčasne naplnia a jeho vetva sa nezazelená.15,32 Koh 7,17 33 Ako vinič zhodí svoje nedozreté plody, ako oliva nechá opadnúť svoje kvety, 34 lebo spolok pokrytcov je jalový a oheň stravuje stany úplatkárov.15,34 Jób 8,13; Múd 3,11.18 35 Plodom ich tehotenstva je trápenie a rodia bezprávie, ich vnútro je vždy pripravené na zradu.“15,35 Ž 7,15; Iz 59,4; Oz 10,13