12. kapitola

Štvrtá reč Jóba

1 Nato Jób odpovedal takto:
2 „Vy ste naozaj ľudia, ako sa patrí, a s vami vymrie múdrosť! 3 Aj ja mám toľko rozumu ako vy, nie som od vás horší, veď komu to nie je jasné?12,3 Jób 13,2; 2Kor 11,5-6 4 Svojmu priateľovi som na posmech, ja, ktorý Boha vzývam a dostal som od neho odpoveď. Som na posmech, hoci som spravodlivý a bezúhonný. 5 Myšlienky tých, čo sú v bezpečí, opovrhujú nešťastím pripraveným pre tých, ktorým sa trasú nohy. 6 Na pokoji sú stany ničiteľov, v bezpečí sú tí, čo rozhorčujú Boha, čo by chceli Boha mať v hrsti.12,6 Jób 21,7; Ž 73,12; Jer 12,1-2 7 Však už len zvierat sa opýtaj a poučia ťa, nebeského vtáctva a porozpráva ti,12,7 Jób 38,39–39,30; Mt 6,26 8 alebo rastlinstva zeme a vyučí ťa, morské ryby ti to vyrozprávajú. 9 Kto by medzi nimi nevedel, že to urobila Hospodinova ruka? 10 V jeho ruke je duša všetkého živého a duch každého ľudského tela.12,10 Nm 16,22; Sk 17,28 11 Či ucho neskúma slová ako podnebie úst ochutnáva jedlo?12,11 Jób 34,3 12 Či u starcov je múdrosť a či dĺžka dní znamená rozumnosť?12,12 Jób 32,7 13 Len Boh má múdrosť a moc, jemu patrí rada a rozumnosť.12,13 Prís 8,14 14 Veď čo on zrúca, viac sa nevybuduje, koho on zavrie, tomu viac neotvoria.12,14 Iz 22,22; Zj 3,7 15 Ak zastaví vodu, tá vyschne, ale keď ju pošle, prevráti zem.12,15 Gn 7,10n; 1Krľ 17,1 16 On má silu aj zdravý rozum, jemu patrí zvedený aj zvodca.12,16 Ez 14,9 17 Radcov necháva ísť bosých a zo sudcov robí bláznov, 18 tresty kráľov ruší a kráľov priaha do roboty.12,18 Dan 2,21 19 Kňazov necháva ísť bosých a vykoreňuje prastaré rody.12,19 1Sam 2,30-32 20 Pripravuje o reč tých, na ktorých sa spoliehame, starcov zbavuje súdnosti. 21 Na kniežatá vylieva pohŕdanie a opasky mocných ničí.12,21 1Sam 17,45-47; Ž 107,40 22 Odkrýva nepreskúmané hlbiny tmy a na svetlo vynáša tiene smrti.12,22 Dan 2,22; 1Kor 2,10; 4,5 23 Necháva národy vyrásť a hubí ich, rozširuje ich a potom odprace. 24 Odoberá rozum vodcom národov zeme, necháva ich blúdiť v pustatinách bez ciest 25 a tak hmatajú v tme bez svetla a dopúšťa, aby blúdili ako opití.