Predchádzajúca kapitola

7. kapitola

Ježiš na slávnosti Stánkov

1 Potom Ježiš chodil po Galilei. Nechcel totiž chodiť po Judsku, lebo Židia ho chceli zabiť.
2 Blížil sa však židovský sviatok, slávnosť Stánkov. 3 Tu mu jeho bratia povedali: „Odíď odtiaľto a choď do Judska, aby aj tvoji učeníci videli skutky, ktoré konáš! 4 Veď nikto nerobí nič v skrytosti, ale chce byť verejne známy. Ak robíš takéto veci, ukáž sa svetu.“ 5 Totiž ani jeho bratia neverili v neho. 6 Ježiš im povedal: „Môj čas ešte nenastal, ale pre vás je stále vhodný čas. 7 Vás nemôže svet nenávidieť, ale mňa nenávidí, pretože o ňom svedčím, že skutky, ktoré koná, sú zlé. 8 Vy choďte na sviatky! Ja na tieto sviatky nejdem, lebo môj čas sa ešte nenaplnil.“ 9 Toto im povedal a zostal v Galilei. 10 Keď jeho bratia odišli na sviatky, vtedy šiel aj on, no nie verejne, ale akoby v skrytosti. 11 Židia ho počas sviatku hľadali a hovorili: „Kdeže je?“ 12 Aj v zástupoch bol kvôli nemu veľký rozruch. Jedni vraveli: „Je dobrý!“ Iní hovorili: „Nie je, iba čo zvádza ľud!“ 13 Nik však o ňom nehovoril verejne zo strachu pred Židmi.

Ježiš vyučuje v chráme

14 Keď už prešla polovica sviatkov, vystúpil Ježiš hore do chrámu a vyučoval.
15 Židia sa čudovali a hovorili: „Ako to, že tento pozná Písma, hoci sa neučil?“ 16 Ježiš im odpovedal: „Moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal. 17 Ak niekto chce plniť jeho vôľu, spozná, či je toto učenie z Boha, alebo či hovorím sám od seba. 18 Kto hovorí sám od seba, hľadá svoju vlastnú slávu. Ale kto hľadá slávu toho, ktorý ho poslal, ten je pravdivý a niet v ňom neprávosti. 19 Či vám Mojžiš nedal Zákon? Nik z vás však Zákon neplní. Prečo ma chcete zabiť?“ 20 Zástup odpovedal: „Si posadnutý démonom. Ktože ťa chce zabiť?“ 21 Ježiš im odpovedal: „Jeden skutok som vykonal a všetci sa čudujete. 22 Pretože vám Mojžiš dal obriezku — hoci nepochádza od Mojžiša, ale od otcov — obrezávate človeka aj v sobotu. 23 Ak človek prijíma obriezku v sobotu, aby sa neporušil Mojžišov zákon, prečo sa potom hneváte na mňa, že som v sobotu uzdravil celého človeka? 24 Nesúďte podľa vzhľadu, ale súďte spravodlivo!“ 25 Nato sa ozvali niektorí Jeruzalemčania: „Či to nie je ten, ktorého chcú zabiť? 26 Pozrite, hovorí verejne, a nič mu nepovedia. Vari už aj poprední muži naozaj spoznali, že je to Mesiáš? 27 Lenže o tomto vieme, odkiaľ je, keď však príde Mesiáš, nik nebude vedieť, odkiaľ je.“ 28 Keď Ježiš učil v chráme, zvolal: „Aj ma poznáte, aj viete, odkiaľ som. No ja som neprišiel sám od seba, ale pravdivý je ten, ktorý ma poslal, a toho vy nepoznáte. 29 Ja ho poznám, lebo som od neho a on ma poslal. 30 Chceli ho teda chytiť, ale nik nepoložil na neho ruku, lebo ešte neprišla jeho hodina.“ 31 Mnohí zo zástupu však uverili v neho a hovorili: „Urobí azda Mesiáš, keď príde, viac znamení ako tento?“

Úklady farizejov proti Ježišovi

32 Farizeji počuli, čo všetko si o ňom zástup povráva, a tak veľkňazi a farizeji poslali sluhov, aby ho chytili.
33 No vtedy povedal Ježiš: „Ešte krátky čas som s vami a potom pôjdem k tomu, ktorý ma poslal. 34 Budete ma hľadať, a nenájdete ma; kde som ja, ta vy prísť nemôžete.“ 35 Vtedy si Židia medzi sebou hovorili: „Kam chce odísť, že ho nenájdeme? Chce ísť azda do gréckej diaspóry a učiť Grékov? 36 Čo je to za reč, ktorú povedal: ‚Budete ma hľadať, a nenájdete ma; kde som ja, ta vy prísť nemôžete‘?“

Živá voda

37 Posledný veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: „Ak je niekto smädný, nech príde ku mne a nech sa napije ten,
38 kto verí vo mňa. Ako hovorí Písmo: Prúdy živej vody budú tiecť z jeho vnútra.“ 39 To povedal o Duchu, ktorého mali prijať tí, čo v neho uveria. Duch totiž ešte nebol, lebo Ježiš ešte nebol oslávený.

Spory o Ježišovi

40 Niektorí zo zástupu, čo počuli tieto slová, povedali: „Je to naozaj prorok.“
41 Iní hovorili: „Je to Mesiáš!“ Ďalší však namietali: „Vari Mesiáš príde z Galiley? 42 Či Písmo nehovorí, že Mesiáš vzíde z Dávidovho potomstva, z mestečka Betlehema, v ktorom býval Dávid?“ 43 A tak vznikla v zástupe preňho roztržka. 44 Niektorí z nich ho chceli chytiť, ale nik nepoložil na neho ruku. 45 Sluhovia sa vrátili k veľkňazom a farizejom a tí sa ich opýtali: „Prečo ste ho nepriviedli?“ 46 Sluhovia odpovedali: „Človek takto nikdy nehovoril.“ 47 Tu im farizeji odpovedali: „Hádam ste sa nedali aj vy zviesť? 48 Uveril v neho azda niekto z popredných mužov alebo z farizejov? 49 Ale tento zástup, ktorý nepozná Zákon, je prekliaty!“ 50 Tu im povedal Nikodém, jeden z nich, ktorý bol predtým za Ježišom: 51 „Či náš Zákon súdi človeka, skôr než ho vypočuje a zistí, čo robí?“ 52 Odpovedali mu: „Nie si aj ty z Galiley? Skúmaj Písma a uvidíš, že z Galiley prorok nepovstane.“ 53 A každý odišiel do svojho domu.