Dve percentá (2 %)

7. kapitola

Ježiš na slávnosti stánkov

1 Potom Ježiš chodil po Galilei. Nechcel totiž chodiť po Judsku, lebo Židia ho chceli zabiť.7,1 Jn 5,18; 11,53n
2 Blížil sa však židovský sviatok, slávnosť Stánkov.7,2 Lv 23,34 3 Tu mu jeho bratia povedali: „Odíď odtiaľto a choď do Judska, aby aj tvoji učeníci videli skutky, ktoré konáš! 4 Veď nikto nerobí nič v skrytosti, ale chce byť verejne známy. Ak robíš takéto veci, ukáž sa svetu.“ 5 Totiž ani jeho bratia neverili v neho.7,5 Mk 3,21 6 Ježiš im povedal: „Môj čas ešte nenastal, ale pre vás je stále vhodný čas.7,6 Jn 2,4; 7,30; 8,20 7 Vás nemôže svet nenávidieť, ale mňa nenávidí, pretože o ňom svedčím, že skutky, ktoré koná, sú zlé.7,7 Jn 3,19; 15,18 8 Vy choďte na sviatky! Ja na tieto sviatky nejdem, lebo môj čas sa ešte nenaplnil.“ 9 Toto im povedal a zostal v Galilei. 10 Keď jeho bratia odišli na sviatky, vtedy šiel aj on, no nie verejne, ale akoby v skrytosti. 11 Židia ho počas sviatku hľadali a hovorili: „Kdeže je?“7,11 Jn 11,56 12 Aj v zástupoch bol kvôli nemu veľký rozruch. Jedni vraveli: „Je dobrý!“ Iní hovorili: „Nie je, iba čo zvádza ľud!“7,12 Mk 6,14-15; 8,28 13 Nik však o ňom nehovoril verejne zo strachu pred Židmi.7,13 Jn 9,22

Ježiš vyučuje v chráme

14 Keď už prešla polovica sviatkov, vystúpil Ježiš hore do chrámu a vyučoval.
15 Židia sa čudovali a hovorili: „Ako to, že tento pozná Písma, hoci sa neučil?“7,15 Mt 13,54; Lk 2,47 16 Ježiš im odpovedal: „Moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal.7,16 Jn 12,49; 14,10 17 Ak niekto chce plniť jeho vôľu, spozná, či je toto učenie z Boha, alebo či hovorím sám od seba. 18 Kto hovorí sám od seba, hľadá svoju vlastnú slávu. Ale kto hľadá slávu toho, ktorý ho poslal, ten je pravdivý a niet v ňom neprávosti.7,18 Jn 8,50 19 Či vám Mojžiš nedal Zákon? Nik z vás však Zákon neplní. Prečo ma chcete zabiť?“7,19 Jn 1,17; 7,1.51 20 Zástup odpovedal: „Si posadnutý démonom. Ktože ťa chce zabiť?“7,20 Jn 8,48; 10,20 21 Ježiš im odpovedal: „Jeden skutok som vykonal a všetci sa čudujete.7,21 Jn 5,16 22 Pretože vám Mojžiš dal obriezku — hoci nepochádza od Mojžiša, ale od otcov — obrezávate človeka aj v sobotu.7,22 Gn 17,9-14; Lv 12,3 23 Ak človek prijíma obriezku v sobotu, aby sa neporušil Mojžišov zákon, prečo sa potom hneváte na mňa, že som v sobotu uzdravil celého človeka?7,23 Mk 3,4; Jn 5,16; 9,16 24 Nesúďte podľa vzhľadu, ale súďte spravodlivo!“ 25 Nato sa ozvali niektorí Jeruzalemčania: „Či to nie je ten, ktorého chcú zabiť?7,25 Jn 7,1 26 Pozrite, hovorí verejne, a nič mu nepovedia. Vari už aj poprední muži naozaj spoznali, že je to Mesiáš? 27 Lenže o tomto vieme, odkiaľ je, keď však príde Mesiáš, nik nebude vedieť, odkiaľ je.“7,27 Jn 6,42; 7,41; 9,29 28 Keď Ježiš učil v chráme, zvolal: „Aj ma poznáte, aj viete, odkiaľ som. No ja som neprišiel sám od seba, ale pravdivý je ten, ktorý ma poslal, a toho vy nepoznáte. 29 Ja ho poznám, lebo som od neho a on ma poslal.7,29 Jn 8,55; 17,25 30 Chceli ho teda chytiť, ale nik nepoložil na neho ruku, lebo ešte neprišla jeho hodina.“7,30 Jn 8,20 31 Mnohí zo zástupu však uverili v neho a hovorili: „Urobí azda Mesiáš, keď príde, viac znamení ako tento?“7,31 Jn 2,23; 8,30; 10,42; 11,45; 12,11

Úklady farizejov proti Ježišovi

32 Farizeji počuli, čo všetko si o ňom zástup povráva, a tak veľkňazi a farizeji poslali sluhov, aby ho chytili.7,32 Jn 7,45
33 No vtedy povedal Ježiš: „Ešte krátky čas som s vami a potom pôjdem k tomu, ktorý ma poslal.7,33 Jn 13,33 34 Budete ma hľadať, a nenájdete ma; kde som ja, ta vy prísť nemôžete.“7,34 Jn 8,21; 13,36 35 Vtedy si Židia medzi sebou hovorili: „Kam chce odísť, že ho nenájdeme? Chce ísť azda do gréckej diaspóry a učiť Grékov? 36 Čo je to za reč, ktorú povedal: ‚Budete ma hľadať, a nenájdete ma; kde som ja, ta vy prísť nemôžete‘?“

Živá voda

37 Posledný veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: „Ak je niekto smädný, nech príde ku mne a nech sa napije ten,7,37 Lv 23,36; Jn 4,10.14
38 kto verí vo mňa. Ako hovorí Písmo: Prúdy živej vody budú tiecť z jeho vnútra.“7,38 Iz 58,11 39 To povedal o Duchu, ktorého mali prijať tí, čo v neho uveria. Duch7,39 Var. + Svätý. totiž ešte nebol7,39 Var. + daný., lebo Ježiš ešte nebol oslávený.7,39 Sir 24,30-31; Jn 14,16-17; 17,5

Spory o Ježišovi

40 Niektorí zo zástupu, čo počuli tieto slová, povedali: „Je to naozaj prorok.“7,40 Dt 18,15; Jn 6,14; Sk 3,22
41 Iní hovorili: „Je to Mesiáš!“ Ďalší však namietali: „Vari Mesiáš príde z Galiley?7,41 Jn 4,29 42 Či Písmo nehovorí, že Mesiáš vzíde z Dávidovho potomstva, z mestečka Betlehema, v ktorom býval Dávid?“7,42 Iz 11,1; Mich 5,1; Mt 2,5-6 43 A tak vznikla v zástupe preňho roztržka.7,43 Jn 9,16; 10,19 44 Niektorí z nich ho chceli chytiť, ale nik nepoložil na neho ruku.7,44 Jn 7,30 45 Sluhovia sa vrátili k veľkňazom a farizejom a tí sa ich opýtali: „Prečo ste ho nepriviedli?“ 46 Sluhovia odpovedali: „Človek takto nikdy nehovoril.“7,46 Mt 7,29 47 Tu im farizeji odpovedali: „Hádam ste sa nedali aj vy zviesť? 48 Uveril v neho azda niekto z popredných mužov alebo z farizejov? 49 Ale tento zástup, ktorý nepozná Zákon, je prekliaty!“ 50 Tu im povedal Nikodém, jeden z nich, ktorý bol predtým za Ježišom:7,50 Jn 3,1-2 51 „Či náš Zákon súdi človeka, skôr než ho vypočuje a zistí, čo robí?“7,51 Dt 1,16 52 Odpovedali mu: „Nie si aj ty z Galiley? Skúmaj Písma a uvidíš, že z Galiley prorok nepovstane.“7,52 Jn 7,41 53 A každý odišiel do svojho domu7,53 Var. – Jn 7,53–8,11..