Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

6. kapitola

Nasýtenie zástupu

1 Potom Ježiš odišiel na druhú stranu Galilejského, čiže Tiberiadského mora.6,1-15 Mt 14,13-21; Mk 6,32-44; Lk 9,10-17
2 Šiel za ním veľký zástup ľudí, pretože videli znamenia, ktoré robil na chorých.6,2 Jn 2,23; 6,14 3 Ježiš vystúpil na vrch a posadil sa tam so svojimi učeníkmi.6,3 Mt 5,1; Lk 6,12 4 Blížila sa Pascha, židovský sviatok.6,4 Jn 2,13; 11,55 5 Keď Ježiš pozdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľký zástup, povedal Filipovi: „Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli?“6,5 Jn 1,44-47; 12,21-22; 14,8-9 6 Ale to povedal preto, že ho chcel vyskúšať, lebo sám vedel, čo urobí. 7 Filip mu odpovedal: „Ani za dvesto denárov chleba nebude dosť, aby sa každému ušlo aspoň trochu.“ 8 Jeden z jeho učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra, mu povedal:6,8 Jn 1,41-42; 12,22 9 „Je tu chlapec, ktorý má päť jačmenných chlebov a dve ryby; ale čo je to pre toľkých?“6,9 2Krľ 4,42n; Jn 21,9 10 Ježiš prikázal: „Usaďte ľudí!“ Na tom mieste bolo mnoho trávy. Posadalo si tam teda okolo päťtisíc mužov. 11 Ježiš vzal chleby, dobrorečil a rozdával sediacim; podobne aj z rýb toľko, koľko chceli.6,11 Jn 21,9.13 12 Keď sa nasýtili, povedal svojim učeníkom: „Pozbierajte nalámané zvyšky, aby nič nevyšlo nazmar!“ 13 Po tých, čo jedli, pozbierali teda nalámané zvyšky piatich jačmenných chlebov a naplnili nimi dvanásť košov. 14 Ľudia, ktorí videli znamenie, čo vykonal Ježiš, hovorili: „Toto je naozaj prorok, ktorý má prísť na svet.“6,14 Dt 18,15; Sk 3,22; 7,37 15 Keď Ježiš spoznal, že chcú prísť a zmocniť sa ho, aby ho urobili kráľom, odišiel znova na vrch, aby bol celkom sám.6,15 Mk 8,30

Ježiš chodí po mori

16 Keď sa zvečerilo, zišli jeho učeníci k moru,6,16-21 Mt 14,22-33; Mk 6,45-51
17 nastúpili do člna a plavili sa na druhú stranu mora do Kafarnauma. Bola už tma a Ježiš sa k nim ešte nevrátil. 18 More sa búrilo, keďže dul silný vietor. 19 Odplavili sa asi na dvadsaťpäť až tridsať stadií, keď zbadali Ježiša kráčať po mori a približovať sa k člnu. Naľakali sa.6,19 Jób 9,8; Ž 77,20 20 On im však povedal: „Ja som to, nebojte sa!“6,20 Lk 24,38 21 Chceli ho vziať do člna, ale čln čoskoro pristál pri brehu, ku ktorému sa plavili.

Ježiš — chlieb života

22 Na druhý deň si zástup, čo zostal na druhej strane mora, všimol, že tam bol iba jediný čln a že Ježiš nenastúpil do člna so svojimi učeníkmi, ale že učeníci odišli sami.
23 Prišli aj iné člny z Tiberiady blízko k miestu, kde jedli chlieb po tom, čo Pán dobrorečil.6,23 Jn 6,1-15 24 Keď zástup videl, že tam nie je ani Ježiš, ani jeho učeníci, nastúpili aj oni do člnov, prišli do Kafarnauma a hľadali Ježiša. 25 Keď ho našli na druhej strane mora, povedali mu: „Rabbi, kedy si sa sem dostal?“ 26 Ježiš im odpovedal: „Amen, amen, hovorím vám: Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa. 27 Neusilujte sa o pominuteľný pokrm, ale o pokrm, ktorý zostáva pre večný život a ktorý vám dá Syn človeka. Lebo jeho označil Otec, Boh, svojou pečaťou.“6,27 Jn 4,14; 6,35 28 Oni mu povedali: „Čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky?“6,28 Mk 10,17 29 Ježiš im odpovedal: „Toto je Boží skutok, aby ste verili v toho, ktorého on poslal.“6,29 Jn 5,24; 12,44 30 Na to mu povedali: „Aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? Čo urobíš?6,30 Jn 2,18 31 Naši otcovia jedli mannu na púšti, ako je napísané: Dal im jesť chlieb z neba.6,31 Ex 16,15; Neh 9,15; Ž 78,24 32 Ježiš im povedal: „Amen, amen, hovorím vám: Nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva ten pravý chlieb z neba, 33 pretože Boží chlieb je ten, čo zostupuje z neba a dáva svetu život.“ 34 Oni mu povedali: „Pane, vždy nám dávaj tento chlieb!“6,34 Jn 4,15 35 Ježiš im odpovedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nebude hladovať a kto verí vo mňa, nebude smädný. Nikdy.6,35 Sir 24,21; Jn 4,13n; 6,48.51.58; 7,37 36 No povedal som vám, že hoci ste ma videli, neveríte.6,36 Jn 20,29 37 Všetci, ktorých mi dáva Otec, prídu ku mne, a toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem.6,37 Mt 11,28; Jn 17,24 38 Veď som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal.6,38 Jn 4,34; 5,30 39 A vôľou toho, ktorý ma poslal, je, aby som nestratil nikoho z tých, čo mi dal, ale aby som ich vzkriesil v posledný deň.6,39 Jn 6,44; 6,54; 10,28n; 11,25; 17,12; 18,9 40 Veď to je vôľa môjho Otca, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň.“6,40 Jn 3,15.36; 5,24 41 Tu Židia reptali proti nemu, pretože povedal: „Ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba,“6,41 Jn 6,33.51.58 42 a namietali: „Vari to nie je Ježiš, syn Jozefov, ktorého otca a matku poznáme? Ako to, že teraz hovorí: ‚Zostúpil som z neba‘?“6,42 Mk 6,3 43 Ježiš im odpovedal: „Nešomrite medzi sebou! 44 Nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesim v posledný deň.6,44 Jn 6,39.65 45 U Prorokov je napísané: Všetci budú poučení od Boha. Každý, kto počul Otca a dal sa ním poučiť, prichádza ku mne.6,45 Iz 54,13; 1Tes 4,9 46 Nie že by niekto bol videl Otca; Otca videl iba ten, kto je od Boha.6,46 Ex 33,20; Jn 1,18 47 Amen, amen, hovorím vám: Kto verí6,47 Var. + vo mňa., má večný život.6,47 Jn 3,15.16.36; 1Jn 5,13 48 Ja som chlieb života.6,48 Jn 6,35 49 Vaši otcovia jedli mannu na púšti a pomreli.6,49 Nm 14,32; Jn 6,31.58; 1Kor 10,5; Heb 3,17 50 Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť.6,50 Jn 6,33.58 51 Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Ak niekto je z tohto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.“6,51 Lk 22,19; Jn 11,51; Rim 5,8; 1Kor 11,24; 1Pt 3,18 52 Nato sa začali Židia medzi sebou hádať a hovorili: „Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?“ 53 Ježiš im povedal: „Amen, amen, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život.6,53 Mk 14,22.24 54 Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. 55 Veď moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. 56 Kto je moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom.6,56 Jn 15,5; 1Jn 3,24 57 Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. 58 Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť naveky.“ 59 To povedal, keď vyučoval v synagóge v Kafarnaume.

Účinky Ježišovej reči

60 Vtedy mnohí z jeho učeníkov, čo to počuli, povedali: „Tvrdá je táto reč. Kto ju môže počúvať?“
61 Keďže Ježiš sám vedel, že jeho učeníci proti tomu šomrú, povedal im: „Toto vás pohoršuje? 62 A čo až uvidíte Syna človeka vystupovať ta, kde bol predtým?6,62 Jn 3,13; Sk 1,9-11 63 Duch oživuje, telo nič neosoží! Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život.6,63 2Kor 3,6 64 No medzi vami sú niektorí, čo neveria. Ježiš totiž vedel od začiatku, ktorí neveria a kto ho zradí.“6,64 Mk 14,18; Jn 13,11 65 A dodal: „Preto som vám povedal, že nikto nemôže prísť ku mne, ak mu to nebude dané od Otca.“6,65 Jn 6,44

Petrovo vyznanie

66 Preto mnohí z jeho učeníkov ho opustili a už s ním nechodili.
67 Tu povedal Ježiš Dvanástim: „Aj vy chcete odísť?“ 68 Odpovedal mu Šimon Peter: „Pane, ku komu by sme šli? Ty máš slová večného života6,68-69 Mt 16,16; Mk 8,29 69 a my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý6,69 Var. Kristus, Syn živého Boha..“ 70 Ježiš im odpovedal: „Nevyvolil som si vás azda Dvanástich? No jeden z vás je diabol.“6,70 Mk 14,18 71 Povedal to o Judášovi, synovi Šimona Iškariotského. Ten ho totiž mal zradiť — jeden z Dvanástich.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk