6. kapitola

Nasýtenie zástupu

1 Potom Ježiš odišiel na druhú stranu Galilejského, čiže Tiberiadského mora.6,1-15 Mt 14,13-21; Mk 6,32-44; Lk 9,10-17
2 Šiel za ním veľký zástup ľudí, pretože videli znamenia, ktoré robil na chorých.6,2 Jn 2,23; 6,14 3 Ježiš vystúpil na vrch a posadil sa tam so svojimi učeníkmi.6,3 Mt 5,1; Lk 6,12 4 Blížila sa Pascha, židovský sviatok.6,4 Jn 2,13; 11,55 5 Keď Ježiš pozdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľký zástup, povedal Filipovi: „Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli?“6,5 Jn 1,44-47; 12,21-22; 14,8-9 6 Ale to povedal preto, že ho chcel vyskúšať, lebo sám vedel, čo urobí. 7 Filip mu odpovedal: „Ani za dvesto denárov chleba nebude dosť, aby sa každému ušlo aspoň trochu.“ 8 Jeden z jeho učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra, mu povedal:6,8 Jn 1,41-42; 12,22 9 „Je tu chlapec, ktorý má päť jačmenných chlebov a dve ryby; ale čo je to pre toľkých?“6,9 2Krľ 4,42n; Jn 21,9 10 Ježiš prikázal: „Usaďte ľudí!“ Na tom mieste bolo mnoho trávy. Posadalo si tam teda okolo päťtisíc mužov. 11 Ježiš vzal chleby, dobrorečil a rozdával sediacim; podobne aj z rýb toľko, koľko chceli.6,11 Jn 21,9.13 12 Keď sa nasýtili, povedal svojim učeníkom: „Pozbierajte nalámané zvyšky, aby nič nevyšlo nazmar!“ 13 Po tých, čo jedli, pozbierali teda nalámané zvyšky piatich jačmenných chlebov a naplnili nimi dvanásť košov. 14 Ľudia, ktorí videli znamenie, čo vykonal Ježiš, hovorili: „Toto je naozaj prorok, ktorý má prísť na svet.“6,14 Dt 18,15; Sk 3,22; 7,37 15 Keď Ježiš spoznal, že chcú prísť a zmocniť sa ho, aby ho urobili kráľom, odišiel znova na vrch, aby bol celkom sám.6,15 Mk 8,30

Ježiš chodí po mori

16 Keď sa zvečerilo, zišli jeho učeníci k moru,6,16-21 Mt 14,22-33; Mk 6,45-51
17 nastúpili do člna a plavili sa na druhú stranu mora do Kafarnauma. Bola už tma a Ježiš sa k nim ešte nevrátil. 18 More sa búrilo, keďže dul silný vietor. 19 Odplavili sa asi na dvadsaťpäť až tridsať stadií, keď zbadali Ježiša kráčať po mori a približovať sa k člnu. Naľakali sa.6,19 Jób 9,8; Ž 77,20 20 On im však povedal: „Ja som to, nebojte sa!“6,20 Lk 24,38 21 Chceli ho vziať do člna, ale čln čoskoro pristál pri brehu, ku ktorému sa plavili.

Ježiš — chlieb života

22 Na druhý deň si zástup, čo zostal na druhej strane mora, všimol, že tam bol iba jediný čln a že Ježiš nenastúpil do člna so svojimi učeníkmi, ale že učeníci odišli sami.
23 Prišli aj iné člny z Tiberiady blízko k miestu, kde jedli chlieb po tom, čo Pán dobrorečil.6,23 Jn 6,1-15 24 Keď zástup videl, že tam nie je ani Ježiš, ani jeho učeníci, nastúpili aj oni do člnov, prišli do Kafarnauma a hľadali Ježiša. 25 Keď ho našli na druhej strane mora, povedali mu: „Rabbi, kedy si sa sem dostal?“ 26 Ježiš im odpovedal: „Amen, amen, hovorím vám: Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa. 27 Neusilujte sa o pominuteľný pokrm, ale o pokrm, ktorý zostáva pre večný život a ktorý vám dá Syn človeka. Lebo jeho označil Otec, Boh, svojou pečaťou.“6,27 Jn 4,14; 6,35 28 Oni mu povedali: „Čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky?“6,28 Mk 10,17 29 Ježiš im odpovedal: „Toto je Boží skutok, aby ste verili v toho, ktorého on poslal.“6,29 Jn 5,24; 12,44 30 Na to mu povedali: „Aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? Čo urobíš?6,30 Jn 2,18 31 Naši otcovia jedli mannu na púšti, ako je napísané: Dal im jesť chlieb z neba.6,31 Ex 16,15; Neh 9,15; Ž 78,24 32 Ježiš im povedal: „Amen, amen, hovorím vám: Nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva ten pravý chlieb z neba, 33 pretože Boží chlieb je ten, čo zostupuje z neba a dáva svetu život.“ 34 Oni mu povedali: „Pane, vždy nám dávaj tento chlieb!“6,34 Jn 4,15 35 Ježiš im odpovedal: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nebude hladovať a kto verí vo mňa, nebude smädný. Nikdy.6,35 Sir 24,21; Jn 4,13n; 6,48.51.58; 7,37 36 No povedal som vám, že hoci ste ma videli, neveríte.6,36 Jn 20,29 37 Všetci, ktorých mi dáva Otec, prídu ku mne, a toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem.6,37 Mt 11,28; Jn 17,24 38 Veď som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal.6,38 Jn 4,34; 5,30 39 A vôľou toho, ktorý ma poslal, je, aby som nestratil nikoho z tých, čo mi dal, ale aby som ich vzkriesil v posledný deň.6,39 Jn 6,44; 6,54; 10,28n; 11,25; 17,12; 18,9 40 Veď to je vôľa môjho Otca, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň.“6,40 Jn 3,15.36; 5,24 41 Tu Židia reptali proti nemu, pretože povedal: „Ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba,“6,41 Jn 6,33.51.58 42 a namietali: „Vari to nie je Ježiš, syn Jozefov, ktorého otca a matku poznáme? Ako to, že teraz hovorí: ‚Zostúpil som z neba‘?“6,42 Mk 6,3 43 Ježiš im odpovedal: „Nešomrite medzi sebou! 44 Nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesim v posledný deň.6,44 Jn 6,39.65 45 U Prorokov je napísané: Všetci budú poučení od Boha. Každý, kto počul Otca a dal sa ním poučiť, prichádza ku mne.6,45 Iz 54,13; 1Tes 4,9 46 Nie že by niekto bol videl Otca; Otca videl iba ten, kto je od Boha.6,46 Ex 33,20; Jn 1,18 47 Amen, amen, hovorím vám: Kto verí6,47 Var. + vo mňa., má večný život.6,47 Jn 3,15.16.36; 1Jn 5,13 48 Ja som chlieb života.6,48 Jn 6,35 49 Vaši otcovia jedli mannu na púšti a pomreli.6,49 Nm 14,32; Jn 6,31.58; 1Kor 10,5; Heb 3,17 50 Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť.6,50 Jn 6,33.58 51 Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Ak niekto je z tohto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.“6,51 Lk 22,19; Jn 11,51; Rim 5,8; 1Kor 11,24; 1Pt 3,18 52 Nato sa začali Židia medzi sebou hádať a hovorili: „Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?“ 53 Ježiš im povedal: „Amen, amen, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život.6,53 Mk 14,22.24 54 Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. 55 Veď moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. 56 Kto je moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom.6,56 Jn 15,5; 1Jn 3,24 57 Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. 58 Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť naveky.“ 59 To povedal, keď vyučoval v synagóge v Kafarnaume.

Účinky Ježišovej reči

60 Vtedy mnohí z jeho učeníkov, čo to počuli, povedali: „Tvrdá je táto reč. Kto ju môže počúvať?“
61 Keďže Ježiš sám vedel, že jeho učeníci proti tomu šomrú, povedal im: „Toto vás pohoršuje? 62 A čo až uvidíte Syna človeka vystupovať ta, kde bol predtým?6,62 Jn 3,13; Sk 1,9-11 63 Duch oživuje, telo nič neosoží! Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život.6,63 2Kor 3,6 64 No medzi vami sú niektorí, čo neveria. Ježiš totiž vedel od začiatku, ktorí neveria a kto ho zradí.“6,64 Mk 14,18; Jn 13,11 65 A dodal: „Preto som vám povedal, že nikto nemôže prísť ku mne, ak mu to nebude dané od Otca.“6,65 Jn 6,44

Petrovo vyznanie

66 Preto mnohí z jeho učeníkov ho opustili a už s ním nechodili.
67 Tu povedal Ježiš Dvanástim: „Aj vy chcete odísť?“ 68 Odpovedal mu Šimon Peter: „Pane, ku komu by sme šli? Ty máš slová večného života6,68-69 Mt 16,16; Mk 8,29 69 a my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý6,69 Var. Kristus, Syn živého Boha..“ 70 Ježiš im odpovedal: „Nevyvolil som si vás azda Dvanástich? No jeden z vás je diabol.“6,70 Mk 14,18 71 Povedal to o Judášovi, synovi Šimona Iškariotského. Ten ho totiž mal zradiť — jeden z Dvanástich.