17. kapitola

Ježišova veľkňazská modlitba

1 Keď to Ježiš povedal, zdvihol oči k nebu a hovoril: „Otče, prišla hodina; osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba.17,1 Mt 26,45; Mk 14,41; Jn 12,23; 13,1.31-32
2 A ako si mu dal moc nad každým telom, tak nech on dá večný život všetkým, ktorých si mu dal.17,2 Mt 28,18; Jn 3,35; 5,24 3 A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného, pravého Boha i toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.17,3 Múd 15,3; 1Tes 1,9n; 1Jn 5,20 4 Ja som ťa oslávil na zemi tým, že som dokonal dielo, ktoré si mi dal vykonať.17,4 Jn 4,34; 13,31; 14,31 5 A teraz ty, Otče, osláv ma u seba slávou, ktorú som mal pri tebe, skôr ako povstal svet!17,5 Jn 1,1-2; 7,39; 8,54; 13,31-32; 17,24 6 Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Boli tvoji, dal si ich mne a zachovali tvoje slovo.17,6 Jn 17,26; 18,9; Heb 5,9 7 Teraz spoznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba;17,7 Jn 17,10 8 lebo slová, ktoré si dal ty mne, odovzdal som im, oni ich prijali a spoznali v pravde, že som vyšiel od teba a uverili, že si ma ty poslal.17,8 Jn 6,46; 7,16; 12,49; 14,24 9 Prosím za nich. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. 10 A všetko, čo je moje, je tvoje, a čo je tvoje, je moje a ja som v nich oslávený.17,10 Jn 16,15; 17,7 11 Už viac nie som vo svete, ale oni sú vo svete a ja idem k tebe. Svätý Otče, zachovávaj ich v tvojom mene, ktoré17,11 Var. ktorých. si mi dal, aby boli jedno ako my.17,11 Jn 10,30; 16,28; 17,21 12 Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo Písmo.17,12 Jn 6,37.39; 13,11; 18,9 13 Teraz idem k tebe a toto hovorím vo svete, aby mali v sebe moju radosť, a to úplnú.17,13 Jn 15,11; 16,28; 1Jn 1,4 14 Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, pretože nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta.17,14 Jn 8,23; 15,18n 15 Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým.17,15 Mt 6,13; 2Tes 3,3; 1Jn 5,18 16 Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta.17,16 Jn 15,18; 17,14 17 Posväť ich v pravde; tvoje slovo je pravda! 18 Ako si ma ty poslal do sveta, tak som ich aj ja poslal do sveta.17,18 Jn 20,21 19 A posväcujem sa pre nich, aby aj oni boli posvätení v pravde.17,19 Heb 10,10; 13,12 20 Neprosím však len za nich, ale aj za tých, ktorí skrze ich slovo uveria vo mňa;17,20 Jn 17,9; 20,31 21 aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, si vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet veril, že si ma ty poslal.17,21 Jn 6,29; 11,42; 17,8.11.23 22 A slávu, ktorú si dal mne, dal som ja im, aby boli jedno, ako sme my jedno —17,22 Jn 2,11; 17,11 23 ja v nich a ty vo mne, aby boli tak dokonale jedno, aby svet poznal, že si ma ty poslal a zamiloval si si ich tak ako mňa.17,23 Jn 3,35; 14,21; 17,21 24 Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja; aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred stvorením sveta.17,24 Jn 12,26; 14,3; 17,5 25 Spravodlivý Otče, svet ťa nepoznal, ale ja som ťa poznal a aj títo poznali, že si ma ty poslal.17,25 Mt 11,27; Jn 1,10; 8,55 26 Ohlásil som im tvoje meno a ešte ho ohlásim, aby v nich bola láska, ktorou si ma miloval a aby som ja bol v nich.“17,26 Jn 15,9; 17,6; 1Jn 4,16