10. kapitola

Ježiš — Dobrý pastier

1 „Amen, amen, hovorím vám: Kto nevchádza do ovčinca dverami, ale prelieza inokadiaľ, je zlodej a zbojník.
2 Kto však vchádza dverami, je pastier oviec. 3 Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich.10,3 Ž 95,7 4 Keď vyženie všetky svoje ovce, ide pred nimi a ony ho nasledujú, lebo poznajú jeho hlas.10,4 Mich 2,13; Jn 10,27 5 Cudzieho však nebudú nasledovať, ale ujdú od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú.“ 6 Ježiš im povedal toto prirovnanie, oni však nepochopili, o čom im to hovoril.10,6 Jn 16,25 7 Ježiš im znova povedal: „Amen, amen, hovorím vám: Ja som dvere k ovciam. 8 Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci, ale ovce ich nepočúvali.10,8 Jer 23,1-2; Ez 34,2-3 9 Ja som dvere. Kto vojde cezo mňa, bude spasený. Bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu.10,9 Ž 23,2; 118,20; Jn 14,6 10 Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a hubil. Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere.10,10 Jn 1,4; 3,15.36; 6,40; 10,28; 11,25; 17,2; 20,31 11 Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier kladie svoj život za ovce.10,11 Ž 23,1; Iz 40,11; Ez 34,11-16; Jn 15,13; Heb 13,20; 1Pt 2,25; 1Jn 3,16; Zj 7,17 12 Nájomník a ten, kto nie je pastier a ovce nie sú jeho, keď vidí prichádzať vlka, opúšťa ovce a uteká. A vlk ich chytá a rozháňa. 13 Veď on je len nájomník a nezáleží mu na ovciach. 14 Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa.10,14 Jn 10,27; 2Tim 2,19 15 Ako mňa pozná Otec, aj ja poznám Otca a svoj život dávam za ovce.10,15 Mt 11,27; Jn 10,11 16 Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím priviesť. Budú počúvať môj hlas a bude jedno stádo a jeden pastier.10,16 Iz 56,6-8; Jn 11,52; 17,20 17 Otec ma preto miluje, že dávam svoj život, aby som ho opäť prijal.10,17 Jn 3,35; 15,13; Sk 2,24 18 Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa ho prijať. Taký príkaz som dostal od svojho Otca.“10,18 Mk 10,32-34; Jn 14,31; 15,10; Flp 2,8-9 19 Pre tieto slová zasa nastala roztržka medzi Židmi.10,19 Jn 7,43; 9,16 20 Mnohí z nich hovorili: „Je posadnutý10,20 Gr. Má démona. a šalie. Čo ho počúvate?“10,20 Mk 3,21.30; Jn 7,20; 8,48; 10,20 21 Iní zasa namietali: „To nie sú reči posadnutého. Môže azda démon otvárať oči slepým?“10,21 Mk 3,23

Ježiš na sviatkoch Posvätenia chrámu

22 V Jeruzaleme boli vtedy sviatky Posvätenia chrámu. Bola zima.10,22 1Mak 4,59
23 Ježiš sa prechádzal v chráme v Šalamúnovej stĺpovej sieni.10,23 Sk 3,11; 5,12 24 Obstúpili ho Židia a povedali mu: „Dokedy nás chceš ešte držať v napätí? Ak si Mesiáš, povedz nám to otvorene!“10,24 Mt 16,16; 26,63n; Lk 22,67 25 Ježiš im odpovedal: „Povedal som vám, a neveríte. Skutky, ktoré ja konám v mene svojho Otca, svedčia o mne.10,25 Jn 4,26; 5,36; 10,38 26 Ale vy neveríte, lebo nie ste z mojich oviec.10,26 Jn 8,47 27 Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a ony ma nasledujú.10,27 Jn 10,3.14 28 Ja im dávam večný život a nezahynú naveky, nik mi ich nevytrhne z ruky.10,28 Jn 5,24; 6,39; 17,12; 18,9 29 Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší než všetci, a nikto ich nemôže vytrhnúť Otcovi z ruky.10,29 Jn 17,11 30 Ja a Otec sme jedno.“10,30 Jn 5,18; 10,38; 17,21 31 Židia znova zdvihli kamene, aby ho kameňovali.10,31 Jn 8,59; 11,8 32 Ježiš im povedal: „Ukázal som vám veľa dobrých skutkov od Otca, pre ktorý z nich ma kameňujete?“ 33 Židia mu odpovedali: „Nekameňujeme ťa za dobrý skutok, ale za rúhanie a preto, že sa robíš Bohom, hoci si len človek.“10,33 Lv 24,16; Mk 14,64; Jn 5,18 34 Ježiš im odpovedal: „Či vo vašom Zákone nie je napísané: Ja som povedal: Bohovia ste?10,34 Ž 82,6 35 Ak nazval bohmi tých, ku ktorým zaznelo Božie slovo — a Písmo nemožno zrušiť! —, 36 ako teda, že tomu, ktorého Otec posvätil a poslal na svet, hovoríte: ‚Rúhaš sa!‘ len preto, že som povedal: ‚Som Boží Syn?‘10,36 Jn 1,34; 5,18.36n; 7,16.33; 12,45; 14,24 37 Ak nekonám skutky svojho Otca, neverte mi. 38 Ale ak ich konám, aj keď neveríte mne, verte tým skutkom, aby ste spoznali a vedeli, že Otec je vo mne a ja v Otcovi.“10,38 Jn 5,36; 10,25; 14,10-11.20 39 Tu ho znova chceli chytiť, ale on sa im vymkol z rúk.10,39 Jn 7,30; 8,59 40 Opäť odišiel za Jordán, na miesto, kde Ján pôvodne krstil, a zostal tam.10,40 Jn 1,28 41 Mnohí prišli za ním a hovorili: „Ján síce neurobil nijaké znamenie, ale všetko, čo o ňom Ján povedal, je pravda.“10,41 Jn 1,7-8.27.30.34 42 A mnohí tam v neho uverili.10,42 Jn 2,23; 7,31; 8,30; 11,45; 12,11