Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

10. kapitola

Ježiš — Dobrý pastier

1 „Amen, amen, hovorím vám: Kto nevchádza do ovčinca dverami, ale prelieza inokadiaľ, je zlodej a zbojník.
2 Kto však vchádza dverami, je pastier oviec. 3 Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich.10,3 Ž 95,7 4 Keď vyženie všetky svoje ovce, ide pred nimi a ony ho nasledujú, lebo poznajú jeho hlas.10,4 Mich 2,13; Jn 10,27 5 Cudzieho však nebudú nasledovať, ale ujdú od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú.“ 6 Ježiš im povedal toto prirovnanie, oni však nepochopili, o čom im to hovoril.10,6 Jn 16,25 7 Ježiš im znova povedal: „Amen, amen, hovorím vám: Ja som dvere k ovciam. 8 Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci, ale ovce ich nepočúvali.10,8 Jer 23,1-2; Ez 34,2-3 9 Ja som dvere. Kto vojde cezo mňa, bude spasený. Bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu.10,9 Ž 23,2; 118,20; Jn 14,6 10 Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a hubil. Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere.10,10 Jn 1,4; 3,15.36; 6,40; 10,28; 11,25; 17,2; 20,31 11 Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier kladie svoj život za ovce.10,11 Ž 23,1; Iz 40,11; Ez 34,11-16; Jn 15,13; Heb 13,20; 1Pt 2,25; 1Jn 3,16; Zj 7,17 12 Nájomník a ten, kto nie je pastier a ovce nie sú jeho, keď vidí prichádzať vlka, opúšťa ovce a uteká. A vlk ich chytá a rozháňa. 13 Veď on je len nájomník a nezáleží mu na ovciach. 14 Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa.10,14 Jn 10,27; 2Tim 2,19 15 Ako mňa pozná Otec, aj ja poznám Otca a svoj život dávam za ovce.10,15 Mt 11,27; Jn 10,11 16 Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím priviesť. Budú počúvať môj hlas a bude jedno stádo a jeden pastier.10,16 Iz 56,6-8; Jn 11,52; 17,20 17 Otec ma preto miluje, že dávam svoj život, aby som ho opäť prijal.10,17 Jn 3,35; 15,13; Sk 2,24 18 Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa ho prijať. Taký príkaz som dostal od svojho Otca.“10,18 Mk 10,32-34; Jn 14,31; 15,10; Flp 2,8-9 19 Pre tieto slová zasa nastala roztržka medzi Židmi.10,19 Jn 7,43; 9,16 20 Mnohí z nich hovorili: „Je posadnutý10,20 Gr. Má démona. a šalie. Čo ho počúvate?“10,20 Mk 3,21.30; Jn 7,20; 8,48; 10,20 21 Iní zasa namietali: „To nie sú reči posadnutého. Môže azda démon otvárať oči slepým?“10,21 Mk 3,23

Ježiš na sviatkoch Posvätenia chrámu

22 V Jeruzaleme boli vtedy sviatky Posvätenia chrámu. Bola zima.10,22 1Mak 4,59
23 Ježiš sa prechádzal v chráme v Šalamúnovej stĺpovej sieni.10,23 Sk 3,11; 5,12 24 Obstúpili ho Židia a povedali mu: „Dokedy nás chceš ešte držať v napätí? Ak si Mesiáš, povedz nám to otvorene!“10,24 Mt 16,16; 26,63n; Lk 22,67 25 Ježiš im odpovedal: „Povedal som vám, a neveríte. Skutky, ktoré ja konám v mene svojho Otca, svedčia o mne.10,25 Jn 4,26; 5,36; 10,38 26 Ale vy neveríte, lebo nie ste z mojich oviec.10,26 Jn 8,47 27 Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a ony ma nasledujú.10,27 Jn 10,3.14 28 Ja im dávam večný život a nezahynú naveky, nik mi ich nevytrhne z ruky.10,28 Jn 5,24; 6,39; 17,12; 18,9 29 Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší než všetci, a nikto ich nemôže vytrhnúť Otcovi z ruky.10,29 Jn 17,11 30 Ja a Otec sme jedno.“10,30 Jn 5,18; 10,38; 17,21 31 Židia znova zdvihli kamene, aby ho kameňovali.10,31 Jn 8,59; 11,8 32 Ježiš im povedal: „Ukázal som vám veľa dobrých skutkov od Otca, pre ktorý z nich ma kameňujete?“ 33 Židia mu odpovedali: „Nekameňujeme ťa za dobrý skutok, ale za rúhanie a preto, že sa robíš Bohom, hoci si len človek.“10,33 Lv 24,16; Mk 14,64; Jn 5,18 34 Ježiš im odpovedal: „Či vo vašom Zákone nie je napísané: Ja som povedal: Bohovia ste?10,34 Ž 82,6 35 Ak nazval bohmi tých, ku ktorým zaznelo Božie slovo — a Písmo nemožno zrušiť! —, 36 ako teda, že tomu, ktorého Otec posvätil a poslal na svet, hovoríte: ‚Rúhaš sa!‘ len preto, že som povedal: ‚Som Boží Syn?‘10,36 Jn 1,34; 5,18.36n; 7,16.33; 12,45; 14,24 37 Ak nekonám skutky svojho Otca, neverte mi. 38 Ale ak ich konám, aj keď neveríte mne, verte tým skutkom, aby ste spoznali a vedeli, že Otec je vo mne a ja v Otcovi.“10,38 Jn 5,36; 10,25; 14,10-11.20 39 Tu ho znova chceli chytiť, ale on sa im vymkol z rúk.10,39 Jn 7,30; 8,59 40 Opäť odišiel za Jordán, na miesto, kde Ján pôvodne krstil, a zostal tam.10,40 Jn 1,28 41 Mnohí prišli za ním a hovorili: „Ján síce neurobil nijaké znamenie, ale všetko, čo o ňom Ján povedal, je pravda.“10,41 Jn 1,7-8.27.30.34 42 A mnohí tam v neho uverili.10,42 Jn 2,23; 7,31; 8,30; 11,45; 12,11
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk