Dve percentá (2 %)

5. kapitola

Varovanie boháčom

1 Teraz teda, boháči, plačte a bedákajte nad svojimi biedami, ktoré prichádzajú na vás.5,1 Lk 6,24
2 Vaše bohatstvo zhnilo a vaše šatstvo rozožrali mole,5,2 Mt 6,19 3 vaše zlato a striebro zhrdzavelo a ich hrdza bude svedectvom proti vám a ako oheň zožerie vám telá. V posledných dňoch ste si nahromadili bohatstvo.5,3 Rim 2,5 4 Hľa, mzda, ktorú ste zadržali robotníkom, čo vám zožali polia, kričí, a krik žencov došiel k ušiam Pána zástupov.5,4 Gn 4,10; Lv 19,13; Dt 24,15; Jób 31,38-39 5 Na zemi ste hodovali a hýrili. Vykŕmili ste si srdcia ako v deň zabíjačky.5,5 Jer 12,3; 25,34 6 Odsúdili ste a zabili ste spravodlivého — neodporuje vám!

Trpezlivosť a modlitba

7 Buďte teda trpezliví, bratia, až do príchodu Pána. Pozrite: Roľník vyčkáva vzácnu úrodu zeme a trpezlivo čaká, kým nedostane jesenný i jarný dážď.5,7 Dt 11,14; Jer 5,24; Joel 2,23; 2Pt 3,4
8 Aj vy buďte trpezliví a posilnite si srdcia, lebo Pánov príchod sa priblížil.5,8 Rim 13,11-12; Flp 4,5; Heb 10,36-37 9 Nežalujte, bratia, na seba navzájom, aby ste neboli odsúdení. Hľa, sudca stojí predo dvermi!5,9 Mt 7,1-2; Jk 4,11 10 Za vzor, ako znášať utrpenie a byť trpezlivým, berte si, bratia, prorokov, ktorí hovorili v Pánovom mene.5,10 Mt 5,12; Sk 7,52; Heb 11,32-38 11 Hľa, blahoslavíme vytrvalých. Počuli ste o Jóbovej vytrvalosti a videli ste, k čomu ho Pán nakoniec priviedol. Veď Pán je veľmi milosrdný a ľútostivý.5,11 Ex 34,6; Jób 1,21-22; 2,10; 42,10-17; Mt 5,10 12 Predovšetkým, bratia moji, neprisahajte ani na nebo, ani na zem, ani nijakou inou prísahou. Vaše áno nech je áno a vaše nie nech je nie, aby ste neprepadli súdu.5,12 Mt 5,33-37 13 Trpí niekto medzi vami? Nech sa modlí! Raduje sa niekto? Nech spieva žalmy! 14 Je niekto medzi vami chorý? Nech si zavolá starších cirkvi a nech sa nad ním modlia, keď ho v Pánovom mene pomažú olejom.5,14 Mk 6,13.18 15 A modlitba viery zachráni chorého a Pán ho pozdvihne. A ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu.5,15 Mk 16,18 16 Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste boli uzdravení. Veľa zmôže účinná modlitba spravodlivého.5,16 Ž 32,3-5; 1Jn 1,8-9; 3,22 17 Eliáš bol človek ako my, ale keď sa horlivo modlil, aby nepršalo, nepršalo na zemi tri roky a šesť mesiacov.5,17 1Krľ 17,1; Lk 4,25 18 A znova sa modlil a nebo dalo dážď a zem vydala svoju úrodu.5,18 1Krľ 18,41-45 19 Bratia moji, keď niekto z vás zblúdi od pravdy a ak ho potom niekto obráti,5,19 Mt 18,15; Ga 6,1 20 nech vie, že kto vráti hriešnika z jeho bludnej cesty, zachráni jeho dušu od smrti a zakryje množstvo hriechov.5,20 Prís 10,12; 1Pt 4,8