6. kapitola

Súd nad Jeruzalemom

1 Utekajte, Benjamínovci, sprostred Jeruzalema! V Tekóe zatrúbte na roh, nad Bét-Keremom zdvihnite znamenie na poplach, lebo od severu hrozí nešťastie a veľká skaza.6,1 Iz 18,3; Jer 1,14; Am 1,1
2 Krásnu a rozmaznanú dcéru Siona zničím. 3 Prídu k nej pastieri so svojimi stádami, postavia okolo nej stany a každý vypasie svoje okolie.6,3 Jer 4,16 4 Chystajte sa na boj proti nej! Povstaňte, vytiahnime na poludnie! Beda nám, lebo deň sa skláňa a večerné tiene sa predlžujú. 5 Povstaňte, tiahnime v noci a spustošme jej paláce!“ 6 Veď takto hovorí Hospodin zástupov: „Vyrubujte stromy a navŕšte proti Jeruzalemu násyp. Je to mesto, ktoré si zaslúži potrestanie, veď je v ňom samé násilie.6,6 Jer 5,1 7 Ako zo studne vyviera voda, tak z neho vyviera zloba. Ozýva sa v ňom násilie a útlak, pred sebou mám stále chorobu a ranu. 8 Prijmi napomenutie, Jeruzalem, aby sa moja duša nevzdialila od teba, aby som z teba neurobil púšť, neobývanú krajinu.“

Nekajúcnosť

9 Toto hovorí Hospodin zástupov: „Ako dôkladne sa paberkuje vo vinici, tak sa stane so zvyškom Izraela. Prilož si ruku ako vinohradník na jeho výhonky.“
10 „Komu mám hovoriť a koho varovať, čo by ma počúval? Ucho majú neobrezané, nemôžu vnímať. Slovo Hospodina majú na posmech, nemajú v ňom záľubu.6,10 Jer 4,4; 5,21; Sk 7,51 11 Naplnený som hnevom Hospodina, nevládzem ho viac držať.“ „Vylejem ho na dieťa na ulici a na hlúčik zhromaždených mladíkov. Aj muža chytia so ženou, starca s tým, čo doplnil vek. 12 Ich domy si poberú iní, aj polia a ženy, lebo vystriem ruku proti obyvateľom krajiny,“ znie výrok Hospodina.6,12-15 Jer 8,10-12; Ez 13,10; 1Tes 5,3 13 „Veď všetci, od najmenšieho až po najväčšieho, sú veľkí ziskuchtivci, od proroka až po kňaza, všetci podvádzajú. 14 Ranu môjho ľudu liečia povrchne. Hovoria: ‚Pokoj, pokoj.‘ Pokoja však niet. 15 Budú zahanbení, lebo sa dopúšťajú ohavnosti, vôbec sa totiž nehanbia, ani červenať sa nevedia. Preto padnú s tými, čo musia padnúť, padnú, až ich navštívim,“ znie výrok Hospodina.

Trvalý odboj ľudu

16 Takto hovorí Hospodin: „Zastavte sa na cestách, pozerajte a skúmajte dávne chodníky. Kde je dobrá cesta, po nej choďte a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Odpovedali však: ‚Nepôjdeme!‘6,16 Mt 11,29
17 Postavil som nad vami strážcov: ‚Načúvajte hlasu trúby!‘ Odpovedali však: ‚Nebudeme načúvať!‘6,17 Ez 3,17 18 Preto čujte, národy, a poznaj, pospolitosť, čo sa s nimi stane. 19 Počuj, zem! Pozri, ja privediem na tento ľud pohromu ako ovocie ich zámerov. Veď moje slová neposlúchali a mojím zákonom opovrhli.6,19 Iz 1,2 20 Načo mi je kadidlo zo Šeby a voňavá trstina z ďalekej krajiny? Vo vašich spaľovaných obetách nemám záľubu, ani vaše obety s hostinou nemám rád.“6,20 Ž 40,7; 50,8; Iz 1,11 21 Preto takto hovorí Hospodin: „Staviam tomuto ľudu prekážky a potknú sa o ne; zahynú otcovia spolu so synmi i susedia spolu zahynú.“

Nepriateľ zo severu

22 Takto hovorí Hospodin: „Pozri, zo severnej krajiny prichádza ľud, od končín zeme dvíha sa veľký národ.6,22 Dt 28,49; Jer 5,156,22-23 Jer 5,15; 50,41-42
23 Berú luk a oštep, sú ukrutní a neľútostní, ich hlas hučí ako more, cválajú na koňoch vystrojení ako muž do boja proti tebe, dcéra Siona. 24 Počuli sme o ňom chýr, ruky nám ochabli, úzkosť nás zovrela i bolesť ako rodičku. 25 Nechoďte von na pole ani po ceste nekráčajte, lebo meč nepriateľa a hrôza je naokolo.6,25 Jer 20,3 26 Dcéra môjho ľudu, odej sa do vrecoviny, váľaj sa v popole, smúť ako za jedináčikom, trpko nariekaj: ‚Náhle prišiel proti nám ničiteľ!‘6,26 Jer 4,8; Am 8,10 27 Ustanovil som ťa, aby si skúšal a skúmal môj ľud, aby si spoznal a preskúšal ich cesty. 28 Všetci sú vzdorovití vzbúrenci, chodia a ohovárajú, sú ako bronz a železo, všetci sú skazení.6,28 Ez 22,18 29 Mech fučí, z ohňa vypadáva olovo, tavič nadarmo taví, zločinci sa nedajú oddeliť. 30 Nazývajú ich odhodeným striebrom, pretože Hospodin ich odhodil.“