5. kapitola

Skazenosť Jeruzalema

1 Prebehnite ulicami Jeruzalema, pozerajte, skúmajte a hľadajte po jeho námestiach, ak nájdete niekoho, kto by konal podľa práva a dodržiaval vernosť, tak mu odpustím.5,1 Gn 18,22-32
2 Aj keď hovoria: ‚Akože žije Hospodin!‘ určite prisahajú falošne.“ 3 Hospodin, či tvoje oči nehľadajú vernosť? Udrel si ich, ale zostali bezcitní, ničil si ich, ale neprijali karhanie, zatvrdili sa väčšmi ako kameň a zdráhali sa obrátiť.5,3 Iz 48,4; Jer 2,30; 7,28; 35,13 4 Ja som však povedal: „Sú to len úbožiaci, prihlúpi, lebo nepoznajú cestu Hospodina, právny poriadok svojho Boha. 5 Zájdem k vysokopostaveným a budem s nimi hovoriť, tí predsa poznajú cestu Hospodina, právny poriadok svojho Boha.“ Aj tí však polámali jarmo a roztrhali povrazy.5,5 Jer 2,20

Spustošenie krajiny

6 Preto ich lev z lesa pobije, vlk zo stepi ich znivočí, leopard striehne na ich mestá, každého, kto z nich vykročí, roztrhá, pretože sa rozmnožili ich hriechy a závažné sú ich zvrátenosti.5,6 Jer 4,7; Hab 1,8; Sof 3,3
7 „Ach, ako ti to mám odpustiť? Tvoji synovia ma opustili a prisahali na tých, čo nie sú bohovia. Sýtil som ich, oni však cudzoložili, v dome neviestky sa schádzali. 8 Sú to vypasené a bujné žrebce, každý erdží za ženou svojho blížneho.5,8 Ez 22,11 9 Či toto nemám potrestať,“ znie výrok Hospodina, „a či sa na takomto národe nemám vypomstiť?5,9 Jer 9,8

Súd

10 Vystúpte na jeho viničné terasy a ničte, ale úplne ich nezničte. Odstráňte jeho ratolesti, lebo nepatria Hospodinovi.
11 Dom Izraela a dom Júdu sa mi úplne spreneverili,“ znie výrok Hospodina. 12 „Zapreli Hospodina a hovorili: ‚Niet ho! Nepríde na nás nešťastie, neuzrieme ani meč, ani hlad.‘5,12 Iz 28,15 13 Proroci sú ako vietor a jeho slovo nie je v nich; tak nech sa im stane.“ 14 Preto takto hovorí Hospodin, Boh zástupov: „Pretože hovoria takéto reči, zmením tento ľud na drevo a svoje slová v tvojich ústach na oheň, ktorý ich strávi. 15 Dom Izraela, z diaľky privediem proti tebe národ,“ znie výrok Hospodina, „národ vytrvalý, pradávny, národ, ktorého jazyk nepoznáš a nerozumieš, čo hovorí.5,15 Iz 28,11; Jer 6,22 16 Jeho tulec je ako otvorený hrob, samí hrdinovia. 17 Požerie tvoju žatvu i tvoj chlieb, požerie tvojich synov i tvoje dcéry, požerie tvoje ovce i tvoj dobytok, požerie tvoje hrozno i tvoje figy, mečom dobyje tvoje opevnené mestá, na ktoré sa spoliehaš: 18 No ani v tie dni,“ znie výrok Hospodina, „vás úplne nezničím.5,18 Jer 4,27 19 Ak potom povedia: ‚Prečo nám Hospodin, náš Boh, toto všetko urobil?‘, povedz im: ‚Ako ste ma vy opustili a slúžili ste cudzím bohom vo svojej krajine, tak vy budete slúžiť cudzincom v krajine, ktorá vám nepatrí.‘“5,19 Jer 16,10-13

Nerozumný a lakomý národ

20 Toto oznámte v Jákobovom dome a vyhláste to aj v Judsku:
21 „Počuj toto, národ hlúpy a nerozumný! Majú oči, ale nevidia, majú uši, ale nepočujú.5,21 Iz 6,9n; Mk 8,18 22 Či sa ma nebojíte?“ znie výrok Hospodina. „Či sa netrasiete predo mnou? Moru som určil piesok za breh ako večnú hrádzu, ktorú neprekročí. Hoci dorážajú jeho vlny, nič nezmôžu, hoci hučia, neprekročia ju.5,22 Ž 104,9 23 Tento národ však má srdce vzdorovité a odbojné; odvrátili sa a odišli. 24 Ani si nepomysleli: ‚Bojme sa Hospodina, nášho Boha, ktorý v pravý čas dáva dážď, dážď jesenný i jarný, aj týždne určené na žatvu nám zachováva.‘5,24 Dt 11,14 25 Vaše viny to narušili, vaše hriechy vás pozbavili dobra.5,25 Iz 59,2 26 Aj v mojom ľude sa nájdu svojvoľníci, čo zhrbení striehnu ako poľovníci, stavajú osídla na chytanie ľudí. 27 Ako je kôš plný vtákov, tak sú ich domy plné podvodu; preto sa zveľadili a obohatili. 28 Stučneli a vypásli sa, ešte aj zlými rečami prekypujú. Súdny spor nevedú, o pravotu siroty nemajú záujem, a súdny spor chudobných neriešia.5,28 Dt 32,15; Iz 1,13 29 Či toto nemám potrestať,“ znie výrok Hospodina, „a či sa na takomto národe nemám vypomstiť?5,29 Jer 9,9 30 Hrôza a ohavnosť sa deje v krajine. 31 Proroci prorokujú klamstvo a kňazi vládnu na vlastnú päsť, môjmu ľudu sa to však páči. Čo urobíte, keď sa to skončí?5,31 Nár 2,14; Ez 13,6