Predchádzajúca kapitola

52. kapitola

Dodatok

Údel Cidkiju, Jeruzalema a kráľovstva

1 Cidkija mal dvadsaťjeden rokov, keď začal kraľovať a jedenásť rokov bol kráľom v Jeruzaleme. Jeho matka bola Chamutal, dcéra Jirmeju z Libny.
2 Robil, čo sa nepáčilo Hospodinovi, celkom tak, ako robil aj Jojakím. 3 Pre Hospodinov hnev došlo v Jeruzaleme a v Judsku k tomu, že ich zavrhol spred svojej tváre. Cidkija sa vzbúril proti babylonskému kráľovi. 4 V deviatom roku jeho kraľovania, v desiatom mesiaci, desiateho dňa toho mesiaca, pritiahol babylonský kráľ Nebukadnesar a celé jeho vojsko proti Jeruzalemu, utáboril sa proti nemu, vybudovali okolo neho val. 5 Mesto bolo obliehané až do jedenásteho roku kráľa Cidkiju. 6 V deviaty deň štvrtého mesiaca, keď sa v meste rozmohol hlad a nebolo chleba pre ľud v krajine, 7 vznikol prielom do mesta a všetci bojovníci ušli. V noci vyšli z mesta po ceste, ktorá medzi dvoma múrmi viedla k bráne pri kráľovskej záhrade, a utekali k Arabe, hoci Chaldejci obliehali mesto zo všetkých strán. 8 Vojsko Chaldejcov však prenasledovalo kráľa Cidkiju. Dohonili ho na jerišských stepiach. Všetci jeho bojovníci od neho utiekli. 9 Kráľa zajali a odviedli ho k babylonskému kráľovi do Ribly v krajine Chamát a ten nad ním vyniesol rozsudok. 10 Babylonský kráľ dal zabiť Cidkijových synov pred jeho očami a v Rible dal pozabíjať aj všetky judské kniežatá. 11 Cidkijovi oslepil oči a spútal ho okovami. Potom ho babylonský kráľ odviedol do Babylonu, kde ho vrhol do žalára, a tam bol až do dňa svojej smrti. 12 V piatom mesiaci, v desiaty deň mesiaca, v devätnástom roku babylonského kráľa Nebukadnesara, prišiel veliteľ telesnej stráže Nebuzaradan, ktorý stával v osobnej službe babylonského kráľa v Jeruzaleme, 13 podpálil Hospodinov chrám, vypálil kráľovský palác, všetky jeruzalemské domy a všetky veľké budovy. 14 Celé chaldejské vojsko, ktoré bolo s veliteľom osobnej stráže, zrúcalo všetky hradby okolo Jeruzalema. 15 Veliteľ telesnej stráže Nebuzaradan odviedol do zajatia chudobných z ľudu aj zvyšok ľudí, ktorí zostali v meste, i zbehov, ktorí prebehli k babylonskému kráľovi. 16 Z chudobných ľudí krajiny však veliteľ telesnej stráže Nebuzaradan ponechal niektorých ako vinohradníkov a roľníkov. 17 Bronzové stĺpy, ktoré patrili k Hospodinovmu chrámu, vozíky a bronzové more, ktoré bolo v Hospodinovom chráme, Chaldejci polámali a všetok bronz odviezli do Babylonu. 18 Vzali aj hrnce, lopaty, nože, kropeničky, kadidlové panvice a všetky bronzové nádoby, ktoré sa používali pri bohoslužbe. 19 Veliteľ telesnej stráže vzal misy, panvice na uhlie, kropeničky, hrnce, svietniky, kadidlové panvice a misky na nápojové obety, či boli zo zlata alebo zo striebra, 20 obidva stĺpy, jedno more a dvanásť bronzových býkov pod morom, ktoré dal zhotoviť kráľ Šalamún pre Hospodinov chrám. Bronz všetkých týchto predmetov sa nedal ani odvážiť. 21 Pokiaľ ide o stĺpy: každý bol osemnásť lakťov vysoký a mal obvod dvanásť lakťov. Bol na štyri prsty hrubý a vnútri dutý. 22 Na ňom bola bronzová hlavica. Každá hlavica bola päť lakťov vysoká. Mriežkovanie a granátové jablká boli dookola hlavice. Všetko bolo z bronzu. Takisto mal granátové jablká aj druhý stĺp. 23 Granátových jabĺk na vonkajšej strane bolo deväťdesiatšesť. Celkovo bolo na mriežkovaní sto granátových jabĺk. 24 Veliteľ telesnej stráže odviedol veľkňaza Seraju a druhého kňaza Cefanju a troch strážcov prahu. 25 Z mesta vzal jedného dvorana, ktorý bol veliteľom bojovníkov, ďalej sedem mužov z osobnej kráľovej služby, ktorí sa nachádzali v meste, vojvodcovho pisára, ktorý vykonával odvody medzi ľudom krajiny, a šesťdesiat mužov z ľudu krajiny, ktorí sa nachádzali v meste. 26 Veliteľ telesnej stráže Nebuzaradan ich zajal a odviedol k babylonskému kráľovi do Ribly. 27 Babylonský kráľ ich dal pobiť; usmrtil ich v Rible v krajine Chamát. Júda musel odísť do zajatia zo svojej pôdy. 28 Toto je ľud, ktorý odviedol Nebukadnesar do zajatia v siedmom roku svojho kraľovania: tritisícdvadsaťtri Júdovcov, 29 v osemnástom roku Nebukadnesara osemstotridsaťdva osôb z Jeruzalema, 30 v dvadsiatom treťom roku Nebukadnesara veliteľ telesnej stráže Nebuzaradan odviedol do zajatia sedemstoštyridsaťpäť Júdovcov, celkovo štyritisícšesťsto duší.

Milosť pre Jojachína

31 V tridsiatom siedmom roku po zajatí judského kráľa Jojachína, dvadsiateho piateho dňa dvanásteho mesiaca, babylonský kráľ Evíl-Merodach omilostil judského kráľa Jojachína a prepustil ho z väzenia.
32 Hovoril s ním láskavo a jeho trón pozdvihol nad tróny kráľov, ktorí boli s ním v Babylone. 33 Zmenil mu väzenské šaty a jedával s ním stále, pokiaľ žil. 34 Svoje zaopatrenie, trvalé zaopatrenie, dostával od babylonského kráľa podľa každodennej potreby po celý život, až kým nezomrel.