Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

51. kapitola

1 Toto hovorí Hospodin: „Hľa, vzbudím proti Babylonu a proti obyvateľom Chaldejska ničivý vietor. 2 Pošlem do Babylonu previevačov a tí ho prevejú, prečistia krajinu. Obsadia ho zo všetkých strán v deň nešťastia.51,2 Jer 15,7 3 Strelec nech nenapína svoj luk, nech sa nevypína vo svojom brnení. Nešetrite jeho mladíkov, vykonajte hubiacu kliatbu na celom jeho vojsku. 4 Nech padajú pobodaní v krajine Chaldejcov a prebodnutí na jej uliciach.“ 5 Veď Izrael a Júda nebudú ako vdova opustení svojím Bohom, Hospodinom zástupov. Ich krajina je plná viny pred Svätým Izraela.51,5 Iz 54,4; Jer 50,29; Nár 1,1 6 Utečte z Babylonu, každý nech si zachráni život, aby ste nezahynuli pre jeho vinu, lebo pre Hospodina je to čas pomsty a odplaty za jeho skutky.51,6 Iz 48,20; Jer 50,8; Zj 18,4 7 Zlatým kalichom bol Babylon v Hospodinovej ruke, opájal celú zem, z jeho vína pili národy, preto sa pomiatli.51,7 Jer 25,15; Zj 17,4; 18,3 8 Náhle padol Babylon a roztrieskal sa, kvíľte nad ním, prineste balzam na jeho ranu, azda sa uzdraví.51,8 Iz 21,9; Zj 14,8 9 Liečili sme Babylon, ale neuzdravil sa. Opustite ho! Poďme, každý do svojej krajiny! Veď až po nebesá siaha súd nad ním a dvíha sa k oblakom. 10 Hospodin vyviedol na svetlo našu spravodlivú vec. Poďte, ohlasujme na Sione dielo Hospodina, nášho Boha! 11 Ostrite šípy, naplňte tulce! Hospodin vzbudí ducha médskych kráľov, lebo proti Babylonu smeruje jeho úmysel zničiť ho. Veď je to Hospodinova pomsta, pomsta za jeho chrám.51,11 Iz 13,17; Jer 50,28 12 Proti babylonským hradbám zdvihnite zástavu, zosilnite stráž, rozostavte hliadky, posilnite zálohy, lebo Hospodin má svoj úmysel, aj ho vykoná, to, čo povedal o obyvateľoch Babylonu. 13 Ty, čo bývaš nad veľkými vodami, v hojnosti pokladov, prišiel tvoj koniec, naplnila sa miera tvojho zisku.51,13 Zj 17,1 14 Hospodin zástupov prisahal sám na seba: „Naplním ťa ľuďmi ako kobylkami, spustia nad tebou víťazný pokrik.“ 15 Zem utvoril svojou mocou, svet postavil svojou múdrosťou a svojím dôvtipom rozprestrel nebesá.51,15-19 Jer 10,12-16 16 Keď zaznie jeho hromový hlas, zahučia vody na nebesiach, od končín zeme dvíha oblaky, k dažďu vrhá blesky a zo svojich komôr vypúšťa vietor. 17 Každý človek je hlúpy, bez rozumu, každý zlievač modiel vyšiel na posmech, lebo jeho modly sú klam a ducha v nich niet. 18 Ničotou sú, dielom na posmech, v čase svojho navštívenia zahynú. 19 Takýto nie je údel Jákoba, ním je Tvorca všetkého a Izrael je jeho vlastný kmeň, Hospodin zástupov je jeho meno. 20 „Si mojím kladivom, výzbrojou, tebou rozdrvím národy a tebou zničím kráľovstvá.51,20-24 Jer 50,23.29 21 Tebou rozdrvím koňa i jeho jazdca, tebou rozdrvím voz i pohoniča, 22 tebou rozdrvím muža i ženu, tebou rozdrvím starca i chlapca, tebou rozdrvím mládenca i pannu, 23 tebou rozdrvím pastiera i jeho stádo, tebou rozdrvím oráča i jeho záprah, tebou rozdrvím miestodržiteľov i správcov. 24 Odplatím Babylonu a všetkým obyvateľom Chaldejska všetko ich zlo, ktoré popáchali na Sione, pred vašimi očami,“ znie výrok Hospodina.51,24 Jób 1,17 25 „Pozri, som proti tebe, vrch nivočenia,“ znie výrok Hospodina, „ktorý nivočíš celú zem. Vystriem svoju ruku proti tebe, zrútim ťa zo skál a urobím ťa vypáleným vrchom. 26 Nevezmú z teba uholný kameň ani kameň do základov. Budeš večnou pustatinou,“ znie výrok Hospodina. 27 Zdvihnite zástavu v krajine, zatrúbte na rohu medzi národmi, posväťte národy proti nemu, zvolajte proti nemu kráľovstvá: Ararat, Minni, Aškenaz, postavte proti nemu vojenského pisára, žeňte kone ako roj kobyliek.51,27 Gn 8,4; 10,3; Iz 37,38 28 Posväťte národy proti nemu, médskeho kráľa s jeho miestodržiteľmi, so všetkými jeho správcami a s celou krajinou, nad ktorou vládne. 29 Zem sa zatrasie a zachveje, lebo sa plní Hospodinov zámer proti Babylonu, aby urobil babylonskú krajinu neobývanou pustatinou. 30 Hrdinovia Babylonu prestali bojovať, sedia na ťažko prístupných miestach, vyschla im sila, stali sa ženami. Jeho príbytky podpálili a jeho závory polámali.51,30 Jer 50,37 31 Bežec predbieha bežca a posol predbieha posla, aby oznámili babylonskému kráľovi, že okrajová časť jeho mesta je dobytá. 32 Brody sú obsadené, tŕstie na močiaroch je vypálené, bojovníci sú zdesení. 33 Toto hovorí Hospodin zástupov, Boh Izraela: „Dcéra Babylonu je ako holohumnica, keď po nej šliapu, o chvíľu príde na ňu čas žatvy. 34 ‚Zožral ma, strávil ma babylonský kráľ Nebukadnesar a odložil ma ako prázdnu nádobu. Prehltol ma ako drak, naplnil si brucho mojimi pochúťkami a vypláchol ma. 35 Neprávosť spáchaná na mne a mojom tele nech prejde na Babylon,‘ hovorí obyvateľka Siona, ‚a moja krv na obyvateľov Chaldejska,‘ hovorí Jeruzalem.“ 36 Preto toto hovorí Hospodin: „Hľa, ja povediem tvoj spor, ja ťa pomstím. Vysuším jeho more a jeho pramene nechám vyschnúť. 37 Babylon bude hromadou skál, príbytkom šakalov, predmetom hrôzy a posmechu, bude bez obyvateľov.51,37 Jer 50,13.39 38 Spolu budú revať ako levy, vrčať ako mláďatá levíc. 39 Keď sa rozohnia, pripravím im hostinu, opojím ich, že budú jasať, potom však zaspia večným spánkom a neprebudia sa,“ znie výrok Hospodina. 40 „Povediem ich ako baránky na zabitie, ako barany s capmi. 41 Ako bol dobytý a podmanený Šešach, chvála celej zeme, ako sa stal Babylon predmetom hrôzy medzi národmi!51,41 Jer 25,26 42 More vystúpilo proti Babylonu, prikryl ho príval vĺn. 43 Jeho mestá sa stali predmetom hrôzy, vyprahnutou krajinou, stepou, krajinou, v ktorej nikto nebýva, cez ktorú človek neprejde. 44 Navštívim Béla v Babylone a vytiahnem mu z úst, čo prehltol. Nebudú sa viac k nemu hrnúť národy, hradba Babylonu padne.51,44 Iz 46,1; Jer 50,2 45 Ľud môj, vyjdi spomedzi nich! Každý nech si zachraňuje život pred pálčivým hnevom Hospodina. 46 Nestrácajte odvahu a nebojte sa zvesti, ktorú počuť v krajine, keď v jednom roku príde jeden chýr a v druhom roku zas iný chýr, keď bude v krajine násilie a vladár bude proti vladárovi. 47 Preto, hľa, blíži sa čas, keď potrestám modly Babylonu, zahanbí sa celá jeho krajina a všetci jeho zranení popadajú v ňom. 48 Zaplesajú nad Babylonom nebesia i zem a všetko, čo je na nich, lebo od severu prídu proti nemu ničitelia,“ znie výrok Hospodina.51,48 Zj 18,20 49 Aj Babylon musí padnúť pre prebodnutých Izraela, lebo aj pre Babylon padali prebodnutí celej zeme. 50 Vy, čo ste unikli meču, choďte bez zastavenia, spomeňte si z diaľky na Hospodina, nech vám príde na myseľ Jeruzalem.51,50 Ž 137,5n 51 Hanbíme sa, lebo sme museli počúvať potupovanie, naša tvár je pokrytá pohanou, pretože cudzinci vnikli do svätých priestorov Hospodinovho domu. 52 „Preto, hľa, blíži sa čas,“ znie výrok Hospodina, „keď potrestám jeho modly a v celej jeho krajine budú stonať ranení. 53 Keby Babylon vystúpil na nebesá a na výsostiach upevnil svoju moc, predsa odo mňa prídu naň ničitelia,“ znie výrok Hospodina.51,53 Gn 11,4; Iz 14,13 54 Čuj volanie o pomoc z Babylonu a veľký lomoz z krajiny Chaldejcov! 55 Veď Hospodin pustoší Babylon, odstráni z neho hlasnú vravu. Jeho vlny sa valia ako veľké vody, šíri sa ich hukot. 56 Ničitelia prichádzajú proti nemu, proti Babylonu, jeho hrdinov chytia, polámu im luky, veď Hospodin je Bohom odplaty, určite im odplatí.51,56 Dt 32,39-41 57 „Opojím jeho kniežatá i mudrcov, jeho miestodržiteľov, správcov a hrdinov, potom zaspia večným spánkom a neprebudia sa,“ znie výrok Kráľa, ktorý sa volá Hospodin zástupov. 58 Toto hovorí Hospodin zástupov: „Široké hradby Babylonu budú zrúcané do základov a jeho vysoké brány budú spálené ohňom, takže národy sa umárajú nadarmo a kmene sa namáhajú pre oheň.“51,58 Hab 2,13

Kniha o zničení Babylonu

59 Poverenie, ktoré prorok Jeremiáš dal Serajovi, synovi Neriju, syna Machseju, keď šiel s judským kráľom Cidkijom do Babylonu vo štvrtom roku jeho panovania. Seraja sa staral o ubytovanie.51,59 Jer 32,12
60 Jeremiáš zapísal do jednej knihy predpoveď o všetkom nešťastí, ktoré malo prísť na Babylon, všetky tieto slová napísané proti Babylonu.51,60 Jer 50,1–51,58 61 Jeremiáš povedal Serajovi: „Keď prídeš do Babylonu, hľaď prečítať všetky tieto slová, 62 a povedz: ‚Hospodin, ty si pohrozil tomuto miestu, že ho vyvrátiš, že ho viac nebude, nebude v ňom obyvateľov — ani ľudí, ani zvierat —, bude večnou pustatinou.‘ 63 Keď dočítaš knihu, priviaž o ňu kameň, hoď ju do stredu Eufratu51,63-64 Zj 18,21 64 a povedz: ‚Takto sa ponorí Babylon a nepovstane z nešťastia, ktoré naň ja privediem, ale zahynie.‘“ Potiaľto sú Jeremiášove slová.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk