Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

50. kapitola

Proti Babylonu

1 Slovo, ktoré prostredníctvom proroka Jeremiáša povedal Hospodin proti Babylonu, proti krajine Chaldejcov:
2 „Oznámte medzi národmi a rozhláste, zdvihnite zástavu a rozhláste, nebojte sa a povedzte: ‚Podmanený je Babylon, zahanbený je Bél, zrútil sa Marduk. Vyšli na hanbu jeho obrazy, zrútili sa jeho modly.‘50,2 Iz 46,1 3 Veď tiahne proti nemu národ zo severu, ten urobí z jeho krajiny pustatinu, nikto v nej nebude bývať, ľud i zver z nej utečú, odídu. 4 V tých dňoch a v tom čase,“ znie výrok Hospodina, „prídu Izraeliti a Júdovci spolu, pôjdu s plačom a budú hľadať Hospodina, svojho Boha.50,4 Jer 3,18; 31,9 5 Budú sa vypytovať na Sion, upriamia sa na cestu: ‚Poďte, spojme sa s Hospodinom, večnou, nezabudnuteľnou zmluvou!‘50,5 Iz 55,3; Jer 32,40 6 Môj ľud bol blúdiacim stádom, ich pastieri ich zavádzali, zavracali ich do vrchov, putovali z vrchu na pahorok, zabudli na svoj košiar.50,6 Jer 23,1 7 Požieral ich každý, kto ich našiel; ich nepriatelia hovorili: ‚Nepreviníme sa, veď oni hrešili proti Hospodinovi, nive spravodlivosti, nádeji ich otcov, proti Hospodinovi!‘ 8 Utečte z Babylonu, z krajiny Chaldejcov! Vyjdite, buďte ako capy pred stádom!50,8 Iz 48,20; Jer 51,6 9 Lebo ja pohnem a privediem proti Babylonu zhromaždenie veľkých národov zo severnej krajiny, zoradia sa proti nemu a podmania si ho. Ich šípy budú ako obratný hrdina, ktorý sa nevracia naprázdno. 10 Chaldejsko sa stane korisťou, nasýtia sa všetci, čo ho budú plieniť,“ znie výrok Hospodina. 11 „Len sa tešte a jasajte, vy, ktorí olupujete moje dedičstvo, len poskakujte ako jalovice na pažiti a erdžite ako žrebce! 12 Veľmi sa zahanbí vaša matka, červenať sa bude vaša rodička! Naozaj, posledný bude medzi národmi, bude púšťou, stepou, pustatinou. 13 Pre Hospodinov hnev nebude viac obývaný, stane sa úplnou pustatinou, každý, kto prejde popri Babylone, sa zhrozí, zhíkne nad všetkými jeho ranami.50,13 Jer 49,17; 51,37 14 Zoraďte sa dookola proti Babylonu, všetci, čo napínate luk, strieľajte doňho, nešetrite šípy, lebo sa prehrešil voči Hospodinovi! 15 Spustite proti nemu zo všetkých strán bojový pokrik! Dvíha ruky, jeho piliere padajú, jeho hradby sa rúcajú, lebo je to Hospodinova pomsta. Pomstite sa na ňom, ako robil on, tak urobte jemu!50,15 Dt 32,35; Zj 18,6 16 Zahubte rozsievača z Babylonu aj toho, čo sa v čase žatvy chytá kosáka. Pred ničiacim mečom sa každý obráti k svojmu ľudu a každý pobeží do svojej krajiny. 17 Izrael je vyplašená ovca, ktorú zahnali levy. Najprv ho požieral asýrsky kráľ, potom mu babylonský kráľ Nebukadnesar zlámal kosti.“ 18 Preto Hospodin zástupov, Boh Izraela, hovorí toto: „Určite potrestám babylonského kráľa a jeho krajinu, ako som potrestal asýrskeho kráľa.50,18 2Krľ 19,35 19 Izrael však vrátim na jeho nivy, bude pásť na Karmeli a v Bášane; na Efrajimskom pohorí a v Gileáde sa nasýti. 20 V tých dňoch a v tom čase,“ znie výrok Hospodina, „budú hľadať vinu Izraela, ale nebude jej, a hriechy Júdu, ale nenájdu ich, lebo odpustím tým, ktorých ponechám.50,20 Jer 33,7.24 21 Vytiahni proti krajine Meratajim a proti obyvateľom Pekódu, nivoč a vykonaj na nich hubiacu kliatbu,“ znie výrok Hospodina, „urob všetko, ako som ti prikázal. 22 Vojnový pokrik je v krajine a veľká pohroma. 23 Ako sa rozbilo a polámalo kladivo celej zeme, ako sa stal Babylon predmetom hrôzy medzi národmi!50,23 Jer 51,20 24 Nastavil som ti osídlo a chytil si sa, Babylon, ani si to nezbadal. Našli ťa a polapili, lebo si sa vyzývavo správal voči Hospodinovi. 25 Hospodin otvoril svoju zbrojnicu a vytiahol nástroje svojho hnevu, lebo toto je dielo Pána, Hospodina zástupov, v krajine Chaldejcov. 26 Pritiahnite proti nemu od končín zeme, otvorte jeho sýpky, navŕšte ho ako hromady obilia a vykonajte na ňom hubiacu kliatbu, aby z neho nič nezostalo. 27 Pobite všetky jeho mladé býky, nech idú na jatku! Beda im, lebo prišiel ich deň, čas ich trestu. 28 Počuj, ako utečenci a zachránení z babylonskej krajiny oznamujú na Sione pomstu Hospodina, nášho Boha, pomstu za jeho chrám. 29 Zavolajte proti Babylonu mnohých, ktorí napínajú luk! Utáborte sa okolo neho, aby preňho nebolo úniku. Odplaťte mu podľa jeho skutkov, urobte s ním všetko tak, ako on robil vám, lebo sa vystatoval proti Hospodinovi, proti Svätému Izraela.50,29 Jer 50,15; 51,11 30 Preto jeho mladíci popadajú na námestiach a všetci jeho bojovníci zahynú v ten deň,“ znie výrok Hospodina. 31 „Pozri, som proti tebe, ty trúfalec,“ znie výrok Pána, Hospodina zástupov, „lebo prišiel tvoj deň, čas tvojho navštívenia. 32 Trúfalec sa potkne, padne, nebude toho, kto by ho zodvihol. Založím oheň v jeho mestách, ten strávi celé jeho okolie.“ 33 Toto hovorí Hospodin zástupov: „Utláčaní sú Izraeliti a s nimi aj Júdovci. Tí, čo ich zajali, držia ich pevne, zdráhajú sa ich prepustiť. 34 Ich vykupiteľ je však mocný, jeho meno je Hospodin zástupov. On povedie ich spor, aby krajinu upokojil a obyvateľov Babylonu znepokojil. 35 Meč na Chaldejcov,“ znie výrok Hospodina, „na obyvateľov Babylonu, na jeho kniežatá a jeho mudrcov! 36 Meč na veštcov, nech vyzerajú ako hlupáci, meč na jeho hrdinov, nech si zúfajú! 37 Meč na jeho kone a vozy a na všetkých miešancov, ktorí sú medzi nimi, nech sú ako ženy! Meč na jeho poklady, nech sú vydrancované!50,37 Jer 51,30 38 Suchota na jeho vody, nech vyschnú, lebo je to krajina tesaných modiel a pri strašidlách upadajú do bludu! 39 Preto tam bude žiť púštna zver so šakalmi, budú v ňom prebývať pštrosy, nebude už nikdy osídlený ani obývaný po všetky pokolenia.50,39 Zj 18,2 40 Podobne ako som vyvrátil Sodomu a Gomoru a susedné mestá,“ znie výrok Hospodina, „nik tam nebude bývať, neusadí sa tam človek.50,40 Gn 19,24n; Jer 49,18 41 Pozri, od severu prichádza ľud, veľký národ a mnohí králi, dvíhajú sa z najkrajnejších končín zeme.50,41 Jer 1,14 42 Chytajú sa luku a oštepu, sú ukrutní a bez milosti, ich hlas hučí ako more a nesú sa na koňoch. Sú vystrojení ako muž do boja, proti tebe, dcéra Babylonu. 43 Babylonský kráľ počul správu, ochabli mu ruky, úzkosť sa ho zmocnila i bolesť ako rodičky. 44 Hľa, ako lev vystupuje z húštiny Jordánu na trvalé pastviny, tak ich v okamihu odtiaľ odoženiem a ustanovím nad ním svojho vyvoleného. Veď kto je ako ja, kto ma môže brať na zodpovednosť? Kto je ten pastier, čo obstojí predo mnou?50,44-46 Jer 4,7; 49,19-24 45 Preto počujte rozhodnutie Hospodina, ktoré chystá proti Babylonu, a jeho zámery, ktoré má proti krajine Chaldejcov. Áno, odvlečú ich ako najmenšie kusy zo stáda, ich pastvina sa zhrozí nad nimi. 46 Od volania: ‚Podmanený je Babylon!‘ sa trasie zem a krik počuť medzi národmi.“