Predchádzajúca kapitola

49. kapitola

Proti Ammónčanom

1 O Ammónsku. Toto hovorí Hospodin: „Či Izrael nemá synov? Či nemá dediča? Prečo Milkóm zaberá územie Gáda a jeho ľud sa usadil v jeho mestách?
2 Preto, hľa, blíži sa čas,“ znie výrok Hospodina, „keď dám zaznieť vojnovému pokriku proti Rabbe Ammónčanov, keď sa stane hromadou zrúcanín, jej dediny vyhoria a Izrael po nich znova zaberie svoje dedičné vlastníctvo,“ hovorí Hospodin. 3 „Kvíľ, Chešbón, lebo je zničený Aj. Volajte o pomoc, dediny Rabby, opášte sa vrecovinou, nariekajte a pobehujte po kamenných ohradách, lebo Milkóm pôjde do zajatia spolu s kňazmi a kniežatami. 4 Čo sa pýšiš údoliami, v ktorých je hojnosť vody, odpadlícka dcéra? Spoliehaš sa na svoje poklady a hovoríš si: ‚Kto sa mi vyrovná?‘ 5 Privediem na teba strach,“ znie výrok Pána, Hospodina zástupov, „zo všetkých strán. Rozpŕchnete sa, každý svojou stranou, nikto nezhromaždí utečencov. 6 Potom zmením údel Ammónčanov,“ znie výrok Hospodina.

Proti Edómčanom

7 O Edómsku. Toto hovorí Hospodin zástupov: „Či v Temáne už niet múdrosti? Či sa rada rozumných stratila? Či je ich múdrosť zmarená?
8 Utečte, vzdiaľte sa, zostúpte bývať do roklín, obyvatelia Dedánu, lebo na Ezáva dopustím nešťastie, v čase, keď ho navštívim. 9 Ak prídu k tebe oberači hrozna, nenechajú ani paberky; ak prídu zlodeji v noci, narobia škody, koľko budú chcieť. 10 Veď ja urobím prehliadku u Ezáva, objavím jeho skrýše, nedokáže sa schovať. Zahynie jeho potomstvo i príbuzenstvo, aj jeho susedia. Nik nepovie: 11 ‚Zanechaj svoje siroty, ja sa o ne postarám a tvoje vdovy sa môžu na mňa spoľahnúť.‘“ 12 Veď toto hovorí Hospodin: „Tí, ktorým nebolo súdené piť kalich, musia ho piť, a ty by si mal zostať bez trestu? Nezostaneš bez trestu, ale určite ho budeš piť! 13 Na seba som prisahal,“ znie výrok Hospodina. „Bocra bude predmetom hrôzy a hanby, bude spustošeným miestom a kliatbou a všetky jej mestá budú zrúcaninami naveky.“ 14 Počul som správu od Hospodina: Posol je poslaný medzi národy: „Zhromaždite sa a poďte proti nemu, vyrazte do boja! 15 Urobil som ťa malým medzi národmi a opovrhnutým medzi ľuďmi. 16 Hrôza, ktorú si šíril, ťa oklamala, aj pýcha tvojho srdca, teba, čo bývaš v skalných jaskyniach a obsadzuješ vysoké kopce. Keby si si postavil hniezdo tak vysoko ako orol, aj odtiaľ ťa zrazím,“ znie výrok Hospodina. 17 „Edóm bude predmetom hrôzy, každý, kto prejde popri ňom, sa zhrozí a zhíkne nad všetkými jeho ranami. 18 Ako pri vyvrátení Sodomy, Gomory a susedných miest,“ hovorí Hospodin, „nik tam nebude bývať, neusadí sa tam človek. 19 Hľa, ako lev vystupuje z húštiny Jordánu na trvalé pastviny, tak ich v okamihu odtiaľ odoženiem a ustanovím nad ním svojho vyvoleného. Veď kto je ako ja, kto ma môže brať na zodpovednosť? Kto je ten pastier, čo obstojí predo mnou? 20 Preto počujte rozhodnutie Hospodina, ktoré chystá proti Edómu, a jeho zámery, ktoré má proti obyvateľom Temánu. Áno, odvlečú ich ako najmenšie kusy zo stáda, ich pastviny sa zhrozia nad nimi. 21 Pri ich páde sa zatrasie zem, ich krik o pomoc bude počuť pri Trstinovom mori. 22 Pozri, dvíha sa ako orol a vzlieta, rozprestiera svoje krídla nad Bocrou a srdce hrdinov Edómu bude v ten deň ako srdce ženy, ktorá rodí.“

Proti Damasku

23 O Damasku. „V hanbe je Chamát a Arpád, pretože počuli zlú správu, chvejú sa od strachu ako more, ktoré sa nemôže utíšiť.
24 Skleslý je Damask, dáva sa na útek, hrôza sa ho chytá, úzkosť a bolesti sa ho zmocňujú ako rodičky. 25 Akože, nebolo azda opustené vychválené mesto, moje rozkošné sídlo? 26 Preto jeho mladíci budú padať na jeho námestiach a v ten deň zahynú všetci bojovníci,“ znie výrok Hospodina zástupov. 27 „Na múroch Damasku zapálim oheň a ten pohltí paláce Ben-Hadada.“

Proti Kedáru a Chacóru

28 O Kedáre a kráľovstvách Chacóru, ktoré porazil babylonský kráľ Nebukadnesar. Toto hovorí Hospodin: „Povstaňte, vytiahnite proti Kedáru, zničte synov Východu!
29 Poberú ich stany a stáda, stanové plachty a všetko ich náradie; aj ich ťavy si vezmú a budú na nich volať: ‚Hrôza zo všetkých strán!‘ 30 Utečte, rýchlo bežte, zostúpte bývať do roklín, obyvatelia Chacóru,“ znie výrok Hospodina, „lebo babylonský kráľ Nebukadnesar vyniesol proti vám rozhodnutie, vymyslel proti vám plán. 31 Povstaňte, vytiahnite proti bezstarostnému národu, ktorý býva v bezpečí,“ znie výrok Hospodina, „nemá dvere ani závory, býva osamote. 32 Ich ťavy budú lupom a množstvo ich stád korisťou. Rozhádžem ich do všetkých vetrov, tých, čo si strihajú sluchy, a privediem na nich nešťastie zo všetkých strán,“ znie výrok Hospodina. 33 „Chacór bude príbytkom šakalov, pustatinou naveky, nik tam nebude bývať, neusadí sa tam človek.“

Proti Elámu

34 Hospodinovo slovo, ktoré zaznelo prorokovi Jeremiášovi proti Elámu na začiatku vlády judského kráľa Cidkiju.
35 Toto hovorí Hospodin zástupov: „Veru, zlámem luk Elámu, jeho hlavnú silu. 36 Proti Elámcom privediem štyri vetry zo štyroch končín nebies a roztrúsim ich do týchto štyroch vetrov, takže nebude národa, ku ktorému by nešli utečenci Elámu. 37 Elámcov predesím pred ich nepriateľmi a pred tými, čo im striehnu na život. Privediem na nich nešťastie, svoj pálčivý hnev,“ znie výrok Hospodina, „a pošlem za nimi meč, kým ich nezničím. 38 Potom postavím v Eláme svoj trón, odstránim odtiaľ kráľa i kniežatá,“ znie výrok Hospodina. 39 „Na konci dní však zmením údel Elámu,“ znie výrok Hospodina.