Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

49. kapitola

Proti Ammónčanom

1 O Ammónsku. Toto hovorí Hospodin: „Či Izrael nemá synov? Či nemá dediča? Prečo Milkóm zaberá územie Gáda a jeho ľud sa usadil v jeho mestách?49,1 1Krľ 11,5; Ez 25,1-7; Am 1,13-15
2 Preto, hľa, blíži sa čas,“ znie výrok Hospodina, „keď dám zaznieť vojnovému pokriku proti Rabbe Ammónčanov, keď sa stane hromadou zrúcanín, jej dediny vyhoria a Izrael po nich znova zaberie svoje dedičné vlastníctvo,“ hovorí Hospodin. 3 „Kvíľ, Chešbón, lebo je zničený Aj. Volajte o pomoc, dediny Rabby, opášte sa vrecovinou, nariekajte a pobehujte po kamenných ohradách, lebo Milkóm pôjde do zajatia spolu s kňazmi a kniežatami. 4 Čo sa pýšiš údoliami, v ktorých je hojnosť vody, odpadlícka dcéra? Spoliehaš sa na svoje poklady a hovoríš si: ‚Kto sa mi vyrovná?‘ 5 Privediem na teba strach,“ znie výrok Pána, Hospodina zástupov, „zo všetkých strán. Rozpŕchnete sa, každý svojou stranou, nikto nezhromaždí utečencov. 6 Potom zmením údel Ammónčanov,“ znie výrok Hospodina.49,6 Jer 48,47

Proti Edómčanom

7 O Edómsku. Toto hovorí Hospodin zástupov: „Či v Temáne už niet múdrosti? Či sa rada rozumných stratila? Či je ich múdrosť zmarená?49,7 Iz 21,11; Abd 1-10; Bar 3,22n
8 Utečte, vzdiaľte sa, zostúpte bývať do roklín, obyvatelia Dedánu, lebo na Ezáva dopustím nešťastie, v čase, keď ho navštívim. 9 Ak prídu k tebe oberači hrozna, nenechajú ani paberky; ak prídu zlodeji v noci, narobia škody, koľko budú chcieť. 10 Veď ja urobím prehliadku u Ezáva, objavím jeho skrýše, nedokáže sa schovať. Zahynie jeho potomstvo i príbuzenstvo, aj jeho susedia. Nik nepovie: 11 ‚Zanechaj svoje siroty, ja sa o ne postarám a tvoje vdovy sa môžu na mňa spoľahnúť.‘“ 12 Veď toto hovorí Hospodin: „Tí, ktorým nebolo súdené piť kalich, musia ho piť, a ty by si mal zostať bez trestu? Nezostaneš bez trestu, ale určite ho budeš piť!49,12 Jer 25,15.28n 13 Na seba som prisahal,“ znie výrok Hospodina. „Bocra bude predmetom hrôzy a hanby, bude spustošeným miestom a kliatbou a všetky jej mestá budú zrúcaninami naveky.“ 14 Počul som správu od Hospodina: Posol je poslaný medzi národy: „Zhromaždite sa a poďte proti nemu, vyrazte do boja! 15 Urobil som ťa malým medzi národmi a opovrhnutým medzi ľuďmi. 16 Hrôza, ktorú si šíril, ťa oklamala, aj pýcha tvojho srdca, teba, čo bývaš v skalných jaskyniach a obsadzuješ vysoké kopce. Keby si si postavil hniezdo tak vysoko ako orol, aj odtiaľ ťa zrazím,“ znie výrok Hospodina. 17 „Edóm bude predmetom hrôzy, každý, kto prejde popri ňom, sa zhrozí a zhíkne nad všetkými jeho ranami. 18 Ako pri vyvrátení Sodomy, Gomory a susedných miest,“ hovorí Hospodin, „nik tam nebude bývať, neusadí sa tam človek.49,18 Gn 19,24n; Iz 1,9; Jer 50,40 19 Hľa, ako lev vystupuje z húštiny Jordánu na trvalé pastviny, tak ich v okamihu odtiaľ odoženiem a ustanovím nad ním svojho vyvoleného. Veď kto je ako ja, kto ma môže brať na zodpovednosť? Kto je ten pastier, čo obstojí predo mnou?49,19-20 Jer 50,44n 20 Preto počujte rozhodnutie Hospodina, ktoré chystá proti Edómu, a jeho zámery, ktoré má proti obyvateľom Temánu. Áno, odvlečú ich ako najmenšie kusy zo stáda, ich pastviny sa zhrozia nad nimi. 21 Pri ich páde sa zatrasie zem, ich krik o pomoc bude počuť pri Trstinovom mori.49,21-22 Jer 50,45n 22 Pozri, dvíha sa ako orol a vzlieta, rozprestiera svoje krídla nad Bocrou a srdce hrdinov Edómu bude v ten deň ako srdce ženy, ktorá rodí.“49,22 Jer 48,40

Proti Damasku

23 O Damasku. „V hanbe je Chamát a Arpád, pretože počuli zlú správu, chvejú sa od strachu ako more, ktoré sa nemôže utíšiť.49,23 Iz 37,13; Am 1,3-5
24 Skleslý je Damask, dáva sa na útek, hrôza sa ho chytá, úzkosť a bolesti sa ho zmocňujú ako rodičky. 25 Akože, nebolo azda opustené vychválené mesto, moje rozkošné sídlo? 26 Preto jeho mladíci budú padať na jeho námestiach a v ten deň zahynú všetci bojovníci,“ znie výrok Hospodina zástupov. 27 „Na múroch Damasku zapálim oheň a ten pohltí paláce Ben-Hadada.“49,27 Am 1,4

Proti Kedáru a Chacóru

28 O Kedáre a kráľovstvách Chacóru, ktoré porazil babylonský kráľ Nebukadnesar. Toto hovorí Hospodin: „Povstaňte, vytiahnite proti Kedáru, zničte synov Východu!49,28 Joz 11,10; Iz 21,16n
29 Poberú ich stany a stáda, stanové plachty a všetko ich náradie; aj ich ťavy si vezmú a budú na nich volať: ‚Hrôza zo všetkých strán!‘49,29 Jer 6,25; 46,5; 48,47 30 Utečte, rýchlo bežte, zostúpte bývať do roklín, obyvatelia Chacóru,“ znie výrok Hospodina, „lebo babylonský kráľ Nebukadnesar vyniesol proti vám rozhodnutie, vymyslel proti vám plán. 31 Povstaňte, vytiahnite proti bezstarostnému národu, ktorý býva v bezpečí,“ znie výrok Hospodina, „nemá dvere ani závory, býva osamote. 32 Ich ťavy budú lupom a množstvo ich stád korisťou. Rozhádžem ich do všetkých vetrov, tých, čo si strihajú sluchy, a privediem na nich nešťastie zo všetkých strán,“ znie výrok Hospodina.49,32 Jer 25,23 33 „Chacór bude príbytkom šakalov, pustatinou naveky, nik tam nebude bývať, neusadí sa tam človek.“49,33 Jer 49,13

Proti Elámu

34 Hospodinovo slovo, ktoré zaznelo prorokovi Jeremiášovi proti Elámu na začiatku vlády judského kráľa Cidkiju.49,34 Jer 25,25
35 Toto hovorí Hospodin zástupov: „Veru, zlámem luk Elámu, jeho hlavnú silu.49,35 Iz 22,6 36 Proti Elámcom privediem štyri vetry zo štyroch končín nebies a roztrúsim ich do týchto štyroch vetrov, takže nebude národa, ku ktorému by nešli utečenci Elámu. 37 Elámcov predesím pred ich nepriateľmi a pred tými, čo im striehnu na život. Privediem na nich nešťastie, svoj pálčivý hnev,“ znie výrok Hospodina, „a pošlem za nimi meč, kým ich nezničím.49,37 Lv 26,33; Ez 32,24 38 Potom postavím v Eláme svoj trón, odstránim odtiaľ kráľa i kniežatá,“ znie výrok Hospodina. 39 „Na konci dní však zmením údel Elámu,“ znie výrok Hospodina.49,39 Jer 48,47
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk